Nationalforskeren P. A. Munch/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk

Stod han saa rustet til dette livsverk allerede nu, den 24-aarige juridiske kandidat, som i sine sidste to studieaar tillike hadde været medredaktør av hovedstadens literære ukeblad?

Vi saa ham i skoledagene pløie Snorre fra perm til perm i originalsproget, som han med litt hjælp fandt sig tilrette i med de nye haandbøker, Rasks grammatik og Halldorssons leksikon. Men vi saa ham ogsaa vælge det juridiske brødstudium. Efter vor tids forhold skulde vi ventet at han, slik som hans anlæg og kald tydelig viste vei, hadde git sig i kast med filologien; men i hine tider forstod man ved filologi udelukkende latin og græsk, og han indsaa, at naar galt skulde være, maatte ialfald lovkyndighet gi rigtigere forutsætninger for studiet av fædrelandets fortid.

Imidlertid maa man derfor ikke tro at alle de fem aar han gik som juridisk student, egentlig blev anvendt til forberedelse for kopistværdigheten. Der foreligger sort paa hvitt for at juristen dyrket fremmede guder, og det i stor stil.

Ved de tider student Munch fyldte sit 21. aar, saa han sig første gang paa prent; det var i det store lærde danske «Maanedskrift for Literatur» med en anmeldelse av en ny norsk skolebok, rigtignok en anmeldelse paa et helt ark i drøit format. Denne debut-artikel røber at den endnu ikke fuldmyndige juridiske student allerede var fuldstændig hjemme i den da tilgjængelige sagaliteratur og i Norges og Islands gamle love, men desuten fortrolig med svensk, dansk, tysk, engelsk, irsk, spansk og russisk kildeliteratur. Han citerer ikke alene gammelnorske og latinske, men ogsaa spanske og angelsaksiske tekster, og slaar om sig med irske og russiske navneformer; han gaar i rette med Schønings kronologi, roser Finn Magnussens «Eddalære» og avfeier med et naadig klap paa skulderen den netop avdøde høiesterets-justitiarius Chr. M. Falsens dengang høit anskrevne fire binds Norgeshistorie.

Denne artikel, som egentlig bare er en bunke bemerkninger til en timelærers forskjellige bommerter, indeholder dog P. A. Munchs hele senere forfatterskap in nuce; den røber saavel dets sterke som dets svake sider, markerer saavel dets vidtspændende granskerbegjær som dets begrænsning. Allerede nu har Munch været grepet av en lidenskap for at rydde op i hver kraa av sit folks ældre historie og av en hellig begeistring for at «utbrede almen kundskap om hine store forfædre, om Norges forrige forfatning, der i forhold til tiden var saa fortrinlig, ja næsten makeløs» Allerede nu var han ogsaa paa det rene med at det «ikke er saa let at skrive en norsk historie for en nordmand», fordi hittil «den norske historie blot underordnes den danske, saa «den som nu vil paata sig at skrive en egte norsk historie, ei alene har at berigtige, men og at fremdra fakta» — «ingen av delene lar sig gjøre uten at han gaar til de oprindelige kilder selv». Derfor er han sig allerede nu paa forhaand bevisst, at hvor de oprindelige kilder endnu er utilgjængelige, der maa han foreløbig ialfald la granskningen hvile.

Denne begrænsning kom Munchs forskertrang aldrig utover. Han døde rigtignok bare 52 aar gammel, og hadde da netop uttømt alle tilgjængelige kilder til og rukket at gi en samlet fuldstændig fremstilling av sit folks uavhængighetstid; ingen kan derfor vite om han ikke, ifald han hadde faat leve op til støvets alder, ogsaa vilde følt sig ialfald forpligtet til at fortsætte sit rydningsarbeide ned igjennem dansketiden. Men med begeistring for selve emnet var han i saa fald ikke gaat løs paa arbeidet. Derom vidner noksom den aandsforlatte grundtone som slaar os i møte fra sidste bind av hans egentlige hovedverk, hvor han behandler Kalmar-unionens forberedelse. Og i en bladartikel fra 1853 finder vi følgende selvbekjendelse, som ikke er til at ta feil av: «Vi føler selv svært nok det store gap i vor historie fra 1537 til 1814, og da vi ei kan tænke os at utfylde det, søker vi i det mindste saa meget som mulig at frede om vor ældre historie og bringe den ret levende for vor bevissthet.»

