Gustav Storm (Gran)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Aschehoug (Tredje samlings. 143-147).

GUSTAV STORM.
D
er er mennesker som gaar sin pligttro vei gjennem livet, bøiet over sin gjerning fra morgen til kveld, utfører til fuldkommenhet sit arbeide og mange andres med; der er ingen larm om deres navn mens de lever; men naar de er borte, merkes mere og mere de dype spor efter deres virke, og der gaar aar før tiden lukker over savnet efter dem.

En saadan mand var Gustav Storm.

Idag og imorgen og mange dage vil hans frafald føles som et stort værditap, — i hans videnskap, i universitetets indre liv, i regjeringens kontorer — i venners kreds.

*

Gustav Storm var intet av hvad man pleier at kalde en glimrende personlighet; hans samtale var jevn og rolig, uten spirituelle overraskelser; som forelæser var han klar og vegtig, men ikke veltalende; som forfatter forsmaadde han ethvert stilistisk bestikkelsesmiddel.

Det artistiske laa ham i det hele fjernt; han levde et helt liv i den nærmeste nærhet av god musik uten at faa nogen dypere forstaaelse av den; han reiste meget og hadde set alverdens gallerier, men bildende kunst blev intet moment i hans liv; han levde i et sjelden smagfuldt hjem, — men det skyldtes udelukkende hans trofaste ven, ekspeditionschef Grønvold, med hvem han bodde sammen i 33 aar; selv var han nøisom som en spartaner; med en god arbeidsstol, et stort skrivebord og et tilstrækkelig bibliotek var hans væsentlige fordringer til livet tilfredsstillet.

Hans lidenskap var sandhet, en stille, rolig glød, som brændte uten ophør og var kjernen i hans intelligens og hans karakter, sjælen i hans videnskabelige arbeide og hans daglige liv. Av naturen var han rikelig utrustet: en vældig hukommelse, en sjelden iagttagelsesevne, et sundt og sikkert judicium, et betydelig kritisk opdagertalent, store administrative anlæg og en til det sidste aldrig svigtende arbeidskraft Og hans evner var lykkelig avbalanserte; der var intet som forstyrret samspillet i denne sunde, klare sjæl, ingen nervøsitet som omtaaket hans dømmekraft, ingen eksaltation der fristet ham til overdrivelse. Han lot sig ikke bestikke hverken av stemninger eller av sympatier, ei heller av tanken paa magt eller ære. Det eneste det for ham kom an paa, var — ganske uinteressert — at finde ut det som er; han var den sagligste mand jeg har truffet.

Herved kom Gustav Storm paa en maate til at indta en noksaa enestaaende plads i vort samfund. Hans sandhetskjærlighet forbød ham som historiker og videnskapsmand at opgi noget av sin frihet ved at stille sig i et partis rækker; og i den tid da de politiske bølger gik paa det høieste, var der derfor dem som fandt ham lunken og halv og karaktersvak; man forstod ikke at der skal karakterstyrke til at holde sig ædru i en flok av berusede. Efterhaanden skjønte man dog at man ikke kunde undvære en saadan kraft, og litt efter litt blev Gustav Storm, uten at træde synderlig frem for offentligheten, i al stilhet noget av en magt i vort offentlige liv. Mangen en, hvis hode ikke var saa redigt og klart som hans, kom og banket paa hans dør, og han var altid redebon; om det var høire eller venstre, spurte han ikke om, — men følte sig forpligtet til at stille sin vældige kundskapsmængde og sin sikre dom til raadighet, hvis han trodde det paa nogen maate kunde hjælpe til at skaffe rede og gjøre vei; og mangt et regjeringsforedrag og mangen stortingstale er bygget paa hans solide, saglige og anonyme arbeide.

Likesaa villig som Gustav Storm var mot dem som trængte hans hjælp i deres offentlige arbeide, likesaa færdig og redebon sat han naar hans venner (og andre) kom til ham med sine private anliggender. Trods sit overvældende arbeide hadde han altid tid tilovers, og man gik saa sikkert til ham med sine vanskeligheter, fordi man stolte like ubetinget paa hans diskretion som paa hans hjertelag. Han hadde ikke de mange unyttige ord, men satte sig hurtig ind i situationen, saa hvad det gjaldt, avdæmpet overdrivelserne og fandt med sin sunde forstand og sikre takt den vei der var at gaa.

Og han indskrænket sig ikke til de gode raad, men hvor han fandt det nødvendig, bragte han sine store personlige ofre. Naar Gustav Storm, skjønt ungkar med gode indtægter og uten kostbare livsvaner, litet eller intet efterlater sig, saa kommer dette av hans storartede hjælpsomhet mot andre. Jeg kjender tilfælde hvor han har opsporet unge videnskapsmænd og uopfordret har fundet økonomisk utvei for dem, og jeg kjender andre tilfælde, hvor han stilfærdig har overtat tunge økonomiske byrder han ingen forpligtelse hadde til at bære. Hvad han har ofret paa denne maate og har betalt med masser av ekstraarbeide han egentlig skulde ha været fri for, repræsenterer i livets løp en ikke ubetydelig formue. Men aldrig hørte man ham tale et muk om det; selv den ven han bodde sammen med og som ellers var hans fortrolige i alle ting, var ofte i uvidenhet om hvilke urimelige pengeansvar han ret som det var hadde paatat sig for andre; det var ikke fra ham, men fra dem som blev hjulpet, han først fik vite det.

*

Det var meget sjelden at høre Gustav Storm tale nedsættende ord om sine medmennesker; naar han var i selskap med andre, mere slarvmundede venner, kunde der ofte gaa et drag av misbilligelse ja ildebefindende over hans ansigt. Gjennem sine studier hadde han vænnet sig til at undersøke karakterernes tilblivelse og aarsaker, og han hadde altid en undskyldning eller en forklaring mot andres mere letvinte domme. Hans vennesæle sindelag og hans livserfaring gjorde ham litet tilbøielig til at tro paa menneskenes ondskap.

Men der var dog tilfælde hvor han ingen naade eller undskyldning kjendte. Det var naar han blev saaret i sin sandhetskjærlighet eller i sin retfærdighetsfølelse. Hvis han kom over nogen som av hensyn til magt eller fordel fusket med den videnskabelige sandhet, kunde Gustav Storm tape likevegten; i slike tilfælde har jeg set ild flamme bak hans briller, og han slog med sin knytnæve i bordet, mens sterke ord, som ikke kunde misforstaaes, haglet ned over synderens hode. I slike øieblikke, om ikke ellers, forstod enhver at hans vanlige ro var .noget ganske andet end lunkenhet.

Paa grund av sin kritiske natur og sit videnskabelige temperament saa han altid mange sider av den samme sak, og derfor kunde han nok synes fanatikere og partigjængere kjølig eller altfor nøktern, men bak hans ro slog et hjerte der brændte for ret og sandhet, og hans liv var en utrættelig og uegennyttig arbeidsdag i store og vigtige opgavers tjeneste.