Ossian Sars (Gran)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Aschehoug (Tredje samlings. 148-155).

OSSIAN.
D
a G. O. Sars sommeren 1837 skulde døpes i Florø kirke, var faren hjemmefra paa sin første videnskabelige utenlandsreise, og hans presteembede blev under fraværet bestyret av Niels Dahl[1]. Dahl gik til fru Sars og spurte hvad gutten skulde hete. «Han skal hete Georg efter min bror» (det var en ung Welhaven, som var tidlig død paa sjøen). — Presten mente, at det var ikke nok, — han maatte ha et navn til, men det hadde ikke fru Sars tænkt paa, og saa blev det til at Dahl skulde faa lov til selv at finde paa det andet navn. Hun syntes nok bakefter at hun hadde været temmelig letsindig, og det var ikke uten spænding hun stod der med barnet paa armen foran døpefonten og ventet paa hvad der vilde komme, — og da saa presten med høitidelig stemme uttalte: «Drengen skal hete Georg Ossian», — da fór der et drag av forbauselse over hendes unge ansigt, — ti hvad hun end i sit stille sind hadde gjemt paa, — det hadde ikke været i nærheten av hendes tanker; men hun syntes det klang vakkert, og i sit næste brev til Sars fortalte hun noksaa fornøiet om, hvad for et underlig navn deres næstældste var blit hængende med.

Det almindelige Georg kunde naturligvis ikke konkurrere med et slikt søndagsnavn som Ossian, og dette gik da ogsaa straks av med seiren, og saaledes hændte det at vor største zoolog — saavidt vites, ganske alene i Norge — i 70 aar har gaat omkring med den keltiske bardes navn.

Det synes en skjæbnens ironi, ti en mand som mindre end professor G. O. Sars svarer til de forestillinger om uklarhet og sentimentalitet som man i almindelighet knytter til Ossians navn, kan man vanskelig tænke sig.

Og dog — ganske ustraffet fik han ikke sit navn i daaben.

Naar G. O. Sars nu hver eneste dag i aaret — helligdage, 17de mai og 7de juni iberegnet — adskillig regelmæssigere end Vestbanens tog er at se paa Bestum station kl. 8.20 morgen og kl. 4.54 eftermiddag, og likesaa sikkert paa Vestbanens station kl. 3.28 middag og kl. 8.30 aften, — naar han uten skygge av omskiftelse sitter over sit mikroskop fra morgen til kveld og hver dag gaar hjem med den gode bevissthet at han har lagt en millimeter til den menneskelige viden, — naar han paa denne maate efter naturens mønster (gutta cavat lapidem) har ophopet et kjæmpearbeide som ingen anden i vort land, — og naar han gjennem sit forskerliv synes at ha opnaadd en sindsro som intet i verden kan forstyrre, — saa er han ikke kommet til dette resultat uten anfegtelser.

Prestefamilien flyttet fra Florø til Manger, Ossian vokste op og blev lang og slaapen og viste sig ikke straks bare fra sin heldigste side. Michael Sars, som hadde saa mange urimelige hefter fra sin egentlige gjerning, maatte ogsaa paata sig det mindre morsomme arbeide efterhaanden selv at læse med de fleste av sine fjorten barn, — men Ossian laa ikke synderlig for boken, han sat altid og tygget paa bøkerne sine istedenfor at læse i dem, faren syntes ikke det var den rette maate at tilegne sig deres indhold paa, og ofte sa han til sin kone: «Maren, den tosken blir der aldrig noget av.» Hun protesterte endnu kun svakt, for ogsaa hun hadde dengang grund til alvorlig misnøie med Ossian. Det var de evige bukserne; — mens de andre gutterne hang over boken, gik Ossian og drev omkring i fjeld og fjære og studerte paa alt det rare han der fandt, — og det han kunde overkomme, drog han med sig, og hans lommer var altid fulde av sten og planter og dyr; derfor var der altid urimelig meget at lappe paa ham, og prestefruen kunde stundom bli utaalmodig. Men det varte ikke længe før Ossians gode egenskaper sprang ut, litt efter litt blev han sin mors kjæledægge, hun kaldte ham aldrig andet end «deiligheten» og paastod at han allerede her paa jorden var slik, som andre mennesker vilde bli paa en bedre klode; hendes eneste bekymring var at hun længe ikke kunde finde feil hos ham, indtil hun en god dag kom glædestraalende: «Jo, Ossian har en feil, han sitter hul paa uldskjorterne sine; det volder megen møie.»

