Fattigdommens Tilintetgjørelse/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Indtægter og Udgifter.

Efter den antagne Forudsætning vil Arbeider-Foreningen have at opdyrke de ⅔ af 9,190,000 Hectare Jord, nufortiden i aldeles raa Tilstand, det er 6,127,000 Hectare. For at erfare hvormeget dette Antal Hectare vilde indbringe, dersom de vare underlagte en god Dyrkning, have vi gjort følgende Beregning:

Antallet af Hectarer Jord som ere under Dyrkning i Frankrig udgjør 19,314,741.
Engmark, saavel naturlig som kunstig 5,774,743.
Summa Udstrækning i Hectarer 25,089,486.
Værdien af Bruttoudbyttet for disse Jorder udgjør:
For Agerlandet 3,479,583,005.
For Englandet 666,363,412.
Totalbeløbet i Franker 4,145,946,417.

I Middelprodukt for Hectarcn af Jordene i det Hele taget udgjør 165 Frank.

Der er i Frankrig 51,568,845 Kreaturer af forskjelligt Slags, der giver et Bruttoudbytte af 767,251,851 Frank.[1] Ethvert Hoved indbringer saaledes 15 Frank, og da Antallet fødes paa omtrent 26 Millioner Hectarer, kommer omtrent 2 Hoveder paa hver Hectare. Som et Middeltal kan man sige at hver Hectare frembringer 195 Frank, hvoraf 165 Frank falder paa Jordafgifterne og 30 Frank paa Kreaturholdet.

Vore 6,127,000 Hectarer saaledes opdyrkede afgiver efter

nævnte Forhold:
For Brutto udbyttet af Jorden 1,010,955,000.
For Udbyttet af Kreaturene. 183,810,000.
Totalsum i Frank 1,194,765,000.
Trækkes fra dette Beløb hvad disse Hectarer nu frembringer efter statistiske Opgaver der udgjør ⅔ af 82,064,046 Frank til Beløb 54,709,364.
Den territoriale Rigdom vil saaledes blive forøget med 1,140,055,636.

Lad os nu betragte Udgiften:

For at lette vore Beregninger antage vi, at de Jorder som ere at opdyrke, ere lige fordeelte i ethvert af Frankrigs Departementer. Vi have da 6,127,000 Hectarer at dele med 86, som giver for hvert Departement 71,241 Hectarer. Ved at fastsætte et Tidsrum af 20 Aar, efter hvis Udløb samtlige Jorder skulle være opdyrkede, har man for hvert Aar for hvert Departement 3,562 Hectarer at opdyrke.

Antallet af de Dagværk som ere nødvendige for dette Arbeide, kan bestemmes saaledes: Een Arbeider opdyrker i Middeltal[2] tre Hectarer om Aaret. Men da man maa paaregne Syge, og at Arbeiderne i Løbet af det andet Aar maa være nødt til at afgive noget Arbeide til de allerede opdyrkede Jorder, til Hjælp for de agerdyrkende Familier, der fremkomme som aarlig Tilvæxt — vil vi kun antage 2 Hectarcr for hver Arbeider om Aaret. Man har da 1781 Arbeidere for at udføre dette Arbeide i 20 Aar, og da hvert Aar 3,562 Hectarer blive opdyrkede, saa vil Kolonien kunne modtage hvert Aar indtil 120 Familier til Hjælp ved Dyrkningen af de opryddede Jorder,[3] saavelsom til at pleie Kreaturrerne, der efter det foregaaende at regne beløber sig for Frankrig til 2de Kreature paa hver Hectare. Kolonien maa altsaa for hvert Aar, fra Udløbet af første Aar at regne, kjøbe dobbelt saa mange Kreature, som der ere Hectarer at opdyrke. Saaledes vil Kolonien i Løbet af 20 Aar have Indtægter og Udgifter, som følger en jevnt vorende Fremadstriden.

Indtægterne, bestaaer af — uden at regne Regjeringens første Forskud — det periodiske Udbytte, som de opdyrkede Marker afgive, og den aarlige Forhøielse i deres Værdie. — Thi vi have antaget at enhver Hectare giver et Produkt til Værdi 195 Frank, men Jorderne er ikke istand til at afgive dette Udbytte førend efter Forløbet af 3 Aars Dyrkning og 4 Aars Arbeide, thi efter første Aars Dyrkning afgiver hver Hectar 63Fr., efter 2det Aar 130 Fr. og efter 3die og i de følgende Aar 165 Fr.

