Sydpolen II/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (2s. 173-204).
„FRAM” I DRIVISEN

SYVENDE KAPITEL

NORDOVER[rediger]

E
fter 2 dagers ordentlig sjau med at faa ombord de

saker vi skulde ha med, naadde vi i løpet av eftermiddagen den 30. januar til at blive seilklar. Det var vel neppe noget som i øieblikket kunde glæde os mer end netop det faktum, at vi allerede paa et saa tidlig tidspunkt var istand til at sætte kursen mot nord og dermed ta det første skridt paa veien til den verden, som vi nu visste snart vilde begynde at vente nyheter fra os eller om os. Men mon der ikke fandtes et ganske litet stænk av vemod midt inde i glæden? Det er neppe tvilsomt, at mange kjendte det saa, skjønt det kan høres som en diger selvmotsigelse. Man skilles nu engang ikke saa helt letvint fra et sted, som i lang tid har været ens hjem, selv om dette hjem ligger paa den 79de sydlige breddegrad, mere eller mindre begravet under sne og is. Vi mennesker er altfor avhængige av det, man kalder vane, til at vi saan ganske uten videre kan finde os i en brat overgang fra de omgivelser, vi efter et langt ophold omsider er blit fortrolige med. At utenforstaaende muligens vilde bede alle gode magter bevare sig for de samme omgivelser, hindrer ikke at satsen har sin fulde gyldighet. For den overveiende del av medmennesker vil sikkerlig „Framheim” staa som et av de steder paa denne vor planet, som de sidst av alle kunde finde paa at ønske sig til, — en gudsforlatt avkrok, som ikke kunde byde paa no andet end rigtig topmaalt ødslighet, uhygge og kjedsommelighet. For os 9, som nu stod paa faldrepet klar til at forlate dette sted, stillet sakene sig noget anderledes. Det vesle solide huset, som nu laa helt gjemt under sneen der bakenfor „Mount Nelson”, hadde i et helt aar været vort hjem, og det et rigtig lunt og godt hjem, hvor vi efter saa mangt et seigt dagsverk hadde fundet al den hvile og ro vi trængte. Gjennem hele den antarktiske vinter — en rigtig Fimbulvinter — hadde de fire vægger beskyttet os saa godt, at mangen frysende stakkar paa mildere bredder nok hadde misundt os av ganske hjerte, hvis han kunde ha set, hvordan vi hadde det. Under forhold saa haarde, at alt hvad liv heter, over hals og hode flygtet undav, hadde vi paa „Framheim” levd uforstyrret og ugenert videre, og vel at merke ikke som dyr, men som civiliserte mennesker, og hadde til enhver tid hat til vor raadighet de fleste goder som bydes i et velordnet hjem. Utenfor hersket mørket og kulden, og snestormen drev det vistnok

til at dække over de fleste spor av vor virksomhet, men
FLYTNING FRA „FRAMHEIM”
indenfor døren til vor prægtige bolig kom aldrig disse

fiender; der delte vi hus med lys og varme og hygge. Hvad under om dette sted øvet en temmelig sterk tiltrækning paa enhver av os i det øieblik, vi skulde til at snu ryggen til det for godt? Utenfor vinket den store verden, det er saa; og meget kunde den ha at byde paa, som vi i lang tid hadde maattet savne, men sandelig var der ogsaa blandt de ting, som ventet, mangt og meget, vi endnu gladelig kunde undvære saa længe som bare mulig. Naar hverdagslivet kom med sine tusen bekymringer og fortrædeligheter, kunde det nok hænde, at nogen hver vilde længte tilbake til den sorgløse og fredelige tilværelse paa „Framheim”.

