Nationalforskeren P. A. Munch/3

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Til samme artiumskuld hørte ogsaa to andre flinke unge mænd, begge utgaat fra Kristiania katedralskole: Bernhard Dunker og Christian Langberg, som begge hver paa sin vis fik betydning for Munch. Derimot gik det hans firmenning fra Bergen, Ole Bull, ilde; han «strøk» og blev aldrig akademisk borger — til gjengjæld hadde han ti aar senere et verdenskjendt navn, og blev da hilst velkommen til Norge med æreport og borgermiddag.

Munch og Schweigaard kom begge til at omgaaes Dunker og Langberg; alle fire bestemte de sig for jussen som embedsstudium. Hvad Dunker og Schweigaard drev det til i dette fag, er almenkjendt; men da Langberg og Munch om nogen aar møttes med Schweigaard som lærere ved samme universitet, var det henholdsvis fysik og historie de hadde at docere. Langberg bodde hjemme hos sin prægtige mor, enke efter en høiesteretsassessor, i en tarvelig leilighet i gaarden nr. 16 i Pilestrædet (huset staar endnu uforandret), dengang allerøverst i byens nordvestlige utkant. Her hadde de unge studenter et koselig samlingssted om søndagsaftenerne; musikken dyrkedes med stor iver, og Munchs betydelige begavelse i den retning kom her til rikelig utfoldelse.

Men disse glade søndagsaftener fik ogsaa en anden tiltrækning, da en litt ældre fattig teologisk student fra Bergen, som ut paa høsten var flyttet ind paa et elendig loftsrum i nabogaarden, begyndte at vanke hos Langbergs — Johan Sebastian Welhaven. Naar han møtte op, var det konversationen som blev aftenens væsentligste underholdning. Jan Welhaven var allerede tre aars student og en av koryfæerne i Studentersamfundet, stadig redaktør av samfundsavisen (under merket Pelicanus Carbo), festdigter og festtaler; men til daglig nødt til at slaa sig igjennem ved at gi timer og gjøre tegninger paa bestilling, f. eks. illustrationer til Walter Scotts romaner. Ogsaa Welhaven havnet paa et av universitetets katetere, som lærer i filosofi, et fag han strengt tat ikke hadde studert. Men inden han naadde saa langt, hadde han mangt og meget at gjennemgaa.

De fire ubrødelige venner, Welhaven, Langberg, Schweigaard og Munch, pleide gjerne at samles ut paa kvelden hjemme hos Schweigaard, som bodde paa et værelse ind til gaarden i Øvre Voldgate 5, oppe paa kanten av Piperviksbakken. De var alle fire alvorlige og ordentlige studenter, uten fordringer. Schweigaard og Welhaven maatte selv sørge for sit utkomme; heller ikke Munch kunde hjemmefra faa fuld støtte til studierne, saa ogsaa han maatte slite med privattimer. Nede paa Schweigaards tarvelige hybel var traktementet meget enkelt, beretter en av hans ungdomsbekjendte. «I regelen blev kun indkjøpt nogen av Bøllings franskbrød, hvetekavringer, smør og i høiden et stykke ost eller en spekepølse med øl dertil. Jeg husker der var betydelig jubel engang der opvartedes med krebs. Til tobakken traktertes der med hvitvin, naar der skulde være gjestebud; punsj bruktes aldrig. Vinen tilsatte Schweigaard selv inden gjestenes ankomst med sukker, idet han slap sønderhuggede smaastykker ned i flasken.» Slik kunde de fire venner sitte sammen til kl. 3 om natten.

I dette aandelige fostbrorskap, som dem imellem benævntes «Klubben», fandt Peter Andreas Munch — efter hvad han selv har uttalt — en støtte for sin let bøielige personlighet og en klarere bevissthet om sin eiendommelige begavelse. «Klubben» skulde ogsaa nogen aar senere bli kjernetroppen i den flok av unge akademikere der tok dysten op mot den ubændige høvding som samtidig hadde reist sit merke til kamp for folkelighet og frihet. Munch og Schweigaard holdt sig trofast ved Welhavens side som hans allernærmeste drabanter i den vældige strid mot det de opfattet som «raaheten» i Wergelands livs- og kunstsyn.

