Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/206

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


194 komſter. Blandt hans Foranſtaltninger i denne Retning maa næv- nes den i 1315 indfkjærpede ældre Beſtemmelſe om, at kun de, ſom havde ført Kornvarer til Landet, ſkulde have Ret til at udføre dets Smør og Flſkevarer, og den i Juli 1316 udſtedte ældſte norſke Toldtarif, ſom dog kun gjaldt for de udførte Varer. Samtidig hermed faſtſatte han tillige, at ingen Vinterfidder maatte taales i Bergen, Oslo og Tunsb erg anderledes eller længere, end det var faſtſat i Byloven; hvis en Udlænding vovede at over- træde denne Beſtemmelſe, ſkulde han have forbrudt ſit Gods, ligeſom den Husbonde, ſom lejede ham Hus, ſkulde have forbrudt ſin Gaard til Kongen.1) J ſamme Aand var ogſaa den Netterbod aſfattet, ſom blev udfærdiget i November 1316 med Samtykke af Fehirden og alle Bymændene i Bergen om Handelen i denne By.2) Kong Haakon paabød i denne, at ingen Vinterſiddere maatte opholde ſigiBergen (ligeſaalidt ſom i Oslo og Tunsberg) udenfor den for alle Udlænd- inges Handel beſtemte Tid, fra Korsmesſe om Vaaren til Korsmesſe om Høften, uden paa forſkjellige, meget indſkrænkede Vtlkaar. Det førſte af disſe var den Beſtemmelſe, at Vinterſidderne ikke maatte handle med alle og enhver, men kun ſælge fine Barer til et lidet Selſkab af navngivne Mænd, nemlig Fehirden, Herr Einar Ambesſøn, og Lagmanden og Fehtrden, Herr Ejndride Simonsſøn, ſamt otte navngivne Gaarvsbønder i Bergen. Disſe og ingen andre ſkulde kjøbe alle udlcendinges Barer, ſom ſad Vinteren over i Bergen, og atter udbyde dem til Salg, førſt til Kongens Behov, dernæſt til Biſkopen, Stadens Abbeder og Kloſtermænd og alle andre Byens Folk, ſaaledes, at enhver Gaardsbonde og enhver husfaſt Mand, om de ønſkede det, kunde tage Del i Kjøbet og erholde Varerne, for hvilke det var de nævnte Mænd forbudt at tage højere Pris, end de ſelv havde givet, naar de kjøbte dem af de fremmede Vinter- H:j- s) Norges gamle Love, IlI, 118 flg. 2) Norges gamle Love, llI, 122flg. Smlgn.P.Ll.Munch, Det norſke Folks Hiſtorie, lV, 1, 589. Den Strenghed, hvormed Kongen nu optraadte ved Udſtedelſen af ſin Toldtariſ og af Rettetboden, der begge ere udſærdigede i Bergen, kan maaſke tildels forklares af en Begivenhed ſom i Juni ſ. A. var forefaldt i denne By, idet nogle rveſtfalſke Kjøb- mænd havde forſøgt at unddrage en Del af ſine Barer fra Kongens For- . kjøbsret. Dette blev opdaget, og Varerne i Heuhold til „.Kongedømrnets gamle Ret“ beſlaglagte af de to Fehirder og derefter tildømte Kongen. 1)jpl. Nor-v. I, No. 147.