Nu, den smule vemodsstemning som fandtes, var vel neppe sterkere, end at enhver forholdsvis hurtig vandt bugt med den. Efter ansigtene at dømme skulde man i et hvert fald tro, at glæden i øieblikket var den mest almindelig forekommende sindstilstand. Og hvorfor ikke? Det nyttet jo litet at dvæle ved fortiden, selv om den i nuet kunde synes noksaa tiltrækkende, og hvad fremtiden angik hadde vi ialfald endnu lov til at vente os mest mulig godt av den. Hvem brød sig om at tænke paa de uundgaalige, kommende bekymringer? Ingen. Derfor var „Fram” klædt med flag fra for til agter, og derfor skinte fjæsene hverandre imøte under avskeden fra vort hjem dernede paa barrieren. Vi kunde forlate det med bevisstheten om, at hensigten med vort et-aarige ophold der var naadd, og den bevissthet veide dog adskillig mer end tanken paa, at vi i mange retninger hadde hat det saa godt. En ting, som under hele vort to-aarige samvær paa denne tur hadde bidraget saa mægtig til at faa tiden letvint paa glid og til stadig at holde enhver av os i fuld vigør, var den absolute mangel paa hvad jeg kan kalde døde perioder. Saasnart én opgave var løst, meldte der sig øieblikkelig en anden. Ikke før var ett maal naadd, saa vinket det næste i det fjerne. Paa den maate hadde vi det altid travelt, og naar man har det travelt, løper som bekjendt tiden fort. Man hører saa ofte folk spørre, hvordan det er mulig at faa tiden til at gaa paa en slik tur. Kjære spørrende, om noget skaffet os hovedbrud, var det spørsmaalet, hvordan vi skulde faa tiden til at strække til. Kan hænde, at denne paastand for mange bærer usandsynlighetens præg; den er ikke desto mindre absolut sand. De, som har læst denne beretning igjennem, vil i ethvert fald ha faat det indtryk, at arbeidsløshet var et onde, som var fuldkommen ukjendt inden vort lille samfund.

Paa det stadium, hvor vi nu befandt os, med færdens egentlige formaal utført, kunde der kanske ha været grund til at vente en viss grad av slappelse i sindsstemningen. Men den indfandt sig ikke. Saken var, at det vi hadde gjort, først vilde faa en reel værdi, naar det blev bragt til menneskehetens kundskap, og denne overføring maatte foregaa med mindst mulig bruk av tid. Hvis nogen hadde interesse av at være tidlig paa torvet, var det sandelig vi. Sandsynligheten talte vistnok for, at vi var ute i god tid; men det var dog trods alt bare en sandsynlighet. Aldeles sikkert var det derimot, at vi hadde en veilængde paa 2400 kvartmil til Hobart, som var blit valgt til første anløpssted, og næsten likesaa sikkert var det, at denne reise kunde bli baade drøi og brydsom. For et aar siden hadde turen over Rosshavet artet sig nærmest som en lystseilads i Kristianiafjorden, men da var det midt paa sommeren; nu hadde vi februar maaned og dermed høsten foran os. Hvad drivisbeltet angaar, saa mente kaptein Nilsen, at det ingen forsinkelse skulde volde for fremtiden. Han hadde opfundet en patent- og en ufeilbarlig metode til at komme igjennem. Det hørtes som en litt dristig paastand, men som senere skal sees, viste det sig, at den holdt stik. Det værste nappetak vilde bli oppe i vestenvindsbeltet, hvor vi denne gang stod overfor den ubehagelige mulighet at maatte krydse. Længdeforskjellen mellem Hvalbugten og Hobart er næsten 40°. Kunde vi ha seilt ut denne længdeforskjel paa de bredder, hvor vi nu befandt os, og hvor længdegraden bare er ca. 13 kvartmil, vilde det hele være gjort av i en fei, men Nord-Victorialands mægtige fjeldmur var en avgjørende hindring for at saa kunde ske. Vi maatte først følge en nordlig kurs, indtil det antarktiske fastlands utpost mot nord — Kap Adare — og de nordenfor liggende Balleny-øer var rundet; først da laa veien aapen for at arbeide vestover; men da var vi ogsaa paa et strøk, hvor vinden høist sandsynlig vilde bli ret imot, og krydsing med „Fram” — jo, jeg takker! Hver eneste mand ombord var godt nok inde i forholdene til at vite god besked om, hvad vi kunde vente os av den kommende tur, og likesaa visst var alles tanker i øieblikket beskjæftiget med, hvordan de kommende vanskeligheter bedst og hurtigst skulde overvindes. Det var det ene store, fælles maal, som fremdeles bandt og skulde binde os alle sammen til fælles arbeide og anstrengelser.

