Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/180

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ls8 til de fredelige For-ſikringer, hvormed de ſøgte at berolige ham. Derimod forſikrede han dem paa ſin Side om, at han ikke ønſkede noget hellere end at leve i Fred og god Forſtaaelſe med Lübeck og om Sommeren efter Sædvane at kunne ſe denne Stads –Skibe og Kjøbmænd komme til hans Rige med de for dette nødvendige Varer, hvortil han henregnede Korn og Malt, men ikke lybſk Ol, der ikke var Landet til nogen Nytte, ligeſom de norſke Kjøbmænd paa ſamme Maade kunde komme til Lübeck Det hele Brev var holdti en værdig og imødekommende Tone, der var langt fra at give ubetinget efter for de Fordringer, ſom Liibecks Raad kunde opſtille ſom Betingelſe for at lade ſine Skibe behandle de norſke Handelsmænd paa en anden Maade end hidtil. Dette fortjener ſaa meget mere at bemærkes, ſom det netop ſam- tidig paa Grund af den i Norge herſkende Dyrtid var af ſtor Vig- tighed for Kongen at ſikre ſit Rige den nødvendige Tilførſel ved atter at knytte en fredelig Forbindelſe med Lübeck Dette have ſandſynligvis de ledende Mænd i denne Stad meget vel vidſt og have derfor heller ikke været ſærdeles imødekontmende, for paa den Maade at opnaa Indrømmelſer fra norſk Side, ſom ſenere atter kunde bane Vejen for lignende og mere vidtgaaende. De ſvarede derfor ikke paa Kong Haakons Brev, og uagtet de norſke Kjøbmænd ogſaai den følgende Tid ſejlede til Lübeck, var der dog ingen Sikkerhed for, at de ikke paa Vejen derhen kunde blive opſnappede af Stadens Krydſere. Stillingen vedblev ſaaledes at være uſikker, og dette Forhold tvang atter Kong Haakon til at viſe ſig imøde- kommende mod Lübeck, endſkjønt han fremdeles ikke nedlod ſig til andre Skridt, end de, ſom kunde forenes med hans egen Værdighed, ſom Konge over et uafhængigt Rige- Det Brev, ſom Kong Haakon efter dette om Sommeren 1248 ſkrev til Liibeck, ſynes for det føtſte ikke at have havt nogen Virk- ning, hvorfor han henvendte ſig til Kejſer Fredrik I1, der viſte ſig ſaa imødekommende, ſom han kunde, og paalagde Lübeckerne at holde inde med ſine Røverier. Men Kejſeren gik endnu et Skridt videre og ſkal i 1250 have tilbudt Haakon at blive Lübecks Overherre. Det kan være tvivlſomt, hvorledes det hænger ſammen med dette Tilbud, der kun kjendes fra Beretningen i Haakon Haakonsſøns Saga, men det ſynes dog i ethvert Fald at maatte være ſikkert, at Kejſeren har foretaget et eller andet Skridt for at bevæge Lübeckerne til at viſe ſig mere føjelige. Som en Følge heraf have disſe ſand- ſynligvis nu endelig bekvemmet ſig til at ſende en Undſkyldningsſtriv-