Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/164

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


152 tede lovligt Maal og Vægt (VII, 28). Efter Retterboden af 21de Mai 1343 ſkulde der til Gjaldkere i Bergen kun tages en Mand, ſom ejede Grund eller Gaard i Bergen eller paa anden Maade kunde beviſe ſin Vederheſ-tighed. Ved en anden Retterbod (udateret) fik Lagmanden og Raadmændene – formodentlig i Henhold til en ældre, nu ukjendt Beſtemmelſe – Indflydelſe paa Byfogdens Valg.1) Sysſelmanden havde foruden ſine øvrige For-retninger, ſom Ud- øveren af den kongelige Myndighed, ogſaa en kontrollerende Op- ſigt med Gjaldkeren (V’I11, 2); men ved Siden deraf ſynes det og- ſaa at have været forudſat, at Stadens Husbønder ſelv vilde kon- trollere ſaavel Sysſelmanden, ſom Gjaldkeren i Udøvelſen af deres C–mbedspligter. I det hele taget fremgaar det af Loven, at der fra Konge- magtens Side har været næret Betænkelighed ſor, at den ſtore Magt, ſom var lagt i disſe C–mbedsmænds Hænder, kunde friſte dem til Overgreb og Uredelighed. Det var derfor udtrykkelig for- budt dem, ſaavelſom Lendennændene at overſkride de lovlige Former for at tage Penge af andre (Vll, 2), ligeſom der paa et andet Sted i Loven udtales Frygt ſor, at de ſkulde kunne lade ſig beſtikke (V’1l, 22). Sysſelmandens Overordnede var igjen, for- ſaavidt ikke disſe E–mbeder vare forenede hos den ſamme Perſon, den kongelige Fe h irde.2) I alt, ſom vedkom Borgernes militære Pligter, havde Sysſel- manden og Gjaldkeren en meget ſtor Indflydelſe, og ligeledes var det Gjaldkeren, der, nærmeſt i ſin Egenſkab af Stadens Politimeſter, med Husbøndernes Raad opnævnte de Mænd, der ſkulde forrette Vagttjeneſten i Byen (V1, 3). Ogſaa heri ſtod han under Kontrol af Sysſelmanden. Derhos var det ham, ſom ſammenkaldte de al- mindelige Forſamlinger af Bymændene, hvorved ogſaa Sysſel- manden havde en ham overordnet Myndighed- I Forening med Lagmanden og Raadmændene dannede ende- lig Gjaldkeren en Bygningskommisſion (VI, 4, 9, 10 og 13) med en ikke ubetydelig Myndighed Denne Kommisſion beſad ogſaa Retten til at ſammenkalde Borgerne til Møder i de den vedkom- I) Norges gamle Love, ll1,162 flg. og 212. e 2) Sysſelmanden var i fortrinlig Grad Kongens umbodsmadr; men ved Siden af ham forekommer der ogſaa Gaardejere i Bergeu, der kaldes „Kongens Ombudsmænd.“ J 1311 kaldes ſaaledes Arne i Bredsgaarden og Ioni Gjnarsgaarden Kongens Ombudsmænd over Bergen. N. Nico- layſen, Norſke Magaſin, I, 565. Sandſynligvis er det de ſamme Funktionarer, der nævnes i 1)jp1. Nor-v. 1, No. 147,