Sansen for at læse gammelnorske sagaer var vaaknet hos Munch allerede mens han sat i mesterlektien paa Skiens lille skole. Ved universitetet traf det sig saa heldig, at just i samme semester som han blev indskrevet som student, tiltraadte en ny docent, hos hvem han kunde faa grundig veiledning i sagalæsning — den 7 aar ældre Rudolf Keyser, som like i forveien var kommet hjem fra et to aars ophold paa Island. Som allerede nogenlunde bevandret i faget blev den unge Munch indbudt til at læse privat med docenten. Slik knyttedes det venskap som i en mandsalder vedblev at være grundvolden for norsk nationalforskning.

Student Munch fik tillike Keysers private veiledning i at tolke de gamle lovtekster, som paa en enkelt undtagelse nær endnu kun forelaa i tilfældig erhvervede avskrifter; Bergens gamle bylov blev i 1829 utgit av professoren i økonomi, den alsidig begavede Gr. F. Lundh, som tillike aaret forut hadde trykt en prøve paa et norsk diplomatarium og i 1830—31 holdt forelæsninger over læren om diplomer. Det var likeledes Lundh som fremsatte forslag om at besørge alle gamle norske love utgit, og som ved nytaar 1830 var nede i München og fik erkebiskop Olav Engelbrektssons og Kristian II’s arkiver («München-samlingen») utlevert av Bayerns regjering.

At den unge Munch desuten hadde tilegnet sig Rasks for hele den senere sammenlignende sprogvidenskap grundlæggende «Undersøkelse om det gamle nordiske eller islandske Sprogs Oprindelse» (1814), fremgaar tydelig av den mot Wergelands norsknorske «sprogreformation» polemiske avhandling hvormed han høsten 1832 aapnet sin redaktørvirksomhet i «Vidar». Han anfører her, dog uten at nævne Rasks navn, som «bekjendt nok, at likheten mellem de blotte ord i forskjellige sprog, uten hensyn til ordføininger og grammatiske former, den saakaldte leksikalske likhet, aldrig kan gjøre utslaget i at bestemme sprogets indre væsen og navn». Dette var netop en av Rasks hovedsatser, som rigtignok allerede Fr. Schlegel faa aar forut hadde antydet i sit epokegjørende verk om det gamle indiske sprog. Føier vi saa til, at Munch i et av sine følgende bidrag til «Vidar» røber sit bekjendtskap med Grimms verker, vil det være tilstrækkelig vidnesbyrd for at den unge jurist hadde nyttet sin studenttid til at arbeide sig grundig ind i tidens moderneste tanker paa det videnskapsomraade hvor han selv agtet at ta fat.

I den unge Peter Andreas’s livfag historie var der to professorer, Platou og Steenbloch. Den sidste vet man ikke meget om, da hans hele historiske produktion indskrænket sig til en liten avhandling om «De gamle Skandinavers Vaaningshuse»; desuten skal han i tiden omkring 1825 ha arbeidet paa en forklaring av den stadig debatterte mytiske saga-indledning «Fundinn Noregr», som hans kollega Georg Sverdrup fandt «meget sindrig», og som han formodentlig gav tilbedste naar han med nogen semestres mellemrum foredrog et kort kursus i «Fædrelandets historien En av hans tilhørere (senere stiftsprovst P. A. Jensen) har git ham det skudsmaal at han «unegtelig var den livligste av vore lærere. Historie fik man rigtignok ikke, men vel historiske anekdoter, og det hele pensum som i dette semester blev foredrat, lot sig meget bekvemt baade faa tillivs og fordøie i løpet av et par dagen — Platou var en administrativt anlagt natur; ikke alene var han universitetets økonom, men tillike ekspeditionssekretær i indredepartementet og ovenikjøpet i flere aar statssekretær; desuten vedblev han til sin død (1833) at være den energiske og intelligente leder av Selskapet for Norges Vel og av dets fortjenstfulde organ «Budstikken» Til hans fag hørte ogsaa statistik, hvorover han jevnlig holdt forelæsninger, mens han kun ide aller første aar efter universitetets oprettelse foredrog historie. — Ingen av disse bestaltede faglærere synes at ha været den unge Munch til nogen nytte.

I en artikel han under sit lange ophold i Kjøbenhavn utarbeidet for «Maanedskrift for Literatur», leverte kandidat Munch en kritisk utredning for danske læsere av hvad der i Norge siden skilsmissen fra Danmark var utrettet paa nationalforskningens omraade, formet som en anmeldelse av de to større publikationer som netop i de sidste aaringer manifesterte den sterke nationalhistoriske interesse som var vaaknet hos den dannede almenhet: «Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie» og «Urda».