Blandt de nyheter vi i disse dager hadde faat fra utenverdenen var en meddelesse om, at den australske

antarktiske ekspedition under dr. Douglas Mawson’s ledelse
„FRAM”S SIDSTE PLADS VED BARRIEREN
gjerne vilde overta en del av vore hunder, hvis vi hadde

nogen tilovers. Den nævnte ekspeditions basis var Hobart, og det passet forsaavidt meget godt. Tilfældet vilde, at vi saa os istand til at gjøre vor høit agtede og dygtige kollega denne lille tjeneste. Ved avreisen kunde vi mønstre en flok paa 39 hunder, hvorav mange var opvokset under vort et-aarige ophold paa barrieren; omtrent halvparten av dem hadde overlevet hele turen fra Norge av; 11 hadde været paa Sydpolen. Det hadde været meningen bare at beholde et passende antal stamfedre for en ny hundebestand til den kommende tur i Nordishavet, men dr. Mawson’s ønske bragte os til at ta alle 39 med ombord. Av disse kunde vi, hvis intet uforutset indtraf, overlate ham de 21.

Da de sidste læs var kjørt ned, stod det bare igjen at nappe hundene over rællingen, og dermed var vi ferdige. Det var ganske merkelig at se, hvordan flere av de gamle veteraner straks kjendte sig igjen paa „Fram”s dæk. Wistings staute hund gamle „Obersten” med sine to adjutanter „Suggen” og „Arne” indtok straks den plads, hvor de hadde staat saa mangen en god dag under den lange reise sydover — paa styrbords side ved stormasten; de to tvillingbrødre „Mylius” og „Ring” — Helmer Hanssens specielle yndlinger — begyndte sin lek borte i hjørnet paa fordækket om bagbord, som om intet var hændt. Ingen skulde se paa de to muntre knegter, at de hadde travet i teten for hele karavanen baade til og fra Polen. En enkelt saaes at spankulere ensom og tilbaketrukken, bestandig urolig og søkende. Det var „basen” i Bjaalands spann. Den var uimottagelig for tilnærmelser; ingen kunde erstatte dens faldne kamerat og ven „Fritjof”, som forlængst hadde fundet sin grav i kameratenes maver hundreder av kvartmil inde paa barrieren.

Ikke før var den sidste bikje lempet ombord og de to isankre løsnet, før det klang i maskintelegrafen, og med det samme var maskinen igang med at fjerne os fra enhver nærmere berøring med iskanten i Hvalbugten. Avskeden fra denne vor lune havn artet sig nærmest som et hop fra en verden over i en anden; taaken hang over os tyk som grøt, skjulende alle omgivelsenes konturer bak sit klamme dække, idet vi stod utover. Efter en tre fire timers forløp letnet det ganske braat, men agterut stod fremdeles taakebanken som en væg; det bakenfor liggende panorama, som vi visste vilde ha tat sig saa glimrende ut i klarveir, og som vi saa gjerne skulde ha lat øiet dvæle ved i det længste, det var og blev gjemt.

