Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/24

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Kontrollmuligheter og -rutiner ville imidlertid uansett ikke endret på ordningens karakter av å være tillitsbasert. Selv om eksempelvis både NAV og skattemyndighetene har gode kontrollmuligheter og -rutiner, regnes begge ordninger som tillitsbaserte. Opplysninger som gis til begge ordninger, forutsettes å være korrekte og fullstendige. Retten ser ingen grunn til ikke å forutsette det samme om opplysninger som gis til stortingspensjonsordningen.

3.2 Om Talleraas har utvist grov uaktsomhet

Da Talleraas søkte om pensjon etter 75-årsregelen, hadde han allerede søkt om og mottatt to andre ytelser etter stortingspensjonsordningen – etterlønn for perioden oktober-desember 1997, jf § 6, og førtidspensjon for 1998, jf § 7.

Etterlønnen for de to siste månedene i 1997, ble innvilget etter behovsprøving. Ordningen skrev i et særskilt innvilgelsesbrev til Talleraas av 20. april 1997 at etterlønnen for disse månedene, ble utbetalt med basis i hans egenerklæring. Det ble også bedt om at han meddelte eventuelle endringer i inntektssituasjonen før utløpet av stortingsperioden.

Førtidspensjonen ble også innvilget etter behovsprøving. Ordningen skrev i et særskilt brev til ham av 5. juni 1997 at han fikk pensjonen på bakgrunn av opplysninger som han hadde gitt om at han ville etablere et eget firma, og at 1997 og 1998 ville bli innkjøringsår. Det ble forutsatt at han meldte fra om eventuelle endringer i inntektsforholdene som fikk betydning for utbetaling av pensjon.

Talleraas har forklart at han hadde kontakt med Risnes i forbindelse med søknadene om etterlønn og førtidspensjon. At det fant sted en slik kontakt er bekreftet av Risnes. Utover at Talleraas har forklart at styrehonorarer ikke var tema den gangen, har ingen av de to utdypet innholdet i denne kontakten.

I brev av 5. januar 1998 stilte Talleraas spørsmål til Statens Pensjonskasse om hvor mye han kunne ha i lønnsinntekt ved siden av førtidspensjonen. I brev av 2. februar 1998 svarte Pensjonskassen:

Når det gjelder inntekt ved siden av alderspensjon i Statens pensjonskasse er det forskjellige regler avhengig av om det gjelder arbeid i offentlig eller privat virksomhet. Dersom ny tilsetting i offentlig stilling vil pensjonen bli redusert / gradert avhengig av ny lønn sett i forhold til pensjon. Privat virksomhet og pensjonistavlønning i offentlig sektor påvirker ikke pensjonen.

Talleraas har forklart at han vurderte inntektssituasjonen sin på ny i november / desember 2000 fordi han opplevde at det var blitt strammere vilkår for videre drift av selskapet han hadde etablert. Ettersom han hadde vært representant på Stortinget i 20 år, var det dessuten klart at han ville oppfylle kravet til alder og tjenestetid for rett til alderspensjon etter 75-årsregelen, fra han fylte 55 år i februar 2001.