Den norske historiske Forening (1871)

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Den norske historiske Forening

DEN NORSKE HISTORISKE FORENING
1870.
Foreningens Vedtægter
(efter Beslutning i Generalforsamling den 22de December 1869).

§. 1. Den norske historiske Forenings Formaal er gjennem Udgivelse og Understøttelse af Skrifter at fremme historisk Studium og Kundskab nærmest med Hensyn til Fædrelandet og dets Litteratur.

§ 2. Foreningen udgiver et Tidsskrift for historisk Videnskabelighed, hvori optages ikke blot egentlige historiske Fremstillinger, men ogsaa Arbeider henhørende til den nordiske Sprog- og Oldtidsvidenskab samt ethnographiske, topographiske eller statistiske Skildringer af Landet og Folket. Ved Siden heraf kan særskilt udgives større historiske Arbeider Forsaavidt Foreningens Miner minde det, virker den ogsaa ved Udgivelse af ældre Skrifter, der have litterær og historisk Interesse.

§ 3. Ordentligt Medlem af Foreningen er Enhver, som anmelder sig for Bestyrelsen og erlægger til Foreningens Kasse et Bidrag af 1 Spdlr. aarlig eller 15 Spdlr. een Gang for alle. Bestyrelsen kan indbyde overordentlige eller Æresmedlemmer, som ikke erlægge Kontingent. Medlemmerne erholde alle af Foreningen udgivne Skrifter.

§ 4. Foreningens Anliggender varetages af en Bestyrelse af fem Medlemmer, som i Tilfælde af Vakance supplere sig selv indtil næste Generalforsamling Aarlig udtræder vexelvis de to ener tre ældste Bestyrelsesmedlemmer; forsaavidt flere Medlemmer have fungeret i lige lang Tid, afgjør Lodtrækning, hvem der skal udtræde. Bestyrelsen samles paa Formandens Indbydelse saa ofte som et af dens Med- lemmer forlanger det.

§ 5. En af Bestyrelsen antaget Kasserer aflægger aarligt Regnskab, som, efter at være revideret af dertil valgte Revisorer, fremlægges for den næste ordentng Generalforsamling.

§ 6. I Begyndelsen af Aaret holdes i Christiania efter offentlig Indbydelse fra Bestyrelsen en Generalforsamling. I denne vælges Medlemmer af Bestyrelsen og to Revisorer, afgives Beretning om Foreningens Virksomhed og Fremgang, fremlægges det foregaaende Aars Regnskab og forhandles forøvrigt alle de Gjenstande, Foreningen vedkommende, som af Bestyrelsen eller noget andet af Foreningens Medlemmer maatte bringes under Diskussion. Bestyrelsen kan ogsaa sammenkalde overordentlige Generalforsamlinger, naar den finder Saadant hensigtsmæssigt.

§ 7. Forandringer i disse Vedtægter kunne alene ske i Foreningens ordentlige Generalforsamling. Forslag til saadanne Forandringer maa fremsættes saa betimelig, at de af Bestyrelsen kunne kundgjøres 1 Maaned forinden Mødet. For at give Beslutninger, som forandre Vedtægterne, Gyldighed, maa mindst 20 Medlemmer være tilstede.

§ 8. Foreningen træder i Virksomhed fra 1ste Januar 1870.


Bestyrelse

Professor O. Rygh,

Rigsarkivar M. Birkeland (Formand),

Professor S. Bugge,

Antikvar N. Nicolaysen (Sekretær),

Universitets-Bibliothekar L. Daae.


Revision.

Kand. jur. Th. Boeck,

Kand. jur. M. Beer.


Kasserer.
Bogtrykker P. T. Malling.
Medlemmer.

Aabel, A., Distriktslæge. Førde.

Aagaard, A., Konsul. Tromsø.

Aagaard, Y., Student Kristiania.

Aall, J. C., Amtmand Porsgrund

Aall, Th., Bureauchef. Kristiania.

Aamot, H. N. C., Sagfører. Stavang.

Aarestrup, Hanne,. Frøken. Bergen.

Aarflot, J., Handelsborger. Aalesund.

Aarflot, H., Gaardbruger. Ekset.

Aars, J., Skolebestyrer. Kristiania.

Aas, J. J., Kadet. Do.

Aas, P. N., Kand. juris. Do.

Aasen, I., Stipendiat. Do.

Abelsæd, O., Seminarist. Arendal.

Aftenbladets Redaktion. Kristiania.

Aga, Joh., Gaardbruger. Hardanger.

Albrechtson, E. A., Advokat. Aalesd.

Allum, M., Overlærer. Drammen.

Allum, J. E., Handelsfuldm. K.ania.

Alstrup, N., Sogneprest. Namsos.

Andersen, J., Bogtrykker. Stenkjær.

Andersen, L., Kjøbmand Moss.

Andersen, O., Kand. juris. Fredriksh.

Andersen, Ove, Kand. juris. Arendal.

Andersen, S. C., Konsul. Kristiania.

Andresen, A. M., Lensm. Lærdal.

Andresen, J. P., Advokat. K.ania

Andvord, H., Kjøbmand. Do.

Angell, J. M. L., Kaptejn. Lyster.

Anker, Chr., Grosserer. Fredriksh.

Anker. B. O., Sorenskr. Stenkjær.

Arendals Haandverkerforening.

Arenfeldt, Skolebestyrer. Kr.sand.

Arentz, G. H., Sagfører. Hadsel.

Arentz, H., Protokolsekretær. K.ania.

Arentz, N. P., Adjunkt. Throndhjem.

Arneberg, Chr., Assessor. Kristiania.

Arnesen, M., Adjunkt Fredrikshald.

Arntzen, O., Toldinspekt Drammen.

Aschehoug, N. D., Exp.sekr. K.ania.

Aschehoug, Th. H., Professor. Do.

Aschehoug, W., Toldkasserer. Do.

Aschjem, H. I., Gaardbr. Laurdal.

Astrup, M. H., Kjøbmand Kr.sund.

Aubert, L. M. B., Prof. Kristiania.

Aubert, V. A., Stud. filol. Do.

Augustinussen, Joh., Kirkes. Nesne.

Bachke, A. S., Kand. min. Ytteröen.

Bachke, Chr., Apotheker. Stenkjær.

Bachke, O. A., Overretsass. K.ania.

Backer, Andr. Kristiania.

Bagger, H., Redaktør. Skien.

Balchen, A., Sogneprest. Sarpsborg.

Balchen, F., Institutbestyrer. K.ania.

Balchen, L., Kjøbmand. Do.

Bang, C. Handelsfuldmægtig. Moss.

Bang, H. R., Raadmand. Bergen.

Barstad, J., Løjtnant. Stockholm.

Basberg, H,. Toldbetjent. Drammen.

Baumann, N. H., Foged Laurvik.

Bech, I. K. Stenkjær.

Beer, J. H., kgl. Fuldm. K.ania.

Beer, M., Kand. juris. Do.

Beichmann, J., Generalmajor. Do.

Bendixen, B. E., Adjunkt. K.sund.

Bentzon,. C., Kadet. Kristiania.

Berg, C., Kand. juris. Do.

Berg, G., Skolelærer. Nesne.

Berg, M. Ø., Toldkasserer. H.fest.

Berg, O. M., Stud. juris. Kristiania.

Berg, S., kgl. Fuldmægtig. Do.

Berge, O. C., Lensmand. Tromsø.

Berger, J., Konsul. Hammerfest.

Bergh, Sverre, Løjtnant. Bergen.

Berner, H. E., Kand. juris. K.ania.

Bernhoft, C., Løjtnant. Levanger.

Bessesen, H., Adjunkt Kr.sand.

Bessesen, B. T., Provst. Kvindhered.

Birch, H. J., Sagfører. Moss.

Birch-Reichenwald, C., Sorenskriver. Kristiania

Birch-Reichenwald, P., Kand. juris. Kristiania.

Birkeland, M., Rigsarkivar. K.ania.

Birkeland, P. H., Biskop. Bergen.

Bjørnsgaard, Telegr.bstr. Ø. Risøer.

Bjørnson, P., Kand. juris. K.ania.

Bjørnstad, A. Th., Stud. theol. Do.

Bjørnvall, A., Stud. filol. Do.

Blehr, A., Løjtnant. Aalesund.

Blehr, J., Kjøbmand. Do.

Blehr, Otto, Stud. juris. Kristiania.

Blehr, Th., Kand. juris. Bergen.

Blix, E., Kand. theol. Kristiania.

Bloch, P., Foged. Fredrikshald.

Blom, H., Rektor. Do.

Blom, J. G., Missionslærer. Stavang.

Blytt, A., Konservator. Kristiania.

Blytt, P., Mægler. Bergen.

Blytt, P. A. Kristiania.

Boeck, A., Univ.-Stipendiat K.ania.

Boeek, C., Professor. Do.

Boeck, H., Læge. Do.

Boeck, Th., Kand. juris. Do.

Boller, A., katholsk Prest. Tromsø.

Bonnevie, J., Borgermester. Kr.sand.

Bonnevie, N., Amtmand. Arendal.

Borch, K., Overlærer. Stavanger.

Boye, N. E., Sagfører. Bodø.

Boyesen, E., Kasserer. Borregaard.

Brager, H., Postbetjent. Kristiania.

Brandt, Fr., Professor. Do.

Brandt, O., Kirkesanger. V. Slidre.

Brandt, Vilhelmine, Frøken. Bergen.

Bratt, Edv. F., Kjøbm. Throndhjem.

Brecke, H., Stud. juris. Kristiania.

Breien, J., kgl. Fuldmægtig. Do.

Brekke, E., Telegrafist. Aalesund.

Brinch, Chr., Værftsejer. Kristiania.

Brinchmann, K., Ingeniør. Aalesund.

Broch, B., Kjøbmand. Drammen.

