Side:Aubert - Anton Martin Schweigaards Barndom og Ungdom.djvu/237

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


havde vovet at opgive. Da jeg derfor efter en nøiagtig Undersøgelse af Forholdet mellem Udgifterne ved Opholdet paa et Sted og de forøgede Bekostninger ved en vidtløftigere Tur havde overbevist mig om, at jeg ikke vilde komme i Forlegenhed, om jeg end ei indskrænkede min Reise til de tvende opgivne Hovedbestemmelsessteder, forlod jeg Berlin den 29de April, da Universitetssemesteret just da var tilende og jeg ved et Ophold af henved et halvt Aar i denne Stad, der med en afgjort Forrang staar som Repræsentant for den tydske Videnskabelighed baade fra dens Lys- og Skyggeside, havde erhvervet mig en Oversigt over de Kundskabsgrene, der i Besynderlighed paa det Sted gik ind under mit nærmeste Øiemed, nemlig især den preussiske Stats Lovgivning og organiske Institutioner, med stadig Afbenyttelse af den rige Anledning til en større Detailkundskab i den romerske Lovkyndighed og de forskjellige statsøkonomiske Systemer, samt til at blive bekjendt med den tydske Literatur i Almindelighed i dens nyere og nyeste Skikkelse, – som Berlin ved sine mange private og offentlige Indretninger, Samlinger og Foreninger fuldstændigere end noget andet Sted frembyder. Fra Berlin gik jeg over Halle og Leipzig til Dresden, derfra den 20de Mai over Prag til Wien, hvorfra jeg den 19de Juni ankom hid til München. Det er vist nok, at der under de hyppige Afbrydelser og Stedforandringer, der er forbundne med en Reise af halvandet hundrede Mil i to Maaneder, ikke kan være Tale om noget Studium i streng Forstand eller lader sig opvise noget enkelt videnskabeligt Udbytte som et bestemt vundet Resultat; men paa den anden Side er det ogsaa vist, at den almindelige videnskabelige Interesse og Belærelse, som flyder af et i et kortere Tidsrum afvexlende Besøg paa flere literære Centralpunkter, fuldstændigen, skjønt paa en anden Maade, opveier den speciellere Fordel af et statarisk Ophold paa et enkelt Sted, og at Anvendelsen af i det mindste en