Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/177

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


lbb V– Bed Midten af det trettende Aarhundrede fremtraadte der i Hiſtorien et nyt Element ſom fik den ſtørſte Betydning for Nordeuropas politiſke Udvikling, idet da de tydſke .5andelsſtæder langs Nordſøens og Oſterføens Kyſter begyndte at gjøre ſin Indflydelſe gjældende ogſaa udenfor Handelens Omraade, og Spirerne lagdes til det mægtige Forbund af Stæder, ſom gjen- nem en –lang“Række “af Aar ikke alene optraadte ſom den enevældige Herre over Handelen i ſaagodtſom alle nordeuropæiſke Lande, men ogſaa ved ſit ſtærke Sammenhold og ſine Lederes Dygtighed blev en virkelig politiſk Stormagt. Uagtet det ikke med Nøjagtighed kan paaviſes, naar dette Forbund, die Hanſa, er opftaaet, idet det ikke ſkylder ſin Tilblivelſe en beſtemt politiſk Akt, der har fundetſit Udtryk i Affattelſen af et ſæreget Dokument, men er Frugten af en længere Udvtkling, har det dog allerede, medens-det var i Færd med at danne ſig, øvet en indgribende Indflydelſe paa de politiſke Forhold i de tre nordiſke Riger Som en Følge deraf vil ogſaa Studiet af nordiſk Hiſtorie gjennem den ſenere Middelalder, fra det trettende Aarhundredes Slutning af altid blive uadſkillelig forbundet med Stndiet af hanſeatiſk Hiſtorie Men fornemlig gjælder dette for to nordiſke Stæders Vedkommende, Visbys og Bergens, ſom begge, om end paa en meget forſkjelltg Maade og til noget for- fkfellige Ttder, have været nært knyttede til dette Forbund. Som Hanſeforbundets førſte Grundlag plejer man i Alminde- lighed at anſe det Forbund, ſom i Aaret 12“t1 blev ſluttet mellem Hamburg og Ltlbeck.!) Disſe tvende Stæder vare, “) F–remſttlltnger af dette vigtige Forbunds Hiſtorie haves foruden i det ovenfor vaaberaabte, mere populær-t ſkrevne Verk af l)t. F. L. bar- thold, for-nemlig i den fjrſte Gang i 1S02 udkomne Urkundliche Geſchichte des Urſprunges der deutſchen 0anſe, von C. F. Sartorius, Freiherrn v- Walterhauſen, hvoraf den for ſine Fortjeneſter af den hanſeatifke Hiſtorie bekjendte, hamburgſke Arkivar S. M„ Lappen- berg (–ſ- 1SSb) i 1S30 leverede en ny Udgave, der er den nu almindelig benyttede og fremdeles maa betragtes ſom det fsrſte Grundlag for Studier af Hanſaens Udvikling Paa Forſlag af Lappenberg beſluttede ogſaa det baytiſke Btdenſlabsakademts hiſtoriſke Kommisſton t 1Sb9 at foranſtalte en ſamlet Udgave af alle Hanſeſorbundets Recesſer med der- til hsrende Aktſtykker. Af dette Berk, for hvis Udgivelſe Lappenberg ogſaa indtil ſin Dyd vedblev at viſe megen Interesſe, udkotni1870 den