Broch, S., Expeditionssekret. K.ania.

Brock, A. M., Kand. filos. Do.

Brock, Alb., Stud. filol. Do.

Brodtkorb, E., Proprietær. Thjøtø.

Brodtkorb, H. H., Gaardbr. Bærum.

Brodtkorb, Joh., Proprietær. Thjøtø.

Bruenech, J. V., Kand. filos. Kristiania.

Bruland, Oluf. Bergen.

Brun, H., Bager. Kristiania.

Brun, J. Bager. Do.

Brun, J. M., Stiftsprovst. Tromsø.

Brun, Joh., Apotheker. Throndhjem.

Brun, S., Løjtnant. Do.

Bruun, Chr., Bibliothekar. Kbhvn.

Bruun, Chr., Skolebestyrer. Sel.

Brynie, O., Bureauchef. Kristiania.

Buch, I. W., Kjøbmand Throndhj.

Buch, N. H. S., Sognepr. Aalesund.

Buck, Fr. B., Kjøbm. Throndhjem.

Buck, H. N., Stud. med. K.ania.

Bugge, F. V., Sogneprest. Holmest.

Bugge, G., Distriktslæge. Vefsen.

Bugge, S., Professor. Kristiania.

Bull, Chr., Expeditionssekretær. Do.

Bull, Chr., Læge. Skarnes Jernbst.

Bull, G. A., res. Kap. Lindaas.

Bull, I. L., Toldkasserer. Aalesund.

Bull, J. R., Kontrollør. Kristiania.

Burchardt, J., Stud. jur. Do.

Bætzmann, F., Journalist. Do.

Bødtker, J., Byfoged. Tønsberg.

Bøgh, Joh., Student Kristiania.

Bøhn, H. Ullensaker.

Bølling, Kadet. Kristiania.

Cammermeyer, A., Bogh. K.ania.

Capjon, A., Grosserer. Drammen.

Capjon, J., Grosserer. Do.

Cappelen, J., Kand. juris. K.ania.

Carstens, M. O., Overlærer. T.hjem.

Christensen, C. A., Kadet. K.ania.

Christensen, H. O., Byfoged. Stavgr.

Christiansen, C., jun., Kjøbm. Laurvik.

Christiansen, Chr., Kopist. K.ania.

Christiansen, Edv. G. Sagf. Nesne.

Christiansen, J., kgl. Fuldm. K.ania.

Christiansen, O., Postbetjent. Do.

Christie, W. F., Kjøbmand. Kr.sund.

Christie, W. F. K., Distriktsl. Ullensv.

Chrystie, N., kgl. Fuldm. K.ania.

Centralarkivet for Throndhjems og Tromsø Stifter. Throndhjem.

Collett, A., Kand. juris. Kristiania.

Collett, J., Amtmand Do.

Collett, W., Kand. juris. Do.

Coucheron, P., Skoledirekt. Tromsø.

Daa, L. Kr., Professor. Kristiania.

Daae, H. W., Udskiftningsf. Ørskoug.

Daae, L., Foged Søndmøre.

Daae, L., Univ.-Bibliothekar. K.ania.

Daentzell, Th., Famaceut. Do.

Dahl, Chr., Kjøbmand Bergen.

Dahl, G., Kand. theol. Moss.

Dahl, I. V. Gedde, Student. K.ania.

Dahl, Johan, Distriktslæge. Fjælberg.

Dahl, K., Kateket. Hammerfest.

Dahl, O., Landskabsmaler. K.ania.

Dahl, Otto, Sorenskriver. Tysnes.

Dahl, W. S., Advokat. Vestnes.

Dahle, M. K., Handelsbetj. Aalesund.

Dahll, L. Chr., Artilleri-Kapt. K.ania.

Dahm, E., Læge. Kristianssand.

Danchertsen, J., Distriktsl. Tromsø.

Danielssen, D. C., Overlæge. Bergen.

Daae, M. B., Vagtmst. Sandnesøen.

Dedekam S., Kadet. Kristiania.

Dehli, Kadet. Do.

Dekke, R., Frue. Bergen.

Devold, O. E., Kjøbmand. Aalesund.

Dircks, Chr. Bogtrykker. Moss.

Diriks, C. F., Fyrdirektør. K.ania.

Dop, Th. A., Sogneprest. Kristiania.

Drejer, M. Nissen, Foged. Tromsø.

Dreyer, C. F., Kjøbmand. Do.

Dreyer, Chr., Kjøbmand. Do.

Drolsum, A. C., Bibl.-Aman. K.ania.

Due, F., Stud., Telegrafist. Holmestr.

Dunker, G., kgl. Fuldm. K.ania.

Dyblie, J. H., Lensmand. Alten.

Dybwad H., Bureauchef. K.ania.

Døsen, H. R., Landhandler. Lyster.

Ege, J., Overretsassessor. Bergen.

Egeberg, Peder C., Ritmester. K.ania.

Eide, S., Skibsreder. Arendal.

Ejds Lærerforening. Nordfjord.

Elieson, E., Kadet. Kristiania.

Elligers, Kand. theol. Arendal.

Elster, F. C., Foged. Surendal.

Endresen, E., Telegr.best. Aalesund.

Enge, N. N., Lensmand. Sande.

Enger, K. A., Politiassistent. K.ania.

Erichsøn, H. N., stud. theol. Do.

Erichsen, W., Assessor. Do.

Eriksen, A. E., Kand. mag. Do.

Eriksen, J. A., Stud. filol. Do.

Eriksen, R., Kand. juris. Do.

Fabritius, W. C., Bogtrykker. K.ania.

Falck, F. E., Lensm. Solvorn i Sogn.

Falck, Ths. S., Konsul. Stavanger.

Falkenberg, A., Kand. mag. K.ania.

Falkenberg, B., Forlig.kommiss. Do.

Falkenberg, J., Oberstltnt. Fr.hald.

Falkenberg, J. F., Kjøbm. Kr.sund.

Falsen, C., Løjtnant. Kristiania.

Falsen, J. C., Statsraad. Do.

Fasting, Th., Student. Kristianssund.

Faye, G. S., Sogneprest. Høland.

Faye, J. B., Bankchef. Bergen.

Faye-Hansen, D., Advokat. K.ania.

Fearnley, H. E., Sognepr. Eidskog.

Fegth, W.. A., Sognepr. Alstadhaug.

Finckenhagen, O. J., Kjøbm. H.fest.

Finne, H., Sagfører. Stavanger.

Finne, J., Kjøbmand. Throndhjem.

Finne, P. N., Kjøbmand. Do.

Fischer, W., Postbetjent. Kristiania.

Fjeldstad, F., Postbetjent. Do.

Fleischer, J. N., Grosserer. Do.

Floer, B., Handelsmand. Hasvik.

Flor, Ludv., Kjøbmand. Kr.sund.

Folkestad, H. O., Biskop. Hamar.

Follum, L., Distriktslæge. Alten.

Foltmar, F. C., pers. Kap. Haabøl.

Foss, Skolelærer. Kristianssand.

Fosse, H., Kirkesanger. Etne.

Fredriksen, Handelsfuldm. Hadsel.

Fredriksstads Latin & Realskoles Bibl.

Fredriksstens Kasernebibl. F.hald.

Frich, St., Stud. filol. Kristiania.

Friele, D. H., Kand. juris. Do.

Friele, Henr., Mægler. Bergen.

Friis, J. A., Professor. Kristiania.

Friis, Joh., Rektor. Kristianssand.

Fritzner, J., Sogneprest. Thjødling.

Frølich, C., Bureauchef. Kristiania.

Frølich, P. H., Bankchef. Do.

Frølich, Thorbj., Student. Kristiania.

Furu, O., Sagfører. Kristianssund.

Fürst, John. Arendal.

Færden, O., Gaardbruger. Ringerike.

Færden, V., Kadet. Kristiania.

Gabrielsen, G., Kjøbm. Stavanger.

Gamborg, E., Politifuldm. K.ania.

Garben, Joh., Politiassistent. Do.

Geelmuyden, B., Ingeniør. Drammen.

Geelmuyden, I., Rektor. Bergen.

Gellein, C. O., Fuldm. Surendal.

Generalstabens Bibliothek. K.ania.

Getz, B., Stud. filol. Do.

Gihle, P., Gaardbruger. Ø.Thoten.

Gjeldaker, B., Kand. theol. K.ania.

Gjertsen, F., Skolebestyrer. Do.

Gjessing, A., Adjunkt. Kristianssand.

Gjessing, A., Stud. filol. Kristiania.

Gjessing, K., Toldkasserer. H.strand.

Giæver, Johs., Kjøbmand. Tromsø.

Gjør, C., Sagfører. Stavanger.

Gjør, M., Sogneprest. Do.

Glückstad, Chr., Sognepr. Hiterdal.

Greff, H., Student. Kristiania.

Gram, E., Bankdirektør. Throndhj.

Gram, L. P. Kristiania.

Gram, Wm., Boghandler. Kristiania.

Gran, J., Skibsbygmester. Bergen.

Greve, G., Stud. filol. Kristiania.

Greve, H., Kateket. Kristianssund.

Grimelund, A., Biskop. Throndhjem.

Grimsgaard, C., Oberst. Kristiania.

Groom, G. W., Kjøbm. Stavanger.

Groth, Chr., Toldinspektør. Bergen.

Grung, L., Ingeniør. Kristianssand.

Grøner, Th., Student. Kristiania.

Grønvold, A., Stud. juris. Do.

Grønvold, N. C., Kand. juris. Do.

Gude, Ove, Kand. juris. Stavanger.

Guldbrandsen, R., Kadet. Kristiania.

Guttormsen, L., Timelærer. Kr.sund.

Hafstrøm, C. B., Telegrafist. Aalesund.

Hagemann-Brandt, K., Ing.-Ltnt. Moss.