Den samme kurs vi styrte under indseilingen for et aar siden kunde med tryghet følges i motsat retning, naar vi nu var for utgaaende. Bugtens konturer hadde holdt sig absolut uforandret i det aar som var gaat. Selv det mest fremspringende punkt av væggen paa bugtens vestside „Kap Manhue” stod trygt paa sin gamle plads, og det saa slet ikke ut til at ha noget særlig hastverk med at fjerne sig. Det vil sandsynligvis holde sig hvor det er mangen en god dag endnu; for om der overhodet foregaar nogen bevægele av ismassen inde i bunden av bugten, er den iallefald yderst liten. Kun i én henseende hadde forholdene i dette aar artet sig noget anderledes end i det nærmest foregaaende. Mens i 1911 størsteparten av bugten var fri for sjøis allerede den 14. januar, var der i 1912 ingen aapning før omtrent 14 dager senere. Isdækket hadde holdt sig haardnakket, indtil den friske nordostlige kuling, som optraadte netop det døgn sydpartiet kom tilbake, i en fart sørget for at skaffe aapent farvand. Isløsningen kunde umulig ha indtruffet paa et mere beleilig tidspunkt; den nævnte kuling sparte os for en god slump av baade tid og bryderi, idet veien ut til det sted, hvor „Fram” laa, før isen gik op, var omtrent fem ganger saa lang som den distanse, vi nu hadde sluppet med. Den 14 dagers forskjel mellem tidspunktet for isens forsvinden i de to somre viste os, hvor heldige vi hadde været ved netop at vælge 1911 til landstigning hernede. Det arbeide, som vi, takket være den tidlige isløsning i 1911, utførte i løpet av 3 uker, vilde i 1912 sikkerlig ha tat den dobbelte tid og i langt høiere grad voldt os vanskeligheter og bryderi.

Den tætte taake, som laa over Hvalbugten, da vi forlot den, hindret os ogsaa fra at se, hvad vore venner japanerne foretok sig. „Kainan Maru” var drevet tilhavs sammen med „Fram” i kulingen den 27. januar; siden den tid hadde vi ikke set noget til den. De medlemmer av ekspeditionen, som var blit efterlatt i teltet ved barrierekanten nordenfor „Framheim”, hadde ogsaa til det sidste været meget tilbakeholdende. Den dag vi forlot stedet hadde en av vore egne et interview med to av de fremmede gjester. Prestrud var gaat for at hente det flag som var sat op paa „Kap Manhue” som signal til „Fram” om, at alle mand var kommet tilbake. Ved siden av flagget var der ogsaa reist et telt, som var tænkt som tilholdssted for en utkiksmand i det tilfælde, at „Fram” skulde ha latt vente paa sig i nogen længere tid. Da Prestrud kom derop, blev han nok endel forbauset ved

at finde sig ansigt til ansigt med to av Nipons sønner,
„FRAM” VED ISKANTEN
Like før avgangen 1912
som var i fuld gang med at inspicere vort telt og dets

indhold. I teltet var der forresten ikke andet end en sovepose og en primus. Japanerne hadde indledet konversationen med begeistrede utbrud om „nice day” og „plenty ice”. Efterat vor mand hadde erklæret sig absolut enig i disse ubestridelige fakta, forsøkte han at faa greie paa ting av mere speciel interesse. De to fremmede fortalte, at de for øieblikket var de to eneste indvaanere i teltet derute ved barrierekanten. To av deres kamerater hadde gaat en tur indover barrieren for at gjøre meteorologiske iagttagelser og skulde være borte en ukes tid. „Kainan Maru” var gaat paa et nyt krydstogt henimot Kong Edwards land. Saavidt de visste, var det meningen, at skibet skulde være tilbake inden 10. februar, og at samtlige da skulde gaa ombord og kursen lægges nordover. Prestrud hadde invitert sine to nye bekjendte til at avlægge os en visit paa „Framheim” jo før jo heller; de drøide imidlertid for længe med at indfinde sig til at vi kunde vente paa dem. Om de siden har været paa „Framheim”, vil de ialfald kunne bevidne, at vi hadde gjort vort bedste for at vore eventuelle efterfølgere kunde finde sig vel tilrette.

