Om de classiske Studiers Betydning for den høiere Almeendannelse/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette lille Skrivt udkom førſte Gang for omtrent en Menneſkealder ſiden ſom et Sammendrag af en dengang holdt Forelæsningsrække. Da Spørgsmaalet paany har faaet, ſom man ſiger, actuel Betydning ved fornyede Angreb paa den clasſiſke Skole, har jeg efter Fleres Opfordring beſtemt mig til at foranſtalte en ny, med nogle indſkudte Tillæg forøget, Udgave. Det Meſte er forblevet uforandret; thi ſkjønt jeg ſtedſe med Opmerkſomhed har fulgt denne Sags Gang, har jeg ikke kunnet finde, at dens ſenere Behandling har bragt noget nyt Argument tilveie, men at navnlig de Betragtninger, hvorfra den clasſiſke Skoles Modſtandere endnu gaae ud, og ſom de idelig gjentage, ere de ſamme, ſom dette Skrivt allerede ved ſin førſte Fremkomſt havde for Øie, og ſom der ere lagte under en kritiſk Belysning, der endnu har ſin fulde Gyldighed.

Jeg kan ikke Andet end gjentagende anbefale disſe ialfald til Klarhed over Sagen ſigtende Tanker til grundig og ſamvittighedsfuld Overveielſe. Jeg gjør mig ingen Illuſion om, hvad min ſvage Røſt vil kunne udrette mod en mangeſtemmig og høirøſtet formeentlig Tidsretning; men jeg har endnu det Haab, ſom jeg ytrede i Forordet til førſte Udgave, at „om disſe Blade end ikke kunne være af nogen ſynderlig Virkning paa Udenforſtaaende, ſaa kunne de maaſkee dog bidrage en ringe Skjerp til at ſtyrke den clasſiſke Dannelſes egen Tro og klare dens Bevidſthed om ſin Berettigelſe og Betydning“.