Hagen, E. G., Sogneprest. Ytterøen.

Hagen, G., Skolelærer. Hammerfest.

Hagen, J. F. A., Korpslæge. Rissen.

Hald, L. A., Provst. Lyster.

Hall, Chr., Kand. theol. Kristiania.

Halle, Chr., Skolelærer. Kr.sund.

Hals, N., kgl. Fuldmægtig. K.ania.

Halvorsen, J. B., Journalist. Do.

Halvorsen, L., Skolebestyrer. Stvgr.

Halvorsen, N., Skolebestyrer. K.ania.

Hambro, E. I., Kand. mag. K.ania.

Hambro, E. I., Stud. filos. Do.

Hammer, P. N., Foged. Alten.

Hammerstad, O., Gaardbr. Ø. Thoten.

Hansen, Assurancekasserer. Arendal.

Hansen (Vik), A., Gaardbr. Sm.lenene.

Hansen, Andr., Prest. Leith.

Hansen, E. B., Lærer. Stavanger.

Hansen, Fr., Sagfører. Kr.sand.

Hansen, Frits, Kand. theol. K.ania.

Hansen, G. A., Underlæge. Bergen.

Hansen, H. E., Apotheker. Lærdal.

Hansen, H. V., Kopist. Kristiania.

Hansen, J., Kadet. Do.

Hansen, Kl., Stud. med. Do.

Hansen, Kr., Stad. juris. Do.

Hansen, N. D., Postmester. H.strand.

Hansen, N. L., Student. Kristiania.

Hansen, O., Handelsmand. Stenkjær.

Hansen, P., Stud. filol. Kristiania.

Hansen, Th., Kjøbm. Throndhjem.

Hansen, Th., Postfuldm. Kristiania.

Hansen, W. S., Statshauptm. Stvgr.

Hanssen, J., Kand. juris. Throndhj.

Hansson, M. S., Advokat. Kristiania.

Hartmann, G., Adjunkt. Laurvik.

Hartmann, G. A., Kjøbm. Throndhj.

Hartwig, J., res. Kap. Laurvik.

Haslund, F. A., Skoledirekt. K.ania.

Hassel, H., Chr., Grosserer. Do.

Hauan, I., Lensmand. Hammerfest.

Hauff, T. B., Kjøbm. Kristianssund.

Haug, H., Postbetjent. Kristiania.

Hauge, J., Telegr.bestyrer. Kr.sund.

Hausmann, J., Adjunkt. Tromsø.

Havig, C. M., Lensmand. Vefsen.

Heffermehl, A. V., res. Kap. Gloppen.

Heftye, J., Student. Kristiania.

Heiberg, Ant., Boghandler. Throndhj.

Heiberg, C., kgl. Fuldm. Kristiania.

Heiberg, E. O., Bureauchef. Do.

Heiberg, H., kgl. Fuldmagt Do.

Heidenreich, O., Sagfører. K.vinger.

Hejde, I. O., Kjøbmand. Farsund.

Hellesen, G. O., Grosserer. Drammen.

Helliesen, H., Kadet. Kristiania.

Helliesen, H., Statsraad. Do.

Henrichsen, O., Rektor. Aalesund.

Henrichsen, Chr., Agent. Throndhjem.

Henriksen, J., Kjøbmand Tromsø.

Hermansen, H. O., Landhdlr. Tysnes.

Hertzberg, Ebbe, Stud. juris. K.ania.

Hesselberg, M., Sagfører. Laurvik.

Hesselberg, N. O. Stavanger.

Heyerdahl, A., Kjøbm. Kristianssund.

Holst E., Student.

Heyerdahl, N. R., Advokat. K.ania.

Hjortdal, H., Postbetjent. Do.

Hiortdahl, Th., Amanuensis. Do.

Hiorth, K., Postfuldmægtig. Do.

Hjorthøy, T. D., Bogtr. Arendal.

Hoell, H., Dampskibsfører. Fr.hald.

Hoell, N., Do. Do.

Hofgaard, A., Toldbetjent. Aalesund.

Hofgaard, G., Sorenskr. Stavanger.

Hofgaard, S. W., Kand. mag. K.ania.

Hoff, B. Fr., Stud. filol. Do.

Hoff-Rosenkrone, G. Rosendal.

Hoffmann, Fr., Bylæge. Aalesund.

Hoffmann, R., Kand. mag. Ytterøen.

Holfeldt M. K., Overlærer. Bergen.

Holm, H. H., Bureauchef. K.ania.

Holm, P., Provst. Vinger.

Holmboe, C. A., Professor. K.ania.

Holmboe, I., Amtmand. Hammerfest.

Holmboe, J. A., Overlæge. Bergen.

Holmboe, L. Sagfører. Aalesund.

Holst A., Sorenskriver. Nesne.

Holst O., Overintendant. Kristiania.

Holst L., Stud. juris. Do.

Holst, M. B., Kaptejn. Strandebarm.

Holst, P., Direktør. Moss.

Holst P. O., Brugsejer. Vefsen.

Holst P. T., Løjtnant Verdalen.

Holstad, Chr., Kand. med. Arendal.

Holter, A. R., Oberstltnt. Levanger.

Holtermann, B., Frøken. Aalesund.

Holtermann, E. L. C., Politim. Stvgr.

Holtermann, L., Kand. theol. K.ania.

Holth, Aug., Overlærer. Throndhjem.

Horgen, P., Gaardbruger. Hadeland.

Horn, H., Kand. juris. Kristiania.

Horneman, H., Forstander. T.hjem.

Horneman, R., Justitiarius. Do.

Huitfeldt A., Kand. juris. T.hjem.

Huitfeldt A., Konsul. Do.

Huitfeldt H. J., kgl. Fuldm. K.ania.

Huitfeldt, L., Løjtnant. Do.

Huseby, O., Sagfører. Sogndal i Sogn.

Huun, Chr., Landh. Solvorn i Sogn.

Hveding, J., Provst. Lindaas.

Hvoslef, I., Amtmand. Laurvik.

Høitomt, J. O., Løjtnant. K.ania.

Hølaas, A., Kand. juris. Do.

Høyer, A., Løjtnant. Do.

Ibenfeldt, L., Kjøbmand. Aalesund.

Ingstad, C., kgl. Fuldm. Stockholm.

Irgens, H. H., Provst. Ullensvang.

Irgens, L. J., Kand. med. Farsund.

Irgens, N., Statsraad. Kristiania.

Irgens, O., Skoleinspektør. Bergen.

Iversen, I. A., Brændevinsh. H.fest.

Jaabæk, S., Gaardbruger. Mandal.

Jacobsen, Fr., Grosserer. Fr.stad.

Jacobsen, J., Grosserer. Do.

Jahn, Chr., Tandlæge. Throndhjem.

Jansen, J. J., Kand. theol. K.ania.

Janson, Kr., Kand.theol. Sel, Gudbr.

Jarmann, A., Postexpeditør. K.ania.

Jarmann, E., Maskinist. Do.

Jarmann, J. S., Verksbestyrer. Do.

Jensen, Andr., Adjunkt. Arendal.

Jensen, C., Borgermester. K.ania.

Jensen, J., Stud. juris. Do.

Jensen, L. T., Handelsmand. Vefsen.

Jensen, P., Provst. Tromsøsundet.

Jenssen, Anton, Konsul. Throndhjem.

Jenssen, Hans, Kjøbmand. Do.

Jessen, P. N., Gaardbruger. Stod.

Johannesen, G. Kr., Boghdlr. K.ania.

Johnsen, Chr., Kjøbm. Kristianssund.

Johnsen, Joh., Sagfører. Stavanger.

Johnsen, O., Seminarist. Arendal.

Johnson, C., Ingeniør. Kristiania.

Johnssen, O., Famaecut. Stavanger.

Juell, J. C., Kaptejn. Levanger.

Juliussen, C., Postbetjent. K.ania.

Jullum, O., Skolelærer. Kr.sund.

Jürgensen, Ad., Handelsm. Vefsen.

Kaare, A., Sagfører. Skien.

Kahrs, C., Distriktslæge. Ørskoug.

Keyser, C., Skolebestyrer. Kristiania.

Keyser, F. W., fhv. Univ.-Bibl. Do.

Kildal, B., Stud. juris. Do.

Kildal, D., Advokat. Do.

Kildal, M. H., Sorenskr. Ringsaker.

Kildal, P. W. W., Grosserer. K.ania.

Kildal, Wessel, Student. Do.

Killengreen, Chr., Kjøbm. Tromsø.

Kittel, A. F., Stadsfysikus. Arendal.

Kjeldsberg, R., Kjøbm. Throndhjem.

Kielland, A. C., Grosserer. Stavanger.

Kjelland, F. H., Kadet. Kristiania.

Kielland, J., Kand. theol. Stavanger.

Kielland, J. Z., Konsul. Do.

Kjelstrup, V., Adjunkt f. T. K.ania.

Kjerschow, Chr., Stiftamtm. Tromsø.

Kjerulf, A., Expeditionssekr. K.ania.

Kierulf, C., Bureauchef. Do.

Kjerulf, M., Stud. theol. Do.

Kjær, Anders, Grosserer. Fr.stad.

Klingenberg, B. J., Løjtnant. K.ania.

Klæbo, J., Student. Kristiania.

Klæstad, I., Kadet. Do.

Knagenhjelm, L., Sagfører. Throndhj.

Knap, C. R., Rektor. Tromsø.

Knap, H. C., kgl. Fuldm. Kristiania.

Knap, N. J., Kand. mag. Laurvik.

Knivsberg, J. C., Kjøbm. Stavanger.

Knudtzon, C. A., Ritmester. Throndhj.

Knudtzon, C. L., Skibsmægler. Do.

Knudtzon, H. N., Konsul. Do.

Knudtzon, N. H., Konsul. Kr.sund.

Knutzen, S. S., Rektor. Drammen.