Da taaken letnet, fandt vi os omgit av aapent, praktisk talt isfrit hav paa alle kanter. Blaasvart sjø med en tung, mørk himmel over pleier i almindelighet ikke regnes blandt de syn, som fryder øiet. For vore synsorganer var det en ren lettelse at være kommet over i omgivelser, hvor mørke farver var de dominerende. I maaneder hadde vi gaat og stirret paa et gnistrende hvitt hav, hvor der til stadighet maatte brukes kunstige midler for at beskytte øinene mot den overmægtige lysflom. Endda var det som regel nødvendig at ha pupillens aapning snevret ind til et minimum og knipe øienlokkene ihop. Nu kunde vi igjen se paa verden med aapne øine „uten at blunke” bokstavelig talt; selv en saa dagligdags ting kan bli en oplevelse.

Rosshavet viste sig igjen fra sin mest fordelagtige side. Et lite blaf av sydvestlig vind tillot os saavidt at gjøre bruk av seilene; dermed var vi allerede efter et par dagers forløp omkring to hundrede kvartmil fra barrieren. Denne distanse kan være beskeden nok i og for sig, men avsat paa kartet tok den sig rent imponerende ut i vore øine. Man skal huske paa, at med de befordringsmidler vi hadde anvendt iland, kostet det mangen drøi dagsmarsj at tilbakelægge en veilængde paa 200 kvartmil.

Paa kartet hadde Nilsen avsat grænsene for drivisbæltet under de 3 tidligere gjennemganger „Fram” hadde utført. Formodningen om, at der i nærheten av den 150. længdegrad til stadighet findes en brukbar aapning, syntes at bekræfte sig. De smaa forandringer i kanalens beliggenhet var efter de erfaringer, Nilsen hadde gjort, kun fremkaldt ved variationer i vindretningen. Han hadde fundet, at det altid hadde vist sig hensigtssvarende at bøie av og søke til luvart, om ispakken skulde vise tegn til at blive tæt. Fremgangsmaaten medførte naturligvis, at veien blev litt kroket; men til gjengjæld hadde den altid ført til at træffe aapent vand.

Paa denne tur naadde vi kanten av pakisbæltet 3 dager efter avgangen fra barrieren. Bæltets beliggenhet viste sig at være meget nær den samme som ved de tidligere gjennemganger. Efterat vi i nogen timer hadde holdt vor kurs, blev imidlertid isen saa tæt, at det spøkte stygt for videre fremgang. Der blev straks anledning til at prøve Nilsens metode; vinden, som forøvrig var ganske løi, kom omtrent ret vestlig, derfor blev roret lagt styrbord og baugen vendt vestover. Vi styrte til og med retvisende syd en god stund, men det viste sig, at den temmelig drøie sving ikke hadde været gjort forgjæves; efterat vi i nogen timer hadde arbeidet os op til luvart, traf vi aapninger i massevis. Hadde vi holdt kurs som begyndt, er det slet ikke udelukket, at vi kunde ha blit opholdt i lang tid paa veien for nogen faa kvartmil til siden.

Efter at ha fuldført den første drøie sving, slap vi for fremtiden at gjøre flere. Isen holdt sig vedvarende slak, og den 6. februar forkyndte den hurtig voksende dønning, at vi var færdig for godt med den antarktiske drivis. Det var snaut nok, om vi saa en eneste sæl under farten gjennem isbæltet dennegang, og om vi hadde set nogen, var der neppe blit avset tid til jagt. Der var nok av god mat baade for folk og hunder denne gang, uten at vi behøvde at ty til sælbiffen. For hundene hadde vi tat med hele restbeholdniogen av vor udmerkede hundepemmikan, og den beholdning var ikke saa ganske liten. Desuten hadde vi med en god slump tørfisk. Der blev vekslet med fisk og pemmikan andenhver dag. Paa denne kost holdt dyrene sig i fortrinlig stand, og efterat de ved ankomsten til Hobart hadde fældt det meste av den strie vinterpels, saa de mest ut til at ha gaat et aar paa stas.

