Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/155

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


143 end Øl og ſom en Følge deraf blev nydt i ſtore Masſer. –Drukken- ſkaben foranledigede igjen mange Slagsmaal og Uordener, hvilke til- ſidſt foranledigede Kongen til at ſkride ind. Han holdt da et Thing, paa hvilket han førſt takkede alle engelſke Mænd, der havde bragt .nytt“ige Varer til Landet, og ligeſaa dem, der vare komne fra Orknøerne, Hjaltland og Island, men derimod i meget ſkarpe Udtryk for løs paa Tydſkerne, der kun kom for at udføre Landets nyttige Produkter, Smør og Skrejd, og i deres Sted ikke havde andet at bringe end Vinen, der fremkaldte de ſørgeligſte Udſkejelſer, hvis Virkninger han derpaa nærmere afmalede. Derpaa befalede han Tydſkerne at pakke ſig bort ſaa. ſnart ſom muligt. De Truſler, Sverre ved denne Lejlighed udſtødte mod de tydſke Kjøbmænd, have dog neppe været andet end et Udbrud af en øje- blikkelig Uvilje over de Uordener, ſom vare foranledigede ved Drukkenſkab og bleve heller ikke opfyldte. Tydſkerne fik i den følgende Tid lige fuldt Adgang til Landet, hvor de allerede havde knyttet mange Handelsſorbindelſer, og hvor deres Handel ikke alene var indſkrænket til Indførſel af Vin. Norge havde i dem gode Kunder for ſine Fiſke- og Fedevareprodukter, og om ogſaa Sverre ſelv kan have ment, hvad han ſagde, at det var en Ulykke for Landet, at disſe Varer bleve udførte derfra, ſtod det dog ikke“i Længden i hans Magt at hindre den en Gang begyndte Udvikling, iſær da Norge ikke kunde undvære Korntilførſelen fra de tydſke Havne. – - De Tydſkere, ſom i 1186 beſøgte Bergen, kunne have været fra forſkjellige af de rige Handelsſtæder, ſom paa den Tid blomſtrede i Nordtydſkland Derimellem maa ogſaa Lübeck, ſom ikke mange Aar i Forvejen paa ny efter en i 1156 indtruffen Ildebrand var bleven grundlagt af Henrik Løve, have havt Repræſentanter for ſine Borgere, der ſenere hen tilreve ſig det meſte af Bergenshandelen. Lübeck var af Henrik Løve bleven rigt udſtyret med Forrettigheder, ligeſom han ſelv ſkal have ſøgt at indlede Handelsforbindelſer mel- lem denne Stad og de nordlige Lande, idet han efter en gam- mel Beretning ſkal have tilbudt Indbyggerne af Danmark, Sverige, Norge og Rusland frit Lejde til og fra denne By, naar de der vilde drive Handel.I) Uagtet de norſke hiſtoriſke Kilder ikke -.–,.–. O ’) I. P. Willebrandt, Hanſiſche Chronik (Lüberk1’748), I, 25. De Skibe, ſom fore mellem de tydſke Øſterſøhavne og Norge, gik „i Alminde- lighed under Navn af „Vendlandsfarere.“ Paa Vejen til Norge anløbe de ofte de ſkaanfke havne. Lübeeks Urkundenbueh, I, No. Cl-DN. s- -