Koefoed, H., Sagfører. Lærdal.

Koht, J., Apotheker. Tromsø.

Koht, P. S., Kand. mag. Do.

Kolbenstvedt, N., Udskiftningsform. Suledal, Ryfylke.

Kolderup, E., Kadet. Kristiania.

Konow, F., Kand. juris. Do.

Konow, Frederikke, Frøken. Bergen.

Koss, O., Kand. juris. Kristiania.

Krabbe, F. C., Provst Ørskoug.

Krabbe, O., Handelsmand. Do.

Kraby, P., Gaardbruger. Ø.Thoten.

Krafft, C., Fabrikant. Kristiania.

Krag, H., Kontorchef. Do.

Krieger, A. F., Etatsraad. Kjøbenhavn.

Kringelbach, G., Kand. juris, Arkivassistent Kjøbenhavn.

Kristensen, K., Prest. Kristianssand.

Kristianssands Læseselskab.

Kristianssands Haandverkerforening.

Krog, H., Sogneprest. Fane.

Krog, H., Stud. filol. Throndhjem.

Krogh, I., Postfuldmægtig. K.ania.

Krogh, J. C., Kand. juris. Do.

Krogh, P., Postfuldmægtig. Do.

Krogness, J. R., Gaardbr. T.hjem.

Krohn, Hj., Student. Bergen.

Kyhn, Th., Stud. theol. Kristiania.

Lambrechts, M., Justitiarius. K.ania.

Lammers, E., Kadet. Do.

Lampe, C. E., Sognepr. Strandebarm.

Lampe, H. J., pers. Kap. Bergen.

Lampe, J., Kateket. Kongsvinger.

Lampe, J. A., Farver. Bergen.

Lampe, J. F., Sogneprest Bamble.

Lampe, R. E. M., pers. Kap. Hammer.

Landmark, J., Oberstltnt. Kongsberg.

Landstad, M. B., Sognepr. Sandehered.

Langberg, Malthe. Stavanger.

Lange, O. V., fhv. Statsraad. Arendal.

Larsen, A., Kand. filos. Kjøbenhavn.

Larsen, A., Kand. juris. Kristiania.

Larsen, L., Sagfører. Stenkjær.

Lassen, E., Sorenskriver. Lillesand.

Lassen, H., Redaktør. Kristiania.

Lassen, Kr., Stud. filol. Do.

Lassen, W., Bureauchef. Do.

Lehmann, H., Exp.sekretær. Do.

Lehmkuhl, H. C., Kjøbmand. Bergen.

Lem, A., Kontorist. Solvorn i Sogn.

Leschly-Hansen, E., Politifuldm. K.ania.

Lian, H. J., Kjøbmand. Throndhjem.

Lie, John, Handelsbetjent. Do.

Lieblein, J., Univ.-Stipendiat. K.ania.

Lied, F. M., Provst. Alten.

Lind, J. B., Politiassistent. K.ania.

Lindemann, H., Holleby v. Sarpsborg.

Linthoe, C., Kand. juris. Kristiania.

Logn, A., Apotheker. Moss.

Lorange, A. L., Stud. juris. K.ania.

Lorck, F., Kjøbmand. Throndhjem.

Lorck, K., Stud. juris. Kristiania.

Lossius, K., Student. Do.

Lossius, R., Konsul. Kristianssund.

Lothe, Joh. A., Apotheker. Bergen.

Lous, K., Stud. juris. Kristiania.

Lous, O., Havnefoged. Kristianssund.

Lund, Ant., Kjøbmand. Hammerfest.

Lund, C., Overtoldbetjent. Drammen.

Lund, Chr., Kand. juris. Kristiania.

Lund, J., Kand. mag. Drammen.

Luud, O., Overretssagf. Hammerfest.

Lund, R., Mægler. Throndhjem.

Lunde, I., Gaardbruger. Gausdal.

Lundgreen, H., Bankdirektør. T.hjem.

Lundgreen, M. R., Ritmester. Do.

Lundh, Otto Gr., Kand. juris, Arkivassistent. Kristiania.

Lundh, S. H., Ingeniør. Do.

Lütken, O., Student, Postbetjent. Do.

Lyng, Th., Bureauchef. Do.

Lysholm, O. K., Kjøbm. Throndhjem.

Løberg, Hj., Gaardbruger. Bergen.

Løken, E. M., Gaardbr. Eid, Nordfj.

Løkke, Jak. Overlærer. Kristiania.

Løvenskiold, O. Højesteretsass. Do.

Løvland, J., Skolelærer. Kr.sund.

Maartmann, K. Kjøbmand. Flekkefj.

Mack, Vilh., Kjøbmand. Tromsø.

Magelssen, J., Kand. juris. Kristiania.

Major, H. E., Byfoged. Porsgrund.

Malling, P. T., Bogtrykker. K.ania.

Manthey, A., Statsraad. Do.

Mariboe, W. A., Overretsassess. Do.

Marstrander, H., Stud. theol. Do.

Martens, A., Reservelæge. Bergen.

Martens, W., Korpslæge. Bergen.

Maschmann, H. H., Stud. jur. K.ania.

Matheson, Chr., Kjøbm. Throndhjem.

Mathiesen, A., kgl. Fuldm. K.ania.

Mathiesen, C. H., Sagfører. Bodø.

Mathiesen, N., Kjøbm. Porsgrund.

Maursund, A., Sagfører. Tromsø.

Megrund P., Sogneprest. Loppen.

Meidell, S. B., Bureauchef. K.ania.

Meinertz, Fr., Student. Do.

Meisterlin, C., Kjøbm. Throndhjem.

Meisterlin, V. M., Kjøbmand. Do.

Meldahl, G., Statsraad. Kristiania.

Mellbye, C., Bureauchef. Do.

Meyer, W. D., Sogneprest. Saltdalen.

Michelet, C., Politimester. Kristiania.

Michelsen, Fr., Stud. theol. Do.

Michelsen, J. A., Konsul. Bergen.

Mikkelsen, R., Postbetjent. K.ania.

Moe, G., Tandlæge. Arendal.

Moe, O. H., Politiadjutant. Bergen.

Moe, O. P., Stud. med. Kristiania.

Moe, Th. M., Skibsmægler. T.hjem.

Moe, Theod. Kjøbmand. Do.

Mohn, A. H. Førde.

Mohn, C. J., Kjøbmand. Bergen.

Mohn, G., Stud. filol. Kristiania.

Mohn, Th., Læge. Bergen.

Mohr, A., Stud. juris. Kristiania.

Mohr, Udskiftningsformand. Hadsel.

Monrad, M. J., Professor. K.ania.

Monsen, M. G., Kjøbm. Stavanger.

Mortensen, M., Gaardbr. Østerdalen.

Motzfeldt, C., Stiftamtm. Throndhj.

Motzfeldt, K., fhv. Statsraad. Horten.

Muldskridal, E., Seminar. Aalesund.

Munch, A., Professor. Kristiania.

Munch, A. J., Student. Do.

Munch, J. S., Sogneprest. Horten.

Munthe, G., Kaptejn. Solvorn i Sogn.

Muus, N. Stenkjær.

Müller, C., Rektor. Throndhjem.

Müller, E. C. Kaptejn. Skogn.

Müller, H., Kaptejnlnt. Horten.

Myhre, J. H., Bureauchef. K.ania.

Møller, Bolette, Frøken. Fredriksh.

Møller, H., Konsul. Porsgrund.

Møller, H. K., Sagfører. Nesne.

Møller, Nicolai. Porsgrund.

Møller, T. Chr., Student. Kristiania.

Mørch, E., kgl. Fuldmægtig. Do.

Nannestad, M. B., Sorenskr. Drøbak.

Natvig, I. C., Stud. juris. K.ania.

Nergaard, O., Foged. Hadsel.

Neumann W., Ingeniør. Bergen.

Nicolaysen, E., Skolebstr. Sarpsborg.

Nicolaysen J., Professor. Kristiania.

Nicolaysen N., Antikvar. Do.

Nielsen, C. T., Telegrafdirektør. Do.

Nielsen D., Handelsmand. Alten.

Nielsen Ludv., Kand. juris. Vaage.

Nielsen, O., Kirkesanger. Nordmøre.

Nielsen, Th. E., Kand. juris. K.ania.

Nielsen Yngvar, Kand. mag., Arkivassistent. Kristiania.

Nilsen, C., Toldinspekt. Hammerfest.

Nilsen, P. C., Foged. Do.

Nissen, A. Chr., Kasserer. K.ania.

Nissen, C., Lærer. Drammen.

Nissen, R. Tønder, Prof. Kristiania.

Nitter, Joh., Stud. theol. Do.

Norderhoug, H., Gaardbr. Løiten.

Nordvi, A. G., Mortensnes v. Vadsø.

Norman N., Stud. juris. Kristiania.

Norman, O. A., Sognepr. Aure, N.møre.

Nygaard, M., Adjunkt. Kristianssand.

Nyquist, O., Kaptejn. Kristiania.

Næss, Dampskibsfører. Alstadhaug.

Næss, Ludolf, Kjøbmand. Bergen.

Oftedahl. T. N., Foged. Kongsvinger.

Ohlsen C., Ingeniør. Kristiania.

Olafsen, B., Kontorist. Do.

Olafsen J., Kirkesanger. Veø.

Olrog, C. C., Toldinspektør. Kr.sand.

Olsen, A., Landbrugsskolebestyrer. Mo, Førde.

Olsen, Aug., Løjtnant. Bergen.

Olsen H., kgl. Fuldmægtig. K.ania.

Olsen, J. W., kgl. Fuldmægtig. Do.

Olsen, Jac. K., Stud. filos. Do.

Olsen, K., Proviantskriver. Røraas.

Olsen, K., Sagfører. Sogndal i Sogn.

Olsen, Martin. Stavanger.