For os 9, som kom fra land, hadde vore kamerater ombord sørget ved at ta med sig den lange vei fra Buenos Ayres flere smeldfete griser, som nu levde i sus og dus i sin binge paa agterdækket; i arbeidsrummet hang desuten 3 nydelige saueskrotter. Det behøver neppe siges, at vi tilfulde visste at sætte pris paa disse uventede herligheter. Vel hadde sælbiffen gjort udmerket tjeneste; men det hindret ikke, at faar- og svinestek kom som en velset avveksling, saameget mere som det var en fuldstændig overraskelse. Jeg tror neppe, at nogen av os hadde regnet med muligheten av at faa fersk mat, før vi var tilbake i civilisationen igjen.

Ved ankomsten til Hvalbugten var der ombord i „Fram” 11 mand, alle medregnet. Istedetfor Kutschin og Nødtvedt, som reiste hjem fra Buenos Ayres under skibets ophold der høsten 1911, blev 3 nye mand forhyret, nemlig Halvorsen, Olsen og Steller; de to første var fra Bergen; Steller var en tysker, der hadde bodd flere aar i Norge og snakket norsk som en indfødt. Alle 3 var udmerket dygtige og sympatiske folk; det var en fornøielse at ha dem med. Jeg tør anta, at de nykomne ogsaa befandt sig vel i vort selskap; de var egentlig bare forhyret indtil „Fram”s anløp av den første havn, men blev staaende ombord helt til Buenos Ayres igjen og kommer sikkert til at følge med endnu længere.

Da overvintringspartiet kom ombord, gik løitnant Prestrud igjen ind i sin stilling som 1ste styrmand; de øvrige begyndte straks at gjøre vagttjeneste. I alt var vi nu 20 mand ombord, og efterat „Fram” i et aar hadde seilet med noget snau besætning, kunde den igjen med føie siges at være vel bemandet. Noget specielt arbeide utenfor det rent sjømandsmæssige hadde vi ikke paa denne reise; og saalænge veiret holdt sig skikkelig, var det derfor et forholdsvis rolig liv som hersket ombord. Men timene paa vagten gik hurtig nok, skulde jeg anta. Der var stof i massevis til mangen en lang passiar nu. Vi, som kom fra land, var rent glubske efter nyheter fra den civiliserte verden, men sjøpartiet var mindst likesaa opsat paa at faa fuld besked om alle detaljer fra vort etaarige ophold dernede paa barrieren.

Man maa næsten selv ha oplevd noget lignende for at kunne sætte sig ind i, hvordan det ved slike anledninger kan hagle ned med spørsmaal og svar i det uendelige. Hvad vi landkrabber kunde berette, vil i hovedtrækkene være gjengit i de forangaaende kapitler. Av det, vi fik høre utenfra, var kanske det interessanteste beretningen om, hvordan forandringen i ekspeditionens plan var blit optat hjemme og ute.

Mindst en uke varte det ved, inden der blev nogen merkbar ebbe i den svære flom av spørsmaal og svar. Den uken hadde gaat kvikt, kanske fortere end vi egentlig brydde os om, for det viste sig, at „Fram” ikke rigtig kunde holde følge med tiden. Veiret holdt sig nok ganske skikkelig, men ikke rigtig slik som vi ønsket. Vi hadde gjort regning paa, at de sydøstlige og østlige vinde, som saa hyppig optraadte rundt „Framheim”, ogsaa skulde vise sig ute i Rosshavet, men det glemte de aldeles. Litet vind hadde vi, og hvis der fandtes nogen, var det i regelen et hæng fra en nordlig retning, litet, men altid nok til at sinke vor gamle, hæderlige skute. Observationer var det ikke mulig at faa de første 8 dager; det var overskyet bestandig. Spurte man engang imellem skipperen om pladsen, sa han gjerne noget om, at det eneste, som for tiden kunde anses for sikkert, var, at vi befandt os i Rosshavet.