«Samlinger» var Kristiania-historikernes organ, «Urda» Bergens-arkæologernes; de begyndte at utkomme i 1833 og 1834. I Bergen var det eidsvoldsmanden Christie og den alsidige biskop Neumann som var de ledende og ydende; i 1825 hadde de stiftet et «Museum for Oldsager og Konstsager, og et Naturaliekabinet af indenlandske Naturalier» og var gaat i gang med indsamling av oldsaker og diplomer samt utgravning av gravhauger — nu tok de trøstig fat med et «Norsk antikvarisk-historisk tidsskrift». Foretagendet var et utslag av dilettantisk begeistring; noget i likhet med trønderen kaptein Klüwers «Norske Mindesmærker», som var utkommet i 1823 samtidig med eidsvoldsmanden Chr. M. Falsens populære «Norges Historie». Begeistringen gjennembævedes tillike av en barnlig følelse av hjælpesløshet; byens poet Lyder Sagen, som i 1824 sammen med en kollega paa Parnasset, politikeren Herman Foss, hadde utgit en omstændelig «Bergens Beskrivelsen var med ogsaa her og indledet første hefte med en sang, hvori følgende hjertesuk sniker sig ind:

O, vare nær vi hine oldtidsskrifter,
i sagaslottet hist i Axelstad!
Nei — i det fjerne blot som gjennem rifter
vi skimte skattene nysgjerrig glad;
een gang imellem leiligheden vifter
til vor afsides vraa et sagablad —
Saa ensomme og uden hjælp vi famle,
og smaaligt er — vi veed det — hvad vi samle.

Sagablade blev heller ikke gjenstand for de bergenske dilettanters granskning, uten forsaavidt de kunde hjælpe til ved tydningen av de arkæologiske gaater som man trøstig gav sig i kast med. Ikke mindst Christie selv var en vaaken medarbeider, som søkte at følge med paa forskjellige hold; saaledes opfattet han straks den indgripende betydning av den svenske zoolog Sven Nilssons paavisning av de jordfundne stensakers mangfoldige anvendbarhet, og oversatte straks avhandlingen for «Urda». Her stod den at læse i 1835, aaret før den fandt utbredelse i Danmark i Molbechs oversættelse samtidig med offentliggjørelsen av dansken Thomsens epokegjørende «Ledetraad til nordisk Oldkyndighed» som literært fastslog den deling av forhistorien i en stenalder, en bronsealder og en jernalder, som han hadde gjennemført i den danske oldsamling mindst saa tidlig som i 1825. Denne Thomsens ordning var det Keyser tok til mønster, da han i 1828 fra nyt av ordnet det norske universitets oldsamling,

Blandt «Urdas» medarbeidere var ogsaa kaptein Gerhard Munthe, som ellers var en av de ledende kræfter i Kristiania-tidsskriftet «Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie». Som kartograf var Munthe kommet ind paa granskning av Norges historiske geografi; dette førte ham ret op i historiske kildestudier, og disse utnyttet han væsentlig til genealogiske undersøkelser av de middelalderske stormands-ætter. Herigjennem blev han grundlæggeren av den norske heraldik. Gerhard Munthe bygget sine undersøkelser paa de bevarte skindbrever eller diplomer og paa gamle jordebøker. Dengang den unge officer tok fat med de diplomer som Selskapet for Norges Vel hadde sanket, og som desuten fandtes i det lille riksarkiv paa Akershus samt i universitetsbiblioteket, var det ham umulig i Kristiania at faa retledning i at læse den gamle skrift og lære gammelnorsk; den unge teolog Keyser var just reist til Island for at bli indviet i sproget. Munthe fandt at han ogsaa maatte gjennemgaa alle de norske diplomer som islændingen Arne Magnusson havde samlet. Under sit ophold hernede grep han saa anledningen til at søke den berømte Rasks veiledning. Omtrent samtidig med Keyser kom han da hjem, likesom denne rustet til at tyde det gamle norske sprog, men tillike belæsset med utskrifter av alle de arnamagnæiske dokumenter. Utbyttet av dette vældige flidsarbeide blev en række for sin tid udmerkede avhandlinger i de «Samlinger til det norske Folks og Sprogs Historie» som han sammen med Lundh og et par andre ikke-professionelle historikere samt Keyser begyndte at utgi samtidig med det bergenske «Urda». Desuten paatok han sig at levere de geografiske oplysninger og det historiske kart til den fortrinlige oversættelse av de norske kongesagaer, som den lærde jernverkseier eidsvoldsmanden Jacob Aall paa Nes (der allerede i 1811 hadde lært gammelnorsk av Rask) selv utarbeidet og utgav i 1838. Da samtidig en ny matrikel over Norges jordegods skulde gaa i trykken, blev det Munthe overlatt at bestemme den norske skrivemaate for de norske gaardnavn — et i national henseende banebrytende foretak. Desuten skal det ikke glemmes at Munthe sammen med kaptein N. A. Ramm paa egen kostnad har tegnet og utgit de fire første norske amtskarter.