Olsen, O., Kontorbetjent. Hadsel.

Olsen, Olaf, Seminarist. Aalesund.

Olsen Olaus, Kæmner. Fredrikshald.

Olssen, Oluf, Kand. theol. Kristiania.

Oppen, M., Kjøbmand. Thjødling.

Ording, J. F., Adjunkt. Drammen.

Osmundsen, J. M., Skolel. Farsund.

Parelius, Kand. juris. Bodø.

Parelius, M., Kjøbm. Kristianssund.

Parelius, R. B., Kjøbmand. Do.

Parnemann, J. C. C. Porsgrund.

Paulsen J., Kjøbmand. Throndhjem.

Pedersen S., Klokker. Drammen.

Pedersen V., Stud. theol. Kristiania.

Petersen C., Boghandler. Kristiania.

Petersen C. B., Kand. juris. Do.

Petersen, K., Stud. filol. Do.

Petersen, M. Smith, Skibsr. Grimstad.

Petersen, P., Konsul. Kristiania.

Peterssen, Ejlif, Maler. Do.

Peterssen J., Hovedarsenalsregnskabfører. Kristiania.

Pettersen, A., Frisør. Bergen.

Pettersen C. M., Landhlr. Lærdal.

Platou, C., Sagfører. Bergen.

Prahl, W. C. Do.

Prydz, Kjøbmand. Throndhjem.

Prytz, E. H., Foged. Alstadhaug.

Randers, M., Distriktslæge. Aalesund.

Rasch, A. D., Overretssagf. K.ania.

Rasch, J., Kand. juris. Do.

Rasch, J. H., Kand. juris., Kmh. Do.

Rasch, J. L., Overretssagf. Fredriksh.

Rasch, O. C., Sogneprest. Solvorn i Sogn.

Reehorst, W., Overlærer. Bergen.

Reimers, H. B., Kand. juris. K.ania.

Reimers, Henr., Kjøbmand. Bergen.

Reinhardt, C. G., fhv. Kaptejn. Sveen pr. Bøgstad, N. Bergenhus Amt.

Reusch, Skolebestyrerinde. Bergen.

Richter, O., Advokat. Inderøen.

Riddervold, A., Institutbstr. T.hjem.

Rieck, A., Løjtnant. Stockholm.

Rigsarkivets Bibliothek. Kristiania.

Riis, C. P., Kand. filos. Terøen.

Riisnæs, E. A., Kirkesanger. Lindaas.

Ring, Ole, Sagfører. Drammen.

Ring, Th., Lensmand. Aasnes, Solør.

Rode, K. T., res. Kap. Stjørdalen.

Rolfsen, N., Stud. fil. Kristiania.

Rolvsson, J., Student Do.

Roll, F., Bureauchef. Do.

Roll, Oluf, Havnedirektør. Do.

Roshauw, K., Kand. juris. Do.

Ross, H., Kand. theol. Do.

Rostad, L., Postexpeditør. Hammerf.

Rostad, Oscar. Arendal.

Ruge, C., kgl. Fuldmægtig. K.ania.

Rummelhoff, Skibskaptejn. Do.

Rye, M. A., Sorenskriver. Ringerike.

Rye, N. M., Amtmand. Bergen.

Rygh, E., Bureauchef. Kristiania.

Rygh, K., Adjunkt. Throndhjem.

Rygh, O., Professor. Kristiania.

Rynning, B., fhv. Sognepr. Kongsvgr.

Rønneberg, C., Kand. juris. Solvorn i Sogn.

Rønneberg, R., Kjøbmand. Aalesund.

Rønning, J., Stud. theol. Kristiania.

Salicath, Fr., Stud. juris. Kristiania.

Sandberg, J., Kand. theol. Sarpsborg.

Sars, E., Univ.-Stipendiat. K.ania.

Schanke, Sogneprest. Hadsel.

Schavland, A., resid Kapell. T.hjem.

Scheel, A. V., Kand. juris. K.ania.

Scheel, I. C., Assessor. Do.

Schive, C., kgl. Fuldmægtig. Do.

Schive, C. J., Toldinspekt. Stavanger.

Schjelderup, G., Assessor. Kristiania.

Schielderup, G., Stud theol. Do.

Schjøth, A., kgl. Fuldmægtig. Do.

Schjøth, H., Kand. mag. Do.

Schiøtt, Fr., Kand. juris. Do.

Schiøtz, J., Forstassistent. T.hjem.

Schlang, J. Arendal.

Schmidt, B., Kand. mag. Kristiania.

Schmidt, B., Kaptejn. Rissen.

Schmidt, Fr., Kand. juris. Kristiania.

Schnitler, H., Overlærer. Aalesund.

Schollert, Seminarist. Kristiania.

Schram, J., Stud. filol. Do.

Schreiner, P., sen., Kjøbmand. Do.

Schroeter, J., kgl. Fuldmægtig. Do.

Schrøder, A., Kaptejn. Stenkjær.

Schrøder, H., Skolebestyrer. K.ania.

Schrøder, O., Sagfører. Arendal.

Schult, A., Agronom. Ytterøen.

Schulze, H., Sagfører. Aasnes, Solør.

Schübeler, F. C., Professor. K.ania.

Schüren, W. L., Konsul. Throndhjem.

Schwartz, J. J., Stadshauptm. Drmn.

Schwartz, Th., Grosserer. Fr.stad.

Schwensen, Ph., Lensmand. Hasvik.

Segelcke, L. H., Ingeniørltnt. K.ania.

Segelke, A., Bureauchef. Do.

Seim, C. M., Gaardbruger. Vors.

Selboe, J., Gaardbruger. Skedsmo.

Selmer, L., Kand. med. Kristianssund.

Selmer, P. H., Distriktsl. Hasvik.

Sem, G., Bureauchef. Kristiania.

Sibbern, C., Amtm. Karlberg v. Moss.

Sibbern, C., Politiassistent. K.ania.

Sissener, C. A., Kadet. Do.

Skjelderup, J., Postmester. Fr.hald.

Skjoldborg, J. G., Exp.sekr. K.ania.

Skridshol, A. J., Stud. filos. Do.

Slagsvold, L., Gaardbr. Ø.Thoten.

Smit, P., Stiftamtmand. Bergen.

Smith, Th., Politimester. Sarpsborg.

Smitt, J., Sogneprest. Hammerfest.

Solberg, Ev., Byskriver. T.hjem.

Solberg, I., Ingeniør. Kristiania.

Solem, Skolelærer. Kristianssund.

Sollied, H. O., Forvalter. Bergen.

Sommerschild, H. J. L., Kaptejn. Verdalen.

Spangelo, R., Lensmand. Aardal.

Sparre, J., Distriktsl. Strandebarm.

Spørck, A., Kadet. Kristiania.

Stabel, E., Løjtnant. Throndhjem.

Stabel, P. L., Overretssagf. K.sand.

Stabo, O., Gaardbruger. Ø.Thoten.

Staff, Kr. A. Bogh.fuldm. Kristiania.

Stang, A., Sorenskriver. Arendal.

Stang, Th., Søløjtnant. Borregaard.

Stang, W., Kand. juris. Kristiania.

Stav, H., Skolelærer. Throndhjem.

Steen, A., Kand. juris. Kristianssand.

Steen, D., Fabrikant. Kristiania.

Steen, J., Sagfører. Lofoten.

Steen, J. W. C., Rektor. Stavanger.

Steen, Stine, Frøken. Bergen.

Steenbuch, L., Forstassistent. Alten.

Stefansen, J., Skibsreder. Arendal.

Stenersen, A., Bureauchef. K.ania.

Stokkeland, C. R., Gaardbr. Vestnes.

Storjohann, A., Kjøbmand. Bergen.

Storm, E., Kand. juris. Kristiania.

Storm, Fr., Sogneprest. Throndhjem.

Storm, G., Kand. mag. Kristiania.

Storsteen, H. J., Gaardbr. Torvestad.

Strand, A. M., Gaardbr. Sigdal.

Strøm, B. C., Stud. juris. K.ania.

Strøm, Chr., Kand. filos. Do.

Strøm, F., Kand. juris. Nesne.

Strøm, Løjtnant. Kristiania.

Strømsted, S., Skrædderm. Tromsø.

Stub, J. O., kgl. Fuldmægtig. K.ania.

Størmer, F., Ingeniør. Fredrikshald.

Sudek, Carl, Handelsrejsende. Kbhv.

Sudmann, Fr., Foged. Førde.

Sundt, A., Postbetjent. Kristiania.

Sundt, E., Sogneprest. Ejdsvold.

Svanøe, Chr., Gaardbruger. Kinn.

Svendsen, H., Lærer. Thjødling.

Svensen, D., Gaardbruger. Skollerud, Aadalen.

Sverdrup, H. U., Sognepr. Balestrand.

Sverdrup, J., Bankdirektør. K.ania.

Sverdrup, J., Sagfører. Arendal.

Sæhlie, A., Gaardbr. Vang, Hedem.

Sæther, P. A., Kirkesanger. Skogn.

Sødring, E., Stud. mag. Kjøbenhavn.

Sødring, I. T., Læge. Aalesund.

Søegaard, P. M., kgl. Fuldm. K.ania.

Sømme, J., Konsul. Stavanger.

Sønderaall, A., Student. Kristiania.

Sørensen, J., Kand. juris. Do.

Sørensen, S., Student. Do.

Sørenssen, A., Kand. juris., Gaardbruger. Rygge.

Sørenssen, C., Postexpeditør. K.ania.

Sørenssen, Chr., kgl. Fuldm. Do.

Sørenssen, N. J., Stud. filos. Do.

Tangen, Chr. von, sen., Kjøbmand. Bergen.

Taraldsen, K., Kirkesanger. Hviteseid.

Taubøll, C. G., Postbetjent. K.ania.

Thams, T., Stud. med. Do.

