Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/153

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


141 Del i det rige Sildeſiſke ved Skanør og Falſterbo. I 1184 om- tales deri Bergen et „austrkara8l:iI)“, der, at dømme efter det Navn, hvorunder det forekommer i Sverres Saga (lieyjt mjlc1a), maa have været norſk. Det Sted udenfor Tydſkland, hvorhen for- nemlig de norſke Skibe fore i denne fredelige Auſterveg, og hvis Skibe igjen kom til Bergen, har ſandſynligvis været Visby paa Gotland, fra gammel Tid af disſe Egnes Handelseentrum, hvor der tidlig var grundet et ’tydſk Handelsfaktori, ſom i det tolvte Aarhundrede havde en ſtor Betydning.1) Beſkrivelſen over de danſke Korsſareres Rejſe nævner Gotlændere i Bergen, og ved den ſtore Ildebrand 1248 laa der ogſaa „gøtiſke Kogger“ paa Vaagen, ſom havde indført Kjedler. Kogger var Navnet paa de ſtørre tydſke Skibe, og de, ſom i hint Aar vare komne til Bergen, have viſtnok ligeſaa vel tilhørt tydſke, ſom indfødte gotlandſke Kjøbmænd. Visby var bl. a„ et Hovedſtapelſted for Veſteuropas Handel paa Rusland, medens det mod Veſt havde udſtrakt ſine Forbindelſer lige til Eng- land. Da Nuslands Udførſel endnu kun beſtod i Naaprodukter, der ikke vare ſynderlig forſkjellige fra flere af de norſke, kan dog denne Handel ikke have havt ſynderlig Betydning i Sammenligning med de øvrige Oſterſølandes. De Kjøbmænd, ſom fra Visby kom til Bergen, have ſandſyn- ligvis ikke alene bragt derhen Produkter fra ſin egen Ø og de andre OſteVſølandſkaber, men ogſaa paa Tilbagevejen fra England medbragt dette Lands Produkter for at forhandle dem i Bergen2) Da den ſtore Ildebrand i 1248 indtraf i Begyndelſen af Juli, og de gøtiſke Kogger da ialfald maa havt en ſtørre Del af ſin Lad- ning inde, maaſke endog den hele, ſynes det mindre rimeligt, at de ſaa ſent ſkulde være konme lige fra Visby, medens Tiden kunde pasſe meget godt, om de fstſt paa Vaarſiden havde gjort en Rejſe til London og nu vare paa Tilbagevejen til Visby. Dette er viſt- nok kun en Gjætning, men kan dog have megen Sandſynlighed for ſig. De Kjedler, ſom de havde indført til Bergen, ere da ikke komne fra Øſter-ſølandene, men hentede i England, ſom muligvis for en væſentlig Del kan have forſynet Norge med Metalvarer, forſaavidt disſe ikke kom fra Tydſkland Naar deri 1361 i Auduns- gaarden i Bergen omtales en Jernbod, hvori der var Oplag af Iern, da har dette viſtnok ſnarere været forarbejdet Jern, ſom var t) J 1309 og 1316 forekommer der i Bergen en Bloms 8otnesl:j. Codex c1ipl. monsst. M1u1ltsIiv. S. 111. Norges gamle Love, lIl, 122. “) Srnlgn. S. 1s7 Note L ovenfor-.