«Samlingernes» egentlige hovedleder var allikevel overrets-justitiarius Jens Christian Berg, en høit anset jurist og bankadministrator, som hadde nyttet sine ungdomsaar i Kjøbenhavn til at samle omfattende kundskaper i norsk administrations— og personalhistorie under dansketiden. Av dette sit uuttømmelige fond hadde han allerede i en menneskealder forsynt de forskjellige tidsskrifter, som avløste hinanden ned gjennem aarene, med grundige avhandlinger; saaledes var han i 1821—-26 Platous driftige medredaktør av «Budstikken», likesom han var en beredvillig autoritet at ty til for bl. a. ekspeditionschef Jens Kraft under utarbeidelsen av de historiske partier av hans store fortræffelige «Topografiske statistisk-Beskrivelse over Norge» (1820—35). Nærmest til administrationens bruk hadde han i 1830 utgit sin grundlæggende «Historisk Underretning om Landvernet». Blandt denne utrættelige lærdes mangfoldige bidrag til «Samlingerne» var det især ved de avhandlinger som direkte belyste de danske kongers og myndigheters behandling av Norge at han vakte almen opmerksomhet — og det ikke bare ved deres stoffylde, men endda mere ved sin uforsonlig-kritiske tone.

Hvad der ikke mindst ærgret Berg, var enkelte nyere danske historikeres (f. eks. Jahns) tilbøielighet til at lægge skjæve skygger over Norges forhold under dansketiden, samt — og her hadde han ialfald Lundh og Keyser med — den unge danske «oldnordiske sprog- og literaturforskning, som i sin sterke nationalbegeistring formelig truet med at rane fra Norge og tilegne Danmark det norrøne oldsprog. 1 den pompøse opfordring til at subskribere paa »Samlingerne» — og mange hundrede subskribenter meldte sig — læste man:

«Saa meget kraftigere opfordres vi, landsmænd! til i saa maate at lægge en ivrig og flittig haand paa verket, som vi ser vore venner og stammebeslegtede østen- og søndenfor os at skjænke denne gjenstand en almindelig og snart sagt udelt opmerksomhet, og som vi endog har nogen grund til at befrygte, at denne fremmede — i og for sig selv berømmelige, men for en stor del ved vor likegyldighet fremlokkede — virksomhet fremdeles (hvortil tegnene allerede længe synes at ha vist sig) turde faa i sinde at paata sig vergemaal for os, og herefter som hittil skrive Norges historie ei blot paa fremmed grund og med fremmede hænder, men ogsaa med fremmede hjerter. Endnu er der dog tid til ogsaa i denne henseende at redde vor nationalære; endnu findes der mod, lyst og — vi haaber det for visst — ogsaa tilstrækkelig evne til at raade bot paa denne mangel. Lader os da med alvor gripe verket an og, indsamlende materialier for vort sprog og for vor historie, øre det mulig i det ringeste for den kommende slegt at grundlægge og opstille et fra en uforvansket saga hentet billede av Norges fortid i dets usunde som i dets syke dage.»

Programmet var opstillet. Og arbeidet var igang. Men uten forkleinelse for nogen av de dygtige og interesserte forskere som vi har set ta fat, maa det dog, efter det de fik utrettet, erkjendes om dem, at ingen av dem vilde været istand til at løse den opgave som her blev stillet.

Det avgjørende skridt til en løsning av opgaven i hele dens omfang var den kongelige resolution av 27. august 1834, som la ansvaret paa de to unge mænds skuldrer som netop stod fuldt rustet til at «gripe verket an»: den 31-aarige lektor Rudolf Keyser og den 24-aarige kandidat Peter Andreas Munch.

Med disse to granskeres fælles utfærd vaaren 1835 aapnes den metodiske nationalforskning for Norges vedkommende.