Side:Andreas Faye - Landkrigen i Norge 1808.djvu/13

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest
11
Landkrigen i Norge 1808.


Af de Tropper, som fandtes paa den norske Grændse, i Forening med en Reserve paa 6000 Mand, som stod ved Ørebro, og et Corps paa 2470 Mand, som stod ved Jønkøping, dannedes i Hast en Hær, som ved Rescript af 14 Marts blev kaldet Vestarmeen. Til Chef for samme udnævntes Gustaf IIIdies bekjendte Yndling General Armfelt, der erholdt Befaling strax at rykke ind i Norge for at benytte Skaren.

Vestarmeen, som bestod af 14,700 Mand Kjernetropper, deltes i 2 Fløie, nemlig den høire, som bestod af 10,000 Mand under Armfelts egen Befaling, og venstre Fløi, der fik til Chef Gen.major Vegesack. Samtidig organiseredes efter kgl. Befaling af 14 Marts „en Nörra Fordeling,“ i Jämteland under Gen.adj. Bergenstråle. Den bestod i April af 1400 Mand, men talte i August henved 4000 Mand, som da commanderedes af Generaladj. Engelbrechten.

Den høire Fløi samledes snarest muligt omkring Ørebro, hvor Armfelt selv indfandt sig 18 Marts. Samme Dag fremskjødes over Eda Skandse mod den norske Grændse den svenske Hærs Fortropper, 1600 Mand under Major Eksted og Overadj. C. A. Anckarsvärd, hvorpaa de øvrige Tropper fulgte. 31 Marts forlagde Armfelt sit Hovedqvarter til Carlstad; men neppe havde de høire Fløibrigader naaet deres Bestemmelsessteder, førend Hæren ved kgl. Befaling af 6 April blev omorganiseret i 4 Brigader, nemlig 1ste under Carl Leyonstedt, 2den under Grev Schwerin, 3die under Baron Cederström og 4de under Grev T. Cronstedt, hver omtrent paa 2500 Mand Infanteri. Dertil kom en Artilleribrigade paa 238 Mand under Oberst Armfelt, en Cavalleribrigade paa 675 Mand under Åkerhjelm, som snart afløstes af Aminoff. Til samme Hærafdeling regnedes ogsaa Oberst Gahn, som fra Dalarne nærmede sig den nor Grændse. Iberegnet hans Corps skal Vestarmeens høire Fløi have talt 11,816 Mand og venstre 5,248 Mand.

Det er imidlertid nok tvivlsomt, om den svenske Hær