Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/136

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


IV Diplom fra 1348 og blev i 1410 af Korsbroderen Vinald Stejn- ftnnsſøn i Nidaros ſkjænket til Domkapitlet i denne Stad.!) 50. Græsgaard en (Gra8garor) forekommer i13o3, da der i denne Gaard nævnes en Mand ved Navn Arne, og ſenere heni 1312.V) 51. Hildegaarden (Hildngaror) nævnes viſtnok for førſte Gang i 1312, da den tilhørte Hr. Erling i Hildegaarden og 1323 og 1325, da der boede en Mand ved Navn Ejnar, hvis Søn igjen var den Erling Ejnarsſøn, ſom i 1360 boede i Gaarden. I det ſidſte Aar omtales „Loftet“ i Hildegaarden.s) 52. Bøtagaarden (Boetagaror) tilhørte i 1335 Lagmanden Ejndride Simonsſøn, ſom i det Aar gjorde ſit Teſtamente og deri beſtemte, at denne Gaard ſkulde tilfalde hans Søſter, Elin. I 1408 blev den af de tydſke Kjøbmænd ſkjænket til Mariakirken.“) 53. Grauten (Grautrj1m) forekommer for førſte Gang i 1315, da der nævnes en Mand ved Navn Thorſinn, ſom boede i denne Gaard, og 1325 forekommer en Birgit i Grauten, der maa være den ſamme, ſom den Birgtt Baardsdatter i Granten, ſom med ſin Datter, Fru Sigrid, omtales i et Diplom fra 1342.3) 54. Dronninggaard en (l)rottnin8argator) har ſandſynlig- vis faaet ſit Navn efter Lendermanden Jon Drotning, ſom levede paa Haakon Haakonsføns Tid, men neppe efter den Tydſker af ſamme Navn, ſom i 1309 boede i Leppen. Gaarden forekommer ved 1309 og atter 1315, da dens „Stue“ nævnes.s) 55. T annegaard en (“1’onuogaror) forekommer ved Aar 1309.7) 56. Skallegaarden (Slco.11agardr) forekommer i 1367, da den „Stue“ nævnes, og atter i 1418, da den tilhørte Laurentius- kirken, medens den tidligere havde været ejet af Jens Nikolasſøn, der var Kannik ved Kriſtkirken. Den gik ogſaa under Navn af Slæpalangen, der egentlig var Nabogaardens Navn.8) 57. Slæp alangen (8loepo.1aog1im1) laa ved Siden af Skallegaarden, næſt udenfor denne og nævnes med den i 1418.9) “) 1)jI)1. Norv. 1V, No. 330: yttro.uegen„j K.oo.rsgarc1e; V, No. 692. “) 1)iI)l. Norv I, No. 98, 99 og 134. “) 1)jpl. I, No. 134 og 180; Il, No. 566 (om Arven efter Grling); IV, No. 408; V, No. 69. Smlgn. P. A. Munch, Norſke Folks Hiſtorie, (Afd. 1I,) 1I, 160. 0) 1)jI)1. Nor-v. l, No. 233. N. Nicolayſen, Norſke Magaſin, I, 567. “) I)iI)1. Nor-v. I, No. 179; 11, No. 122; I11, No. 209. -) 1)ip1. Nor-v. I, No. 146; 1l, No. 122. ’) Cod. djpl. Mnnlco.1jv. S. 42: I)orir i ’1’o.11no.8ardj. s) 1)jI)l. Nor-v. Il, No. 392 og 424. 0od. diI)1. MuukCITV– S. 145– ’) Codex diI)1. mono.st- Mnn1ca1iv. S. 145. –