Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/150

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


138 meget tidlig have ſtaaet i livlig Forbindelſe ikke alene med de norſke Beſiddelſer veſtenfor Nordſøen, men ſandſynligvis ogſaa ſom en umiddelbar Følge deraf med Skotland. Derhos var der ogſaa paa den gamle Handelsvej til Øſterſølandene en livlig Samfærſel mel- lem Bergen og de derværende Handelspladſe, og Byen var ſaa- ledes virkelig et af den nordeuropæiſke Handels Midtpunkter allerede paa en Tid, der kun laa forholdsvis faa Aar efter dens formelige Anlæg. Herom mangler det ikke paa Vidnesbyrd Hvad Ordrik Vitalis og Orkneyingaſaga fortælle om den Handel og Rørelſe, ſom allerede i Begyndelſen af det tolvte. Aarhundrede ſandt Sted i Bergen, er omtalt i et af de foregaaende Afſnit (S. 12). Omtrent 60 Aar efter den Tid blev Bergen (1191) beſøgt af de danſke Korsfarere, ſom da tilſøs droge til det hellige Land, ogi den gamle Beſkrivelſe, ſom er forfattet over .denne Rejſe (l-iber de pr0t’eeti0ue I)a11orm:n in terram sanetanj), ere ogſaa flere Kapitler ofrede paa Omtalen af deres Ophold i Bergen. Det fortælles her førſt,„hvorledes de kom til Bergen efter at have fejlet langs Kyſten fra Tunsberg af og i Paaſyn af mange Folk lagde til Bryggen med Skibenes Stævn, hvorpaa der efter Landets Skik (ut mo8 C8t1’SgI0l1j8) kom raſke Folk til, ſom med Touge trak Skibene til et bekvemt Bryggeleje og der fortøjede dem. Derpaa heder det videre: „Bergen er ved ſin fremragende Magt (e1ujnen- tiorj poteutia) den meſt anſeede Stad (eivjtao) i dette Land, prydet med en kongelig Borg og forherliget ved Nelikvier af hellige Jom- fruer, og der hviler den hellige Sunniva, ſkrinlagt med ſit hele Legeme i Kathedralkirken. Den er meget folkerig, og der findes Kloſtre baade for Munke og Noriner. Den er rig og har Overflod paa mange Hjælpemidler. Af tørre Fiſke, ſom kaldes Skrejd, er der en ſaadan Mængde, at den ooergaar Maal og Tal. Man kan der, hvis man har Lyſt, ſe en Tilſtrømning af Skibe og Folk, ſom komme fra alle Kanter, Jslændinger, Grønlændere, Englændere, Tydſkere, Danſke, Svenſke og Gotlændere med andre FHlkeſlag, ſom det her vilde være vidtløftigt at opregne. Der“er en ſtor Mængde Honning, Hvede, gode Klceder, Sølv og andre Handelsgjenſtande, og man kan gjerne faa kjøbe af hver enkelt Ting. I alle Stæder i dette Rige er der den ſamme, ſtadige Drukkenſk„ab, en meget ſka- delig Vane, ſom hyppig fremkalder Brud paa venſkabelige For- hold, da den ophidſer de meſt ſagtmodige Menneſker til ſkjrendige og gruſomme Gjerninger (ad liagitia crudeljtatj8) og de i Drukkenſkaben begaaede Forbrydelſer anſees kun ſom Spøg. Dette gjør ogſaa hin umaadelige Nedſkyllen af Drikke, at Borgere og -