Tharum, J., Kjøbmand. Throndhjem.

Thaulow, H., Adjunkt. Aalesund.

Thaulow, H. H., Sorenskr. Laurvik.

Thesen, A., Sagfører. Stavanger.

Thesen, H., Sagfører. Arendal.

Thilesen, P. C. F., Læge. K.ania.

Thilesen, Th., Undertoldb. Drammen.

Thjøme, H. J., Voldmester. K.ania.

Thokle, O., Telegrafist. Aalesund

Thomesen, O., Assessor. K.ania.

Thorne, C. A., Stadshauptm. Moss.

Thorp, A. C., Postexpeditør. K.ania.

Thorsen, C., Lensmand. Jælse.

Thrap, D., pers. Kap. Bergen.

Thrap, Laur., Overretssagf. K.ania.

Throndhjems Kathedralskoles Bibl.

Thue, E., Toldinspektør. Kr.sund.

Thuesen, J., Politimester. Laurvik.

Tillisch, C. F., Assessor. K.ania.

Timmermann, Th. P., Provst. Vefsen.

Todal, J., Skolelærer. Kristianssund.

Tonning, A., Gaardbruger. Stryn.

Tonning, M. D., Løjtnant. Bergen.

Torbersen, J., Handelsm. Stenkjær.

Torp, H., Ingeniør. Kristiania.

Tranaas, V., Student. Do.

Treschow, F., Jernverksejer, Kmh. Laurvik.

Treschow, H., Jernverksejer. Laurvik.

Treschow P., Jernverksejer. K.ania.

Tromsø Skolelærerseminarium.

Trøan, M., Skolelærer. Kristiania.

Tvethe, M. B., Overretssagfører. Do.

Tyvold, A., Toldfuldm. Aalesund.

Tønseth, E. A., Dampskibsexpeditør. Throndhjem.

Uchermann, V., Student. Kristiania.

Ueland, C., Lensmand. Hæskestad.

Ullmann, A., Kand. mag. Fr.stad.

Ullmann, V., Stud. filol. Kristiania.

Ulsaker, J., Stud. theol. Do.

Undahl, A. R. Fjælberg.

Unger, C., Stud. juris. Kristiania.

Unger, C. R., Professor. Do.

Universitetsbibliotheket i Do.

Urbye, C. A., Sagfører. Fr.hald.

Utne, B. A., Lensmand. Tysnes.

Waalen, John, Gaardbr. Gausdal.

Walsøe, P., Kopist. Kristiania.

Wang, Carl. Do.

Wang, D. R., Handelsbetj. Aalesund.

Wang, H. S., Handelsfuldm. K.ania.

Warmuth, C., jun., Musikhandler. Do.

Weidemann. C., kgl. Fuldm. Do.

Weisse, J. P., Adjunkt. Fredrikshald.

Weisser, J. A., Kand. juris. K.ania.

Weltzin, G., Sagfører. Stavanger.

Wergeland, O. A., Genremaler. Kbhvn.

Wesenberg, H., Stud. filol. K.ania.

Wesenberg, J., Forstander. Bergen.

Wessel-Berg, A., Sorenskr. K.vinger.

Wettergreen, O. M., Sorenskriver. Hvitesejd.

Weydahl, E., Postbetjent. K.ania.

Wexelsen, H., Skolebestyrer. T.hjem.

Wiborg, Kjøbmand. Brevik.

Wiese, S., Grosserer. Fredriksstad.

Wiesener, J., Læge. Bergen.

Wiingaard, H. A., Konsul. Do.

Wille, F., Løjtnant. Throndhjem.

Winter-Hjelm, K. A., Redakt. K.ania.

Winther. Th., Stud. filol. Do.

Wisløff, Elise, Frue. Bergen.

Vogt, C. J., Oberstløjtnant. K.ania.

Vogt J., Ingeniør. Do.

Vogt N., Stiftamtm. Kristianssand.

Volckmar, Fr., Kjøbm. Kristianssund.

Wolff, F. C., Skoledirektør. K.sand.

Wolff, J. H., Kopist. Kristiania.

Worsøe, C. N., Amtmand. Bodø.

Voss, J. C., Provst. Ørskoug.

Voss, V., Overlærer. Fredriksstad.

Woxen, C., Stud. juris. Kristiania.

Vullum, E., Student. Do.

Ziesler, E. H., Institutbstr. Kr.sand.

Östmark, A., Postbetjent. Kristiania.

Øvre, H., Overtoldbetjent. Aalesund.

Øvre, P. L., Apotheker. Do.

DEN NORSKE HISTORISKE FORENING
1871.
Generalforsamling den 29de April 1871.

Formanden, Rigsarchivar Birkeland, oplæste den i Lovene paabudne Beretning om Foreningens Virksomhed og Fremgang, der var saalydende:

„Idet Bestyrelsen fremlægger Beretning om det første Aar af den historiske Forenings Virksomhed, maa den med Taknemmelighed minde om, at mange Mænd rundt om i Landet have ydet dette Foretagende en virksom Understøttelse, som har skadet Foreningen et godt økonomisk Grundlag Allerede da Foreningen traadte i Virksomhed, var Medlemmernes Antal større, end man fra først af havde vovet at paaregne, og det har siden været i stadigt Stigende. Efter det Regnskab, som her fremlægges, og som er aflagt den 23de Marts d. A., nar Foreningen 1180 Medlemmer, saaledes fordelte mellem Kommissionærerne i de forskjellige Byer og Postkontorerne: i Kristiania 457, forskjellige Postaabnerier under Kristiania Postkontor 83, Aalesund 31, Alten 6, Arendal 26, Bergen 81, Brevig 1, Bodø 4, Drammen 23, Drøbak 1, Egersund 6, Farsund 3, Flekkefjord 2, Fredrikshald 19, Fredriksstad 12, Grimstad 1, Hamar 6, Hammerfest 15, Haugesund 2, Holmestrand 5, Horten 3, Hønefos 4, Kongsberg 1, Kongsvinger 9, Kragerø 4, Kristianssand 20, Kristianssund 27, Langesund 1, Laurvik 20, Levanger 5, Lillehamer 2, Lillesand 1, Mandal 8, Molde 5, Moss 17, Namsos (Helgeland) 44, Porsgrund 5, Risør 1, Røraas 1, Sandefjord 1, Sarpsborg 9, Skien 6, Stavanger 34, Throndhjem 109, Tromsø 26, Tvedestrand 1, Tønsberg 2, Vadsø 2; udenfor kindet har Foreningen 28 Medlemmer, deraf 10 i Stockholm, 3 i Lund og 15 i Kjøbenhavn.

„Det har behaget Hans Majestæt Kongen at lade sig antegne for et aarligt Bidrag til Foreningen af 15 Spd.

„Medens det i Indbydelsen til Foreningens Stiftelse var forudsat, at Medlemmerne vilde erholde henimod 25 Ark historisk Læsning om Aaret, har Foreningen i det første Aar kunnet omdele 32 Ark foruden Ark indeholdende Medlemsfortegnelse m. V. Udgifterne have i Aarets Løb udgjort:

Trykning og Papir 470 Spd. 118 Sk.
Forfatter-Honorarer 168 60
Heftning og Indbinding 31 54
Avertissementer 14 97
Ombringelse og Inkassation i Kristiania 18 10
Porto af Exemplarer, som med Posten tilstilles udenbyes Medlemmer 35 60
Provision til Foreningens Kommissionærer 48 57
Expedition, Kasse-, Regnskabs- og Oplagshold 82 30
Diverse Udgifter 13 2
Tilsammen 883 Spd. 8 Sk.
Hertil kommer imidlertid et ved Regnskabets Afslutning endnu indestaaende Honorar til Beløb 88
Den samlede Aarsudgift bliver altsaa 971 Spd. 8 Sk.

Den virkelige Indtægt var ved Regnskabets Afslutning 987 Spd. Restancerne udgjorde 193 Spd., altsaa et forholdsvis betydeligt Beløb.

„Ved det af Kassereren, Hr. P. T. Malling, aflagte Regnskab har Revisionen Intet fundet at bemærke, og Bestyrelsen foreslaar derfor, at der meddeles Hr. Malling Kvittering for samme. Revisionen har forøvrigt henledet Opmerksomheden paa det ønskelige i, at Restancelisten fremtidig indeholder Navnefortegnelse, samt at der vedlægges Regnskabet Opgave over Foreningens Beholdning af trykte Sager. Bestyrelsen vil i denne Henseende foranstalte det Fornødne.

„Foruden tre Hefter af Historisk Tidsskrift har Foreningen leveret sine Medlemmer Begyndelsen af Statsraad Jørgen Herman Vogts Optegnelser om sit Liv og sin Embedsvirksomhed 1784–1846. Disse Optegnelser, der give et vigtigt Bidrag til vort Fædrelands Historie i dets konstitutionelle Livs Barndom og Ungdom, vare oprindelig ikke nedskrevne i den Hensigt, at de skulde udgives i Trykken, men Forfatteren tænkte sig dog siden en offentliggjørelse som Noget, der i Fremtiden burde finde Sted. Forfatterens Søn, Korpslæge J. Vogt, til hvem det var overdraget at bestemme Tiden, naar Optegnelserne delvis eller fuldstændig skulde udgives, har imødekommet et af Foreningens Bestyrelse udtalt ønske ved at vælge det nuværende Tidspunkt til Offentliggjørelsen, idet man fra begge Sider er gaaet ud fra, at det netop nu kunde være af særdeles Interesse for Almenheden at se en saadan Fremstilling af væsentlige Partier af vor Historie efter 1814, medens en længere Udsættelse med Udgivelsen kunde forudsees at ville forrykke den Forudsætning, under hvilken Erindringerne øiensynlig ere nedskrevne, nemlig at ingen sammenhængende historisk Fremstilling af dette Tidsrum foreligger. De Vilkaar, som Hr. Vogt har opstillet for denne velvillige Imødekommen, give ham et yderligere Krav paa Foreningens Erkjendtlighed. Han har nemlig bestemt, at der af Honoraret (11 Spd. pr. Ark) i Forbindelse med hvad der senere maatte indkomme ved Salg af Verket, dannes et fast Fond for den historiske Forening, hvis Renter efter Bestyrelsens nærmere Bestemmelse skal anvendes til Udgivelse af skrifter af fædrelandshistorisk Interesse. Dermed er den første Begyndelse gjort til at skaffe Foreningen et fast Grundlag for dens Virksomhed ved Siden af det vexlende Medlemsantal.

