Side:Bergen fra de ældste Tider indtil Nutiden.djvu/122

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


ud ferdigt for lI35, medens det i Beftenden opførte Taarn efter Stilen af dets arkitektoniſke Detaljer ſøtſi kan vcere“ bleven opført ved Midten af det følgende Aarhnndrede.2) Foruden Ionskirken og Munkeliv fandtes der endnu nogle Kirker paa Nordnes, ſom dog ſandſynligvis vare ganſke ubetydel“lge, nemlig Agatekirken, (Ág:ltul:irl:ja)F og Klementslirlen, (Iilemetslcirl:jn), der begge nævnes i Diplomer Om .ltlements- kltken heder det i „Bergens Qirnkronike“, at den laa „ved Erke- difvegaarden“, hvis kkapel den ſaaledes har vceret„2) Den maa derefter omtrent have ligget paa det ſamme Sted, hvor nu Ny- kirkenligger. Det-hos forekommer der en Margretekirkes) (ogfaa kaldet Margretes Kapel), ſom var opført til Ære for den paa Nordnes i 1301 brrendte .Kvtnde, der havde udgivet ſiS for Kong Erik Magnusſ-ns Datter, men efter ſin Dyd – tiltrods for Biſkopens For-bad –- af Folket ceredes ſom en Helgeninde.“) Sammen med Agatelirken og Klementskirken nævnes i de i det lode Aarhundrede forfattede Fortegnolſer over Bergens Kirker og tl“loftre endnu et St. Annas Kap el, hvis Tilværelſe imidlertid ikke omtales i nogen af de middelalderſte Kilder Sandſynligvis beror det paa en For- vexling med det St. Annas Gildehns, der laa t Kovren og nævnes i Begyndelſen af det lode Aarhundrede Dette kan dog muligens have havt et Kapel.5) “) Nat-mere Oplysninger om denne Udgravning findes i N. Nicolayſens interesſante Indberetning, der er trykt i den af Foreningen for Norſke Fortidsmindesmcerkers Beoaring udgivne Olarsberetning for 1860, S. 50s-79. “) Fl. Nieolayfen, Norſke Ragaſln, I, R l)ipl. Nor-v. V1I, No. 94 og VllI, No. 102. 3) Maaſke er det denne kjrk„ja i Nor-dnesi med tilhørende .ltirlc,jogards-, ſom nævnes i Codex dip1. d1uu1:o,liv. S. 12 i et Brev af l366, ſaafremt ikke dermed menes Munkelivs Kirke ’ “) I)ipl. Nor-v. VI, No. 100. “)N. Nieolayſen, Norſke Magaſin I, 3l,flg.118og 577. Sstuneſieds 534–-536 findes i „Bersens Fundats“ en Fortegnelſe over Bergens Kirker i Middelalderen Denne gjenfindes ogſaa i de vlattvdfke Over- ſættelſer af ..Bergens Fundats“, der henføre den til 1378; efter en af disſeerden gjengiven hos Sagen og Foſs, Bergens Beſkrivelſe, S. 49 flg. Her meddeles den bogſtavret efter en anden ſaadan plattydſk Ovetſottelfe (Btemens II–ktv, ad C. 7. n): „Arwo 1378. Da ſindt alle dnſſe Cloſter vnnd stercken Jan Fulmacht getveſenn Jan Var-genn. 1– Schn-aroe Broder Cloſter op dem Eanoniken Bad-ge. L. Gram Breder - Cloſter, der de Doem fl-tt. 3. Nunnen Moſter op den Lunggardenn. 4. Barfnter Clofter, Sancte Johannes op dem Strand 5. Munneke Kleff. J. Wichael. Munneke.’ Brigitte. Nunnenn. 6. Chriſtkercke, de