Udgifterne. Foruden de første Anlægsomkostninger, vil der aarligen være Omkostninger som uophørlig fornyer sig, saasom Sold til 1,781 Arbeidere og 120 Familier, Godtgjørelse for de Jorder, som tilhøre Kommuner og Private, Udlæg til Udsæd, Staldbetjeningen, Administrationsomkostninger, Kjøbet af 7,124 nye Kreature, foruden det for hvert Aar regelmessige Tilskud for Underholdning af 130 nye Familier, og Opførelse af de til deres Beqvemmelighed nødvendige Baraquer.

Enhver Arbeider skal have Sold i Lighed med en Soldat og hver Familie Sold for 3de Arbeidere. Klæderne bør være ligesaa billige for Arbeideren som for Soldaten, og saaledes calculerede efter den samme Taxt. Enhver Mand vil da koste om Aaret alt iberegnet 318 Frank,[4] Formændene (Prud’hommes) modtage Sold i Lighed med Underofficerer, Direktørerne som Officererne, Gouverneuren som Oberst. Indtil den Tid at Kolonien afgiver Overskud ere alle Arbeidere indlogerede i Baraquer, konstruerede som de, der anvendes i vore militaire Leire. Disse Baraquer, rummelige og luftige,[5] rummer i Almindelighed 12 Mand. Vi vil antage at de give Rum for en Sektion af 10 Mand med deres Formand, naar de ikke ere gifte. I modsat Tilfælde maa der være en Familie for hver Baraque, og disse Baraquer blive da anlagte i en mindre Maalestok.

I forskjellige Departementer er der lignende Baraquer for Sukkerfabrikkerne.

Efter de Beregninger, som ere fremstillede i Slutningen af denne Piece, vil man finde at med et Forskud af 311 Millioner, vil Indtægterne og Udgifterne for Kolonierne efter Forløbet af 23 Aar være:

Aarlige Indtægter 1,194,694,300
Omkostninger 378,622,278
Overskudet for Foreningen 816,072,522 Frank.

206,400 Familier, 153.166 Arbeidere af den fattige Klasse vil være underholdte — Frankrig vil være bleven beriget med 12 Millioner nye Kreature. Endelig har Regjeringen erholdt en Brutto-Indtægt, efter den nærværende Taxt af næsten 37 Millioner Fr.


 1. Vi skal senere angive Aarsagen, hvorfor vi i Bruttoudbyttet for Kreaturerne ikke har indført Værdien af det konsumerede Kjød.
 2. Efter meddeelt Underretning opdyrker 1 Mand 2 Hectar Skovmark, og 4 Hectare almindklig Mark aarlig. Middeltallet er saaledes 3 Hectarer, forudsat et lige Antal af Skov og Myr, hvilket maa ansees for overdrevent, eftersom de paaregnede Strækninger at oprydde ere antagne udenfor Skovene. Man maa saalcdes kunne sætte 4 Hectarer istedetfor 3.
 3. En anseelig Eiendomsmand, fortrolig med Alt hvad angaaer Agerdyrkningen, har havt den Godhed at meddele os følgende Underretning:
  For at opdyrke en Eiendom paa 150 Hectarer ifølge det gamle System udfordres:
  7 Mænd og 1 Qvinde hele Aaret igjennem.
  6 Slaattere i 6 Maaneder.
  4 Skjærere i 3 Maaneder.
  20 Høstfolk i 6 Uger.

  Efter det nyere System maa man have 1 Mand mere om Aaret. I vore Betragtninger have vi da ansat en tilstrækkelig Arbeidskraft.

 4. Omkostninger for en Infanteri-Soldat aarlig:
  Sold a 30 Centimer for Dag 109 50.
  Personlige Tilskud 86 15.
  En Ration 64 68.
  Munderingssorter 34 40.
  Hospitals-Udgifter 24 13.
  Frank 318 86.
 5. Baraquernes Størrelse:
  Dybde 3 m. 90.
  Længde 4 60.
  Høiden af Sidepillerne 1 0.
  Høiden under Røsket 3 30.
  Væggenes Tykkelse 0 10.

  For at leire en Division Infanteri paa 10,904 Mand, maa man have 1,160 saadanne Baraquer. Man kan antage Omkostningerne til deres Anlæg for 150,000 Frank og Vedligeholdelses-Omkostningerne i Løbet af 8 Aar, som de kunde vedvare, til 12,000 Frank.