Det var nok ikke frit for at de andre barn stundom kunde synes hun gjorde for meget væsen av sin yndling. En aften i skumringen, da en av de andre brødrene kom ind i stuen, spurte fru Sars, som ikke kunde se, hvem det var: «Er det deiligheten?» Men saa lød der en forknyt stemme henne i mørket: «Nei, det er bare mig, mor.» Denne ømhet gjengjældte sønnen av hele sit varme hjerte, — der var ingen anden til for ham end moren; engang stuen sat fuld av den talrike familie, kom Ossian ind med det spørsmaal: «Er der ingen hjemme?» Da de andre brast ut i latter og spurte ham, om han var blind, svarte han ganske rolig: «Naaja — jeg mente mor.»

I 1854 var Michael Sars blit ekstraordinær professor, og den frugtbare familie drog til hovedstaden. Ossian kom ind paa latinskolen og ved siden derav gik han paa tegneskolen hos Frich. De hadde nok tidligere hjemme lagt merke til at gutten hadde hat anlæg i den retning, men det var ikke familiens sed at gjøre væsen av den slags ting. Men nu kom en formiddag Frich og onkel Johan (Welhaven) paa høitidelig visit til fru Sars; Frich hadde ikke sterke nok lovord om Ossians talent, og la hende alvorlig paa hjerte at der maatte gjøres noget for at faa ham ut. Og onkel Johan, der selv som bekjendt i sin ungdom hadde hat malerdrømme, utbrøt med patos: «Maren, du maa sælge dine juveler og dit sølvtøi!» Fru Sars lot sig imidlertid ikke forbløffe, men svarte rolig at man fik se tiden an, gutten skulde ialfald først ta artium. Dermed blev det, og da Ossian var kommet saa langt, visste han allerede sin vei[2]; et par aar efter fik han sit første universitetsstipendium til zoologiske undersøkelser i Norge, og snart kom det ene store videnskabelige arbeide efter det andet fra hans haand. Michael Sars oplevde den store glæde at faa sin lærvilligste og betydeligste elev i sin søn; der utviklet sig et rørende forhold av samarbeide mellem disse to, de blev fortrolige venner og studiefæller, to jevnbyrdige forskere. Men ofte naar de sat sammen fordypet i faglig samtale og tankeutveksling, kunde fru Sars en passant slaa sin mand paa skulderen og lystig utbryte: «Nei, den tosken blir der aldrig noget av, Sars — husker du?»

Den dag Frich og Welhaven hadde gjort sin visit hos fru Sars, hadde Ossian staat ved siden av og hørt paa deres diskussion om hans fremtid, — der hadde nok smilt noget inde i ham ved tanken paa muligheten av en utenlandsreise, — for han var ikke fri for at gaa med noget slags kunstnerdrømme paa egen haand, men de gik ikke i den retning som de gamle trodde, — det var musikken som var hans fremtidshaab.

