Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/154

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


III indført fra Udlandet, end norſk Myrjern. De Varer, ſom de got- landſke Skibe fra Bergen førte til Visby, vare væſentlig de ſamme, ſom de, der udførtes til andre Lande, og have fra Visby nærmeſt gaaet videre til Sverige eller de tydſke Øſterſøſtæder, for Fiſkens Vedkommende ogſaa til det tydſke Faktori i Novgorod. De Varer, ſom fra de tydſke Stæder førtes til Norge og der fornemlig til Bergen, vare af en meget ſorſkjellig Art Førſt og fremſt maa her nævnes Korn og Mel, Rug og-Hvede, med hvilke Varer Norge paa den Tid rimeligvis iſær er bleven forſynet fra Nordtydſkland. Ved Siden deraf forekommer Bønner og andre Frugter, Honning, Salt, Vin, Mjød, Øl, Linnedsvarer, Tøjer, Krydderier, Metalvarer o. ſ. v.1) En enkelt Gang ſkal ogſaa Smør have været udført fra Tydſkland til Norge, ſkjønt det omvendte i Regelen var Tilfældet. Hvad Vinen angik, da førtes der i det fjortende Aarhundrede Klager over, at Tydſkerne kun bragte ſlet Rhinſkvin til Bergen, medens Englænderne og Flamlænderne ind- førte franſke Vine og føde Vine fra Middelhavslandene, ſaaledes, at man, naar denne –Tilførſel udeblev, var henviſt til alene at drikke den ſlette Vin fra Tydſkland, der undertiden endog ſkal have været ſaa ſlet, at man knapt kunde give den Navn af Vin.2) Alle disſe Varer kom fra meget forſkjellige Egne, der tildels laa langt borte, og hvorfra de havde maattet føres ad lange Veje, førend de naaede frem til Norge. De opſamledes i de nordtydſke Handels- ftæder for tilſøs at føres til ſit ſidſte Veſtemmelſesſted. Den førſte Gang, der udtrykkelig nævnes tydſke Kjøbmænd i Vergen, var i 1I86,8) da den bekjendte Hiſtorie indtraf, om hvilken Sverres Saga leverer en udførlig Beretning Sverre var i dette Aar kommen til Bergen ved Kriſti Himmelſartsdags Tid, og ſamtidig laa der her mange Kjøbmandsſkibe, „næſten fra alle Lande“, ſom det ſiges i Sagaen- Der imellem var der mange fra Tydſkland, der havde bragt ſaa meget Vdt, at denne ellers ſjeldne Drik daikke var dyrere iVergen !) Sartorius, Geſchichte der deutſchen Hanſe, herausgegeben von Lappenberg, I, 210 flg. Lilbecks Urkundenbuch, I, No. Cl,)TIV. De her opregnede Varer nævnesi Regelen førſt i det fjortende Aar- hundrede, men have i det hele taget neppe været forſkjellige fra dem, der tohundrede Aar tidligere bleve indførte fra de nordtydſke Havne. 2)1)ipl. Nor-v. Vll, No. 155. Samlinger til det norſke Folks Sprog og Hiſtorie, V, S 159. – “) Maaſke har den Tydſker fra Vremen, der traf Thorfinn Karlsevnei Norge, efter hans Vinlandsrejſer, netop truſſet ham paa den Handels- . plads, ſom var den førſte Begyndelſe til Vergen. I3’lateyarbölk, I, 548– . . -