„Med den danske historiske Forening er der ført Forhandlinger om en nærmere Forbindelse mellem begge Foreninger, som kunde lette Udbredelsen af deres Skrifter udenfor deres Hjemland. Idet man fra begge Sider har været enig om, at en saadan Forbindelse ikke egentlig burde sigte til at opnaa nogen økonomisk Fordel, men derimod være beregnet paa at fremme gjensidig Kundskab og Forstaaelse paa den historiske Forsknings Gebet, er man kommet overens om, at den ene Forenings Medlemmer skal kunne erholde den anden Forenings Skrifter for halv Medlemskontingent, altsaa for 4 Spd. Dette gjælder ikke blot for indeværende Aar og for Fremtiden, men ogsaa for det forløbne Aar 1870. For at imidlertid de Medlemmer af den norske Forening, som ville benytte sig af denne Adgang, uden altfor stor Opofrelse skulde kunne erholde noget komplet, er der ved velvillig Imødekommen fra den danske Bestyrelses Side aabnet Adgang for den norske Forenings Medlemmer til at indtræde som Medlem af den danske ogsaa for 1869 mod fuldt Medlemsbidrag 1 Spd. Man vil altsaa ved at indmelde sig fra 1ste Januar 1869 for en Kontingent af 14 Spd. erholde de af den danske Forening i 1869 og 1870 udgivne Skrifter, nemlig: 1. (Dansk) Historisk Tidsskrift, fra 4de Rækkes Begyndelse til og med 2det Binds 1ste Hefte, og 2. Kjøbenhavns Universitets Historie fra 1537 til 1621 af Dr. Holger Rørdam, fra Begyndelsen til og med 2det Binds 2det Hefte, tilligemed 2 Hefter Aktstykker. Bestyrelsen antager, at denne foreløbig afsluttede Overenskomst vil vinde Generalforsamlingens fulde Bifald.

„Af Bestyrelsens Medlemmer skal efter Lovene hvert Aar udtræde vexelvis de to eller tre ældste Bestyrelsesmedlemmer. Meningen har været, at første Gang skulde to Medlemmer udtræde efter Lodtrækning. Loddet er faldet paa undertegnede Rygh og Birkeland, i hvis Sted altsaa nyt Valg bliver at foretage. Ligeledes vælges to Revisorer.

Kristiania den 27de April 187 1.
M. Birkeland. O. Rygh. Sophus Bugge
N. Nicolaysen. L. Daae.“

Dernæst oplæstes Revisionens Indstilling, og blev i Henhold til denne efter Formandens Forslag Kvittering for Regnskabet meddelt Kassereren.

Ligeledes blev efter Formandens Forslag den med den danske historiske Forening afsluttede Overenskomst godkjendt af Generalforsamlingen.

Fremdeles vedtoges i Overensstemmelse med Bestyrelsens gjennem Formanden fremsatte Forslag en Bemyndigelse for Bestyrelsen til for Korpslæge J. Vogt at udtale Foreningens Tak for den mod samme viste Liberalitet.

Formanden opfordrede derefter de af Forsamlingens Medlemmer, som maatte have Noget at bemærke i Anledning af Aarsberetningen eller Selskabets Virksomhed i det Hele, til at ytre sig. Da Ingen forlangte Ordet, foretoges Valg paa to Bestyrere i Stedet for Rigsarchivar Birkeland og Professor Rygh, som efter Lodtrækning skulde udtræde, og paa to Revisorer. Valget havde saadant Udfald, at til Bestyrere valgtes –

Rigsarchivar Birkeland med 18 Stemmer, og

Professor Rygh med 18 Stemmer.

Til Revisorer valgtes:

Cand. jur. Th. Boeck med 18 Stemmer,

Cand. jur. M. Beer med 18 Stemmer.

Nye Medlemmer.
Hans Majestæt Kongen.

Aagaard, B. M., Konsul. Hammerf.

Aall, D.M., Kand. juris. Arendal.

Aall, Jacob, Jernverksejer. Egeland.

Aall, Jørgen. Jernverksejer. Nes Verk.

Aas, Johs., Handelsmand. Hemnes.

Allen, C. F., Professor. Kjøbenhavn.

Amble, O., Sagfører. Thjøttø.

Andresen, C. W., Assessor. Kr.ania.

Angell, C., Artillerikaptejn. T.hjem.

Anker, C. J., Pr.løjtnant. Kr.ania.

Anker, H., Kand. theol. Sagatun v. Hamar.

Athenæum, Læseselskab i Kbhvn.

Athenæum, Læseselskab i Kr.ania.

Arbo, C., Kompagnikirurg. Stockh.

Arents, D., Toldinsþektør. Laurvik.

Arnet,, R. R., Provst. Vedø.

Arntzen, J., Kirkesanger. Bindalen.

Arntzen, C., Justitiarius. Kr.ania.

Arup, Th., kgl. Fuldmægtig. Kr.ania.

Aubert, J., Løjtnant. Ekersund.

Bassøe, P. F., Provst. Moss.

Bech, A., Overretssagfører. Fr.stad.

Belsheim, J., Sogneprest. Bjelland.

Berg, J. P., Provst. Dybvaag.

Bergens Garnisons-Bibliothek.

Bergens Musæum.

Bergh, Johan, Advokat. T.hjem.

Bergh, Johs., Advokat. Kr.ania.

Berling, E. W., Bibliothekar. Lund.

Bergstrøm, Statsraad. Stockholm

Bernhoft, Th. C., Kateket. Porsgrund.

de Besche, J., kgl. Livmedikus. K.ania.

Bibliothek, det store kgl. Kbhvn.

Birkeland, G., Lodsolderm. Ekersund.

Birkeland, J., Raadstuskriver. Bergen.

Blich, C. J., Assessor. Kr.ania.

Blichfeldt, Chr., Toldkas. Drammen.

Blichfeldt, Robt., Apotheker. Mandal.

Blom, H. J., Provst. Melhus.

Borgen, A. E. Drammen.

Borgen, P., Advokat. Kristiania.

Borgen, H. P., Grosserer. Kr.ania.

Bredahl, P. E., Sagfører. Moss.

Bricka, C. F., Kand. mag. Kbhvn.

Brinchmann, L., Sogneprest. Hemnes.

Brodtkorb, J., Frøken. Bergen.

Bruenech, A. P., Ritmester. Lilleh.

Bruenech, C. A., Verksfuldmægtig. Kr.ania.

Brun, Andr., Agent. Throndhjem.

Bryn, Th., Stadsfysikus. T.hjem.

Bugge, N. M., Byfoged. Fr.stad.

Bukier, N. D., kgl. Fuldmægt. K.ania.

Bull, A., Generalkrigskommissær. Kristiania.

Bull, D., pers. Kapellan. Drammen.

Carstens, C. W., Kand. min. Kr.ania.

Christensen, Thv., kgl. Fuldm K.ania.

Christie, A. B., pers. Kap. Ullensvang.

Christie, H., Pr.løjtnant. Bergen.

Coldevin, I., Propr. Dønnes, Helgel.

Conradi, A., Konsulatsekrt. London.

Conradi, J. N., Sorenskriver. Askim

Dahll, T., Geschworner. Kragerø.

Debes, J. L., Sogneprest. Kristiania.

Dedekam, A., Agent. Mandal.

Dietrichsen, H., Skien.

Dietrichson, N. G., Kand. juris. K.ania.

Dons, Henr., Agent. Kristiania.

Dümahüt, C., kath. Prest. Tromsø.

Egeberg, Westye, Konsul. Kr.ania.

Engelsen, H. J ., Sorenskr. Stenkjær.

Ennis, Nicolas. Throndhjem.

Fabritius, H., Overretssagfører. Ullensaker.

Falch, I. W., Kjøbmand. Laurvik.

Falsen, E. M., Sorenskriver. Bergen.

Feyer, C., fhv. Sorenskr. Ekersund.

Fleischer, A. J., Sogneprest Gausdal.

Fliflet, N., Overretssagfører. Hamar.

Fougstad, C., fhv. Borgerm. K.ania.

Fuglesang, Fabrikant. Kristiania.

Fürst, I. D., Foged. Skedsmo.

Fyhn, H., Kand. juris. Kristiania.

Gjerstad, Jac., Pr.løjtnant. Fr.stad.

Glückstad, A. N., Kasserer. Kr.ania.

Gran, Chr., Konsul. Bergen.

Gran, H., Skibsbygmester. Laxevaag v. Bergen.

Grimelund, H., Gaardbruger. Aker.

Gulbranson, C., Grosserer. Kr.ania.

Gulbranson, H. B., Grosserer. K.ania.

Gulbranson, P., Grosserer. Kr.ania.

Haffner, J. W. Pr.løjtnant. Kr.ania.

Hagen, Kadet. Kristiania.

Hallager, Fr., Assessor. Kr.ania.

Hammer, Th. H., Sorenskr. Ekers.

Hansen, Aug., Handelsfuldm. Kr.ania.

Hansen, A. E., Sogneprest Gaupne.

Hansen, Brødrene, Kjøbmænd K.ania.

Hansen, Carl, Kunstmaler. K.ania.

Hansen, C. M., Advokat. Kr.ania.