Musik var familien Sars’ egentlige kunst, gamleprofessoren var sjelden musikalsk, — hadde en god sangstemme og spilte vakkert paa fløite, og det var nok oprindelig musikken som hadde aapnet hans øie for frøken Maren Welhaven, hendes pianospil var veien til hans hjerte. Paa prestegaarden i Manger klang der stadig toner, kapellanen (Roggen) var ogsaa sanger, og firstemmig sang var en hyppig adspredelse de mange og lange vinteraftener. Fra dette hjem utgik, som alle vet, fru Mally Lammers’ og fru Eva Nansens sjælfulde sangkunst; mindre bekjendt er det at ogsaa professor Ernst Sars i dølgsmaal har sunget en smuk liten tenor, og endnu den dag idag kan det hænde, naar han har været tufs og søvnløs nogen dage, at husjomfruen kommer ned til fru Lammers og , sier: «Nu er professoren vist bra igjen, — for idag har han sunget for katten.» — Saa musikalske omgivelser vokste Ossian op i, men allikevel er der dem i slegten som mener at han var den mest musikalske av dem allesammen. Paa Manger var der flere gjæve spillemænd, og Ossian la tidlig, øre til de mange slaatter, springere og hallinger han hørte ved brylluper og gjestebud; han drømte om en hardangerfele; men en slik kostet 10 speciedaler, og hvor skulde en prestemand paa Strilelandet med tolv barn ta dem fra til saan luksus? Da han kom til Kristiania, blev der allikevel raad, og en dag sat han skjælvende av spænding med det kostelige instrument under haken. Han kunde i det med én gang, buen fløi og fingrene danset i over strengene, de sølvspundne understrenge gav villig sin vemodige medklang til de vilde toner, en jodlende verden av stemninger og barndomsminder fik utløp. Og det blev ikke med slaattene, — men alt hvad Ossian hørte av musik, gik ind i hans fele; han har aldrig kunnet en note; men naar han en kveld hadde været paa konsert og hørt paa tidens vidundermand, Ole Bull, kunde han den næste morgen gjenta det altsammen, der var ikke en tone som hadde undgaat hans lyttende øre.

Efter den tid hørte det til dagens orden at Ossian i skumringen sat op spilte for sin mor og sine yngre søskende. Han var idethele en usedvanlig hyggelig bror, fru Lammers fortæller at hun fra sin tidlige barndom kan huske at Ossian en tidlang hver eftermiddag naar han var færdig med sit arbeide, kom ind i barneværelset til de smaa og fortalte dem eventyr, — det var især Tusen og én nat som gav stoffet, én nat hver dag fik de, og de ventet altid med spænding paa den time han skulde komme og gi dem fortsættelsen av Scheherazades mange vidunderlige historier. Og om søndagen gik han lange turer med dem, — til Frognersæteren, rundt Sognsvandet og til Maridalen, og fortalte dem av alt det han visste, og lærte dem at se det som vakkert var.

Felen fulgte Ossian i mange aar; da han i syttiaarene var paa Atlanterhavsekspeditionen, og naar «Vøringen» hoppet slik i sjøen at det var uraad med mikroskopet, hørte hans reisekamerater ofte at det klunket indefra Ossians lugar; der sat han og betrodde sine privatfølelser til sit instrument. Men nu er det længe siden. Da jeg forleden dag bad om lov til at faa ta to billeder av ham, ett ved mikroskopet, og ett med felen, svarte han: «Ja med mikroskopet kan det endnu gaa an; men felen, — nei det er forbi for længe siden.»

Ossian har lagt sin telyn paa loftet, men istedet gavner han menneskeheten med et andet instrument, som hans berømmelige keltiske navne ikke godt kunde ha nogen anelse om — mikroskopet.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.
 1. Niels Nilssøn Dahl, 1806—54. Bekjendt som prest, politiker og forfatter. Skrev foruten nogen mindre betydelige fortællinger og digte en hel række indlæg i dagens strid i tidens periodiske organer, — i Hjelms Maanedsskrift, Morgenbladet, Statsborgeren, Nordlyset. Han var god ven av Henrik Wergeland og var den første som paa Henrik W.’s side optok kampen mot Welhaven. Wergeland betragtet ham da ogsaa som en av sine trofasteste tilhængere og skrev et vakkert digt til ham fra sit dødsleie, hvor det bl. a. heter:

  — — — — — — — — —
  — — — — — — — — —
  Men giv du mig dit Hjertelag
  og tag saa mit igjen!
  Det Bytte troer jeg saa omtrent
  gaar op i op, min Ven!
  — — — — — — — — —
  — — — — — — — — —
  Kun eet Berøm — og det er dit
  og nogle Faaes dertil —
  For Schaks og Zars og Sultans Skat
  jeg ikke bytte vil.


   Fra 1833—38 forrettet Dahl som vikarierende prest ved forskjellige indtrædende ledigheter. I 1845, 48 og 51 møtte han som stortingsmand for Søndre Trondhjems amt. Det sidste aar var han præsident i odelstinget.
 2. S. drev iøvrig paa tegning længe efter den tid; jeg erindrer ved hans hjemkomst fra Atlanterhavsekspeditionen at ha set en skissebok, hvor han med meget lune hadde foreviget mange løierlige situationer fra færden.