Side:10-099305-MED-OTIR,04.djvu/25

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er korrekturlest


Han tok telefonisk kontakt med Risnes, og fikk oversendt et søknadsskjema kalt melding 1, lovtekst og håndbok. Sammen med søknadsskjemaet fulgte en håndskrevet lapp fra Risnes. Hun gjorde her oppmerksom på at uttrykket tilsvarende inntektsgivende arbeid betyr en inntekt opp til 323 400 kroner.

Talleraas har da også forklart at han kjente til at det gjaldt en inntektsgrense for rett til pensjon, men at han ut fra opplysningene som han fikk i forbindelse med søknaden om etterlønn og førtidspensjon i 1997 / 1998, og samtalen med Risnes i 2000, trakk den slutningen at styrehonorarer var uten betydning for retten til pensjon. Fordi hans lønnsinntekter lå under inntektstaket, så han ingen grunn til å gi konkrete opplysninger om sin inntektssituasjon.

For så vidt gjelder opplysningene fra 1997 / 1998, har Talleraas forklart at han la særlig vekt på brevet fra Statens Pensjonskasse av 2. februar 1998. Selv om brevet talte om alderspensjon, oppfattet han det først som svar på spørsmålet han hadde stilt om hvor mye han kunne tjene ved siden av førtidspensjonen. I ettertid har han oppfattet det som svar på noe annet enn det han hadde spurt om, og at det hadde relevans for alderspensjonen.

Statens Pensjonskasse har i ettertid – i e-post til Riksrevisjonen 21. april 2008 – opplyst at det ved en feil hadde brukt et standardbrev ved besvarelsen av Talleraas sin henvendelse.

For så vidt gjelder samtalen med Risnes i 2000, har Talleraas forklart at Risnes opplyste at tilfeldige inntekter var unntatt. Han husket ikke at styrehonorar ble eksplisitt tatt opp, men tolket henne slik at styrehonorarer var unntatt. Han forklarte seg tilsvarende til Kjønstad-utvalget. Under gjengivelsen fra samtalen med ham på side 136 i del II av utvalgets rapport, heter det:

Han gjorde seg opp en mening om hvordan begrepet tilsvarende inntektsgivende arbeid var å forstå. Inntekter, gevinst ved aksjesalg med videre kan ikke gå under begrepet. Et annet forhold er opsjoner. Enkelte typer opsjoner blir konvertert til lønn. Han mener at dette heller ikke kan sees som tilsvarende inntektsgivende arbeid. Han mente også at det samme gjaldt styrearbeid. Det kan sikkert diskuteres, og han ergrer seg over at han ikke tok opp spørsmålet med Pensjonsordningen.

Talleraas har ikke hevdet at han overfor Risnes, redegjorde konkret for hvilke styreverv han hadde og omfanget av inntektene han hadde fra disse.

Risnes har forklart at hun kunne ha nevnt noe om grensen mellom arbeids- og kapitalinntekter, men at hun ikke husket at tilfeldige inntekter og styrehonorarer ble nevnt. Samtidig har hun medgitt at hun har hatt samtaler med mange søkere og pensjonister i årenes løp, og at det derfor kunne være vanskelig å skille disse fra hverandre. Det foreligger ikke noe skriftlig notat fra samtalen med Talleraas. Hun forklarte seg noenlunde