Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/33

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
31
Landkrigen i Norge 1808.

compagnier, 1 Batteri og 2 Compagnier Dragoner, blive staaende i Høland under Oberst Lowzow. Min Stilling, yttrer Prindsen i sin Rapport fra Blakier af 1 Mai, er vanskelig. Mangel paa Proviant, Fourage, Heste, ufremkommelige Veie, Isgang i Glommen og Mangel paa flere væsentlige Ting paalægger mig Lænker og sætter mig i yderlig Forlegenhed. En Del af Høland, Rødenes, Marker er aldeles ruineret og kan ei undgaae Hungersnød. Aldeles isoleret med 7 à 8000 Mand, Besætningen uberegnet, udsat for Angreb paa en Grændse fra Elverum til Christianssand, ei mobil efter Ønske paa de anførte Grunde efter den af Fienden valgte Methode, Grændseprovindserne i begge Riger aldeles blottet for Alt, Heste, Proviant og Fourage og endelig ei istand til at erholde bestemte og sikkre Efterretninger, finder jeg mig i den yderste Forlegenhed, og hjelper vore Allierede os ei snart, da maa jeg ansee os fortabte. Landet er ruineret, i det mindte Grændse Amterne. Denne vores Stilling maa jeg anbefale Deres Majestets allernaadigste Opmærksomhed med et bekymret Hjerte. Vores Folk slaaer sig brav, men med et saa lidet Corps kan man ei forsvare Grændsen uden at være mobil. Maatte en meer indsigts- og talentfuld Mand staae i mit Sted! Paa god Villie skal det imidlertid ei feile.“ Ved samme Leilighed søgte han om Tilladelse til at maatte udvexle Fanger, hvis Antal nu beløb sig til 500 for derved at spare deres Underholdning, hvilket Kongen dog (24 Mai) hel uklogt afslog. Derimod udnævnte han 15 Mai 1808 Prinds Christian August til Generallieutenant dog uden Præjudice for hans 3 ældre Formænd.

VI. Staffeldts Operationer ved Kongsvinger.
(Stormen ved Mobek 18 Mai, ved Jerpset 24 Mai).

Efter Seiren ved Trangen trak Staffeldt sig med sit Corps Syd til Kongsvinger, hvor, som anført, det blev ham