Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/176

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


. 164 ſjette Mark i drændt, forardejdet og forgyldt Sølv ſamt en ufor- gvldt Sslvſkaal til 12 Øre. Samtidig gav hendes Mand hende S Merker Gnld, ſom ſin Morgengave !). Forſkjellig fra denne Fru Margrete Thorbergsdatter er en anden Fru Margrete, en Datter af 5olmfrid Grltngsdattet, hvis Udſtyr findes opregnet i et Diplom fra 13S8. Dette beſtod i det ſaakaldte Teſiing, et eget Slags Tsj, der endnu over 300 Aar længere ned i Tiden omtales under dette ſamme Navn,“) .dpnder og „st1’II)“, deriblandt et Hunde med „basturo“, en filkeſømmet Pude, værdſat til fem „Merker, fire BlæIer, til en Værdi af fire Merker, et“ ſaakaldet Selon (formodentlig et Slags Tæppe)„ til tolv- Ore, et Sengklæde med to bn1de1–Iis (viſt- nok;ogſaa et Slags Tæppe) til 7 Merkers Værdi, et Silke- „psrls.lk“ (Forhæng) med tre „Stykker“ til ſex Merkers Bærdi, ſamt forſkjellige Kopper, kkjortler, om-kot, treo8nt o. ſ. v., der tildels vare beſatte med Skind. Dertil kom endnu et Pallklæde paa fjorten Mens Længde og et paa femten, et otte Alen langt „Tapet“, to Pall- dpner, fire Puder, en udſvet Dug og et udſyet haandklæde. Den ſamlede Værdi af hendes Klæder var fem og ſytti forngilde Merker. Dertil kom endnu Guld og Selv, forarbejdet og uforardejdet. 8) Dette var et Medlem af en af de fornemme Slægter, hvis Gods ſaaledes opregnedes, ſaa at man ikke deraf kan hente nogen Op- lysning om den Maade, hvorpaa den borgerlige Middelſtnnd havde indrettet ſig. Da huſenes Indretning ikke vel kunde være beregnet paa noget ſtørre Møblement, har den Luxus, ſom af Borgerne an- vendtes i disſe, væſentlig været nedlagt paa nogle enkelte Gjenftande, Tæpper, .dvnder o. ſ. v., men ſelv dette har viſtnok kun fundet Sted efter en meget indſkrænket Maaleſtok, og Livet har i det hele været overordentlig tarveligt “)

“) 1)iI)l. Nor-v. IV, No. L5s. “) Snrlgn. Folkevennen, 21de llargang, S. 114. “) I)ipl. Nor-v. 11, No. 165. “) Om Deres og Olrbejdspriſer haves der for Bergens Vedkommende flere nreget“detaljerede Beſtemmelſer fra det trettende og fjortende Aarh., ligeſom om Klædedragten. Norges gamle Love, llI, 13 flg. “t3, IV flg. 142 og 218. l)jpl. Nor-v. V, No. 331.