Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/213

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


201 Regjeringen i 1350 var overdragen til Kongens unge Søn, Haakon, iſin Spidſe havde en Mand, der ſynes at have været en ſtor Fiende af den tydſke Indflydelſe, Drotſeten, Herr Orm Eyſtejnsſøn. Fra 1352, altſaa kun to Aar, efterat de tydſke Kjøbmænd i Bergen havde fundet Hjælp hos Kongen ligeoverfor Bymændene, foreligger der et Par Ak-tſtykker, der viſe, hvor forbitret Stemningen da var paa begge Sider. Det er tre gjenſidige Klageſkrifter, det ene fra de tydſke Byer, de to andre fra Kong Magnus. Stædernes Klager angaa kun de Forurettelſer, hvorfor de troede at være ud- ſatte i Skaane, ligeſom det ene af Kongens Indlæg ogſaa udeluk- kende angaar Forholdene i dette Landſkab, medens det andet tildels vedkommer Norge. Han beklager ſig deri over „Hanſebrødrenes“ Op- førſel, hvorledes „de førſt, naar de komme til Norge og lægge til ved en Havn, piſke, ſlaa og dræbe Folk og bagefter rejſe bort, ſaa- ledes at de hverken bryde ſig om at ſtaa til Rette herfor for Gud eller Kongen og heller ikke om at give de fornærmede Erſtatning Ligeledes borttage de, naar de lægge til Land, Kongens og andres Huſe og Bygninger fra ſine Steder og opbrænde dem uden at ſpørge nogen, til ikke ringe Skade og Fordærv for Kongen og mangfoldige andre. Ligeledes have de forhindret, at der fra deres Stæder bringes eller udføres nogen Fødevarer til Sverige eller Norge, undtagen daarligt Øl, ſlet Mel og forfalſket Humle (fa18atu8 hu111ulu8); ikke deſto mindre udføre de fra Sverige, Norge og Skaane ſaavel Korn- varer, ſom andet, der ſynes at kunne gavne dem ſelv. Ligeledes foragte og overſe de alle Mænd af den tydſke Tunge, der ere bo- ſatte i Norge, i Sverige endog dem, ſom før have været i deres eget Samfund, ſaaledes at de aldrig tilſtedes Adgang til deres Gjæſtebud eller andre ſelſkabelige Sammenkomſter.“ Desuden inde- holder Dal-umentet Klager over den Maade, hvorpaa de tydſke Kjøbmænd i Novgorod optraadte mod Kongen under den daværende Krig med Rusland.t) „ Uagtet den Skildring af Tydſkernes Optræden, ſom leveres i dette Klageſkrift, viſtnok i ſine Hovedtræk var beføjet, om den ogſaa i Enkelthederne kunde være noget overdreven, kom det dog ikke denne !) Klagefktiftetertryktil)jI)lom.Svec-anum,No.3672ogiHanſerecesſe, I, 109. Paa det førſte Sted henføres det til 1342, paa det andet til 1352; ſmlgn. P. A: Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, (2den Af- delins), I, 279 flg. Da det er nedſkrevet paa ſamme Pergamentsblad, ſom de to andre, og det ene af disſe ved ſit Indhold ſtaar i nærmeſte Forbindelſe med de i 1352 affattede Udkaſt til Fribreve for de tydſke Stæder i Skaane, ſynes det at maatte henfpres til dette Lat.