I Munchs liv blev dette kun en episode, han var egentlig ikke anlagt for æstetik, heller ikke for politik. Vistnok blev han valgt ind i redaktionen for det Welhavenske studenterforbunds ukeblad «Vidar», og var den eneste som tjenstgjorde sammen med Welhaven hele bladets stakkede levetid — fra sommeren 1832 til sommeren 1834; men alle hans bidrag var fagartikler, hvorav kun den første, «Norsk sprogreformation», hadde et erende. Da saa Welhaven, efter at ha set bladet gaa ind, med sit nye gjallende stridsrop, «Norges Dæmring», hadde tændt kampen paany, gav Munch ogsaa en enkelt gang sit besyv med, en fem spalters artikel i «Morgenbladet», fyldt av ak og ve over «disse barbariets, raahetens og ukjærlighetens forfegtere» — «de lurvete uhyrer» — «øgle-ætten».

Som brav drabant svigtet han ikke parolen; men Goethe og Heine og Heiberg kunde nu ikke i længden fylde hans sind. Han hadde forlængst andre interesser at skjøtte.

Selve brødstudiet først og fremst; men Ørsteds store «Haandbog» og den unge lektor Stangs epokegjørende forelæsninger over grundloven var heller ikke det som fængslet hans tanker. I motsætning til sine to merkelige venner fandt han tilfredsstillende adspredelse i at delta i tidens livlige selskapsliv, og han var fast spillende medlem av «Lyceet», det mondæne musikalske selskap, for hvis unge damer han med sit underholdningstalent og sit galante væsen var en fortræffelig kavaler. Høsten 1833 drog vennen Schweigaard sydover paa sin store stipendiefærd gjennem Europa; selv hadde Munch endnu et skarpt eksamensaars læsning foran sig, men lot sig allikevel av sin ven Otto Løvenskiold overtale til at ture den sidste juleferie hjemme i Skien. Faren var netop utnævnt til stiftsprovst i Kristiania. Dette julebesøk blev en avgjørende begivenhet i Munchs personlige liv; ute paa Fossum traf han nemlig sammen med den 21-aarige Natalia Linaae, en yndig skibsrederdatter fra Larvik. Der var baller, og der var maskerade — Natalia den fortryllende skjoldmø, Peter Andreas den bolde ridder. Og slik som hun sang og som hun spilte! Da ferien var ute, hadde de to unge og vakre mennesker sluttet pakten og byttet ringer.

«Disse to begavede mennesker burde næsten ikke ha fundet hinanden» — skriver datteren, fru Larsen Naur —; «hver for sig en kunstnernatur, burde hver for sig utdannet sig i sit kald; nu maatte den ene vike for den anden, og dette blev da naturligvis hustruen, da jo Munchs begavelse var den dominerende. Vistnok var hun sig ikke resignationen bevisst; de levde det lykkeligste, mest harmoniske familieliv, og Munchs stolthet og glæde var hans hustrus musik; han var altid en leder og støtte for hendes kompositioner. Der var ofte en melankoli over hendes spil, en ubevisst længsel efter at løfte vingerne høiere; i timevis kunde hun sitte ved pianoet, og det ene deiligere tonemaleri efter det andet rulledes op. Tilhørerne kunde sitte aandeløse og høre paa de bedaarende tonen»

Eksamenssemesteret inde i Kristiania, hvor forældrene nu bodde, tilbragte den ogsaa ellers flittige student med uavbrutt læsning; hans eneste opkvikkelse — tobak taalte han ikke — bestod i at tygge mørkt puddersukker, som han øste i sig teskevis, et pund om dagen.

I mai 1834 var han saa oppe til embedseksamen sammen med sine venner Dunker og Løvenskiold. Selvfølgelig fik han bedste karakter.

Som nybakt juridisk kandidat skal han et øieblik ha været betænkt paa at melde sig til departementstjeneste; foreløbig tok han fat som manuduktør. Saa indtraf et av disse merkelig heldige tilfælde, som kan sætte en stor begavelse ind just paa det ene rigtige spor, som fører ham til den fulde utfoldelse av hans anlæg.

En kongelig resolution av 27. august 1834 bestemte nemlig at cand. jur. P. A. Munch skulde ledsage lektor Rudolf Keyser til Kjøbenhavn og Sverige for at skrive av Norges gamle love efter de bevarede skindbøker. Fra denne dag var Munch pligtmæssig bundet til at tjene den norske

nationalgranskning. Og dermed var grundstenen lagt til den bygning som blev Munchs livsverk — den norske nationalitets bedste vern og fæste.