Hansen, H. E., Kand. theol. K.ania.

Hansen, Jørgen, Sognepr. Gjerdrum.

Hansteen, W., Provst. Haa.

Harbitz, G. P., Sogneprest. Nøterø.

Haslund, K., Skibsfører. Arendal.

Heffermehl, G. M., Provst. Aas.

Heffermehl, J. K., Advokat. Kr.ania.

Heiberg, G. A., Sognepr. Helleland.

Heidenreich, J., Overretssagf. K.ania.

Herlufsholms Skolebibl. Danmark.

Heubsch, F., Bankbogh. Fr.hald.

Hille, A. M., Fængselspr. Bergen.

Hiorth, F. W., Overtoldbtj. Sarpsb.

Hoffmann, Joh., Distriktslæge. Brønø, Helgeland.

Hofgaard, Kadet. Kristiania.

Holck, L., Skolebestyrer. Bergen.

Holck, O. E., Kand. theol. Bergen.

Holm, E., Professor. Kbhvn.

Holme, N. T., Telegrafist. Aalesund.

Holst Th., Fattigforst. Drammen.

Holter, Kand. juris. Kragerø.

Holter, H., Grosserer. Kristiania.

Homann, C., Distriktslæge. Kragerø.

Hornemann, T., Proprietær. T.hjem.

Hval, Andr., Stud. theol. Hønefos.

Ihlen, Chr., Marineløjtn. Kr.ania.

Ingier, H., Kand. Lian v. Kr.ania.

Jensen, L., Lærer. Drammen.

Johannesen, P. A., Dampskibsexpd. Laurvik.

Johanssen, J. P., Kirkesanger. Brønø, Helgeland.

Johnson, Gisle, Professor. Kr.ania.

Juell, H. A., Overretssagf. Kr.ania.

Jørgensen, A. D., Arkivassist. Kbhvn.

Kahrs, Aug., Kjøbmand. Kr.ania.

Kaiser, Chr. München.

Kavli, Wilh., Kontorist Throndhjem.

Kiær, A., Bureauchef. Kristiania.

Kjelsen, Chr., Kand. juris. Kr.ania.

Kjelsen, Th., Overretssagf. Kr.ania.

Kjerulf, C. T., Exped.-Chef. Kr.ania.

Klingenberg, R., Toldkass. Mandal.

Kolderup, P., Kjøbmand. Bergen.

Konow, H., Kand. juris. Kr.ania.

Krarup, F., Arkivassist. Kbhavn.

Krigsskolens Bibliothek. Kr.ania.

Krohn, W., Konsul. Bergen.

Lammers, G. A., Kand. juris. Dramm.

Lammers, Thv., Kand. juris. Stockh.

Lampe, G., Stiftskapell. Kvædfjord.

Lange, U. F., Rektor. Lillehammer.

Larsen, J., Student. Skien.

Leganger, H., fhv. Sorenskr. Kr.ania.

Lekve, O. T. Ulvik, Hardanger.

Lie, Emil, Kand. juris. Mandal.

Lie, Georg, Kontorist. Throndhjem.

Lie, J. A., Korpslæge. Kr.ania.

Linder, N., Lektor. Stockholm.

Lützow, O. A., Pr.løjtnant K.ania.

Lyche, Hj., Stud. filos. Kristiania.

Malling, M. V., Kand. juris. K.ania.

Malmstrøm, C. G., Profess. Stockh.

Manthey, A. W., Assessor. Kr.ania.

Martens, D. B., Kjøbmand. Bergen.

Mathiesen, Henr. Trondhjem.

Mazar de le Garde, Etatsraad. Kbhvn.

Meinich, H. T., Amtmand. Lilleh.

Mejdell, T., Forstmester. Kristiania.

Melkild. H. O., Lærer. Øxendal.

Meyer, A., Handelsmand. Melø.

Meyer, Thv., Grosserer. Kristiania.

Michelet, G., Kaptejn. Kristiania.

Middelthon, J., Overretssagf. Kr.ania.

Moe, B. Chr., Kontorist Throndhj.

Müller, W. J., Distriktslæge. Sundal.

Münster, T. G., Provst. Laurvik.

Nannestad, Chr., Sognepr. Mo, Helg.

Nergaard, A. E., Sagfører. Vadsø.

Nicolaysen, P., Kand. jur. Grosserer. Kristiania.

Nicoll, Joh., Kand. jur. Kristiania.

Nielsen, Chr., Handelsm. Hemnes.

Nielsen, W., Sorenskriver. Kragerø.

Nilsen, Karl, Kand. juris. Kr.ania.

Nilsen, Th., Gaerdbruger. Dverberg.

Nilssen, Cl., Kjøbmand. Throndhjem.

Nilssen, M., Stud. filol. T.hjem.

Nissen, W., Kjøbmand. Kristiania.

Nygaard, Sognepr. Blidstrup, Danm.

Ohlsen, Hj., Kand. jur. Kristiania.

Olsen; Kaptejn, Throndhjem.

Olsen, H. A. H., Overretssagf. Vaage.

Olsen, O. T., Kand. theol. Kr.ania.

Omsted, A., Proprietær. Grue. Onsum, O., Stadshauptm. Kr.ania.

Opsahl, J ., Toldkasserer. Østerrisør.

Ottesen, O., Sorenskriver. Vaage.

Ottesen, P. W., Sorenskr. T.hjem.

Paulsen, P. A., Lærer. Kristiania.

Peacock Brothers, Sunderland.

Piro, Andr., kgl. Fuldm. Kr.ania.

Plahte, C., Justitssekretær. Kr.sand.

Platen, C., Baron von. Stockholm.

Platou, C., Borgermester. Bergen.

Platou, C., Sorenskr. Nes, Romer.

Puntervold, M., Sagfører. Ekersund.

Qvam, A., Advokat. By v. Stenkjær.

Raabe, Halfdan. Kristiania.

Rasch, G., Læge. Fredrikshald.

Regenburg, Etatsraad, Stiftamtmand. Skanderborg, Danmark.

Reiersen, K., Boghandler. Mandal.

Rosted H. P., fhv. Sorenskr. Mand.

Reymert, Th., Kjøbmand. Mandal.

Richter, J. C., Major. Kristiania.

Rogstad, T., Foged. Kvam, Gudbrd.

Ræder, J. G., Oberst. Kristiania.

Røyem, F., Lensm. Øre v. Moss.

Schaanning, F. F., Sorenskr. T.hjem.

Schiern, F., Professor. Kjøbenhavn.

Schultz, Ths., Læge. Verdalen.

Schweigaard C. H., Advok. K.ania.

Schønning, Telegrafist. Arendal.

Semb, K., Student. Kristiania.

Skjold, P., Handelsbetj. Haugesund.

Sparre, G. A., Excellence, Greve. Stockholm.

Stabell, G., Stud. theol. T.hjem.

Stabell, H., Gaardbruger. Askim.

Stang, E., Advokat. Kristiania.

Stang, F., Statsraad. Kristiania.

Steen, C. O., Lensm. Lurø, Helgel.

Steen, C. O., Forstander. T.hjem.

Storaker, Joh. Th., Lærer. Søgne.

Strøm, C. A., Lensm. Throndenes, Senjen.

Strøm, U., fhv. Sognepr. Kristiania.

Stub, H. J. B., Sogneprest Nesne, Helgeland.

Studenterforeningen i Kjøbenhavn.

Studentersamfundets Bibl. Kriania.

Sæbøe, T., Skolelærer. Ekersund.

Søderwall, K. F., Docent. Lund.

Søeberg, C., Overretssagf. K.ania.

Sømme, K., Byfoged. Bergen.

Sørensen, Kjøbmand. Fredriksstad.

Sørenssen, N. E., Sorenskr. Tønsb.

Sørvig, Lærerinde. Laurvik.

Tekniske Forening i Stavanger.

Thaasen, J., Gaardbruger. Aker.

Thaulow, Chr., Konsularag. T.hjem.

Thomle, A., Assessor. Kristiania.

Thoresen, J . H., Bureauchef. K.ania.

Thurmann, B., Provst Hønefos.

Tischendorff, G., Kand. theol. Haabøl.

Trampe, A., Greve, fhv. Amtmand. Throndhjem.

Tromsø Læseselskab.

Tybring, H. H. E., Sognepr. Vaaler.

Tyrholm, J., Kontorist. Throndhjem.

Udby, M. A., Organist Throndhjem.

Undseth, I., Stud filos. Kr.ania.

Walnum, A. H., Sagf. Alstadhoug.

Wang, I., Lensmand. Alstadhaug.

Wedel-Jarlsberg, F. J., Kapteinløjt. Kristiania.

Wedel-Jarlsberg, H. Baron af, Jernverksejer. Bærum.

Weibull, M. J., Adjunkt. Lund.

Weidemann, F., Læge. Hamar.

Werner, C., Bogtrykker. K.ania.

Videnskabernes Selskab i T.hjem.

Wigersund, N., Landhdl. Modum.

Winge, A., Børskommissær. K.ania.

Winsnæs, P., Stiftsprovst. Hamar.

Vogt, A., Overretssagf. Hammerf.

Vogt, Fr., Læge. Tvedestrand.

Vogt, L., Toldinspektør. Fr.hald.

Vogt, V., Overlærer. Kristiania.

Volden. J., Telegrafist Sandnessjøen, Helgeland.

Voll, J. M., Stud. theol. T.hjem.

Worsaae, I. I. A., Etatsr. Kbhvn.

Voss, C., Sagfører. Haugesund.

Væringsaasen, Helge, Gaardbruger. Elverum.

Ziesler, E. H., Institutb. Kr.sand.

Öie, O., Lensmand. Soknedal.

Østvik, Chr., Kontorist T.hjem.


Denne teksten er offentlig eiendom fordi forfatteren døde for over 70 år siden.