Den 7. februar skulde vi imidlertid efter en

nogenlunde god middagsobservation være godt og vel nordenfor
ISFJELD I ROSSHAVET

Kap Adare, og dermed ute av føling med det antarktiske fastland. Paa turen nordover passerte vi Kap Adare i en avstand, som neppe var større, end at den kunde ha været tilbakelagt ved et godt etmaals seilads, men lysten til at gjøre den sving paa veien maatte vike for det ene hovedhensyn: Nordover, nordover saa hurtig som mulig.

Der pleier gjerne være nok av vind i nærheten av alle fremtrædende forbjerg paa kloden. Kap Adare danner ingen undtagelse fra denne regel. Det er kjendt som et stygveirscentrum. Vi slap heller ikke forbi uten at faa en „rister”; men den var bare saa inderlig velkommen, da vinden tilfeldigvis skulde samme vei som vi selv. En to dagers frisk sydost tok os forholdsvis hurtig forbi Ballenyøene, og den 9. februar kunde vi gratulere os selv med, at vi var vel ute av den sydlige kolde sone. Med glæde hadde vi for godt og vel et aar siden overskredet polarcirkelen for sydgaaende; det tør være, at vi denne gang ikke var mindre fornøiet ved at passere over den i motsat retning.

I travlheten med at komme avsted fra vort vinterkvarter var der ikke blit tid til paa nogen maate at feire den lykkelige gjenforening av land- og sjøpartiet. Da den anledning til fest var gaat ubenyttet forbi, maatte vi se til at finde en anden, og vi blev da enige om, at over gangen fra den kolde til den tempererte sone var en meget passende leilighet. Den programmæssige del av festen var høist enkel: En ekstra kop kaffe med det behørige tillæg av punsj og cigarer samt grammofon-musik. Vor brave grammofon kunde nok ikke byde paa noget, som hadde meget av nyhetens interesse for os 9, som hadde overvintret paa „Framheim”; — vi kunde omtrent hele repertoiret utenat; — men de mange velkjendte melodier vakte tillive mindet om mangen hyggelig lørdagsaften tilbragt rundt toddybordet i vort lune vinterhjem dernede i bunden av Hvalbugten, stunder som vi nok kunde være bekjendt av at leve om igjen i erindringen. Ombord i „Fram” var ikke grammofonmusik hørt siden julaften 1910, og medlemmene av sjøpartiet tok gladelig baade et og to nummere da capo.

Utenfor programmet vanket der ekstranummer av en sanger, som forsaavidt efterlignet grammofonen, som han benyttet sig av en svær megafon, efter eget sigende for at bøte paa mangelfulde stemmemidler. Han gjemte sig bak forhænget til kaptein Nilsens lugar, og nu kom der gjennem megafonen en vise, som ved sit indhold var beregnet paa at skildre livet nede paa barrieren fra den humoristiske side. Det lykkedes fuldstændig. Vi fik os igjen en velgjørende latter. Den slags præstationer, som der her er tale om, har naturligvis værd bare for dem, som har tat del i eller kjender de begivenheter, der sigtes til. For det tilfælde at nogen utenforstaaende skulde ha interesse av at se, hvad der blev budt paa, hitsættes enkelte av versene.

Det bemerkes, at forfatteren hadde lavet sit opus under den forutsætning, at vi skulde ha kunnet samles i julen, og han anmodet derfor om, at vi for øieblikket skulde late mest mulig, som om denne høitid virkelig var forhaanden. Det kunde vi altid gaa med paa.

Her vi samlet er til jubalon igjen,
Hel og holden, hver og en.
Siden sidste gang et aar er svundet bort,
Hip, hip, hurra, det gik fort!
Glædelig jul, glædelig jul,
bort naa med sorger og tøv og tull!
Frem ifra skjul, pokalenes guld,
Pas paa at Rønne blir litegran full.
For jeg sier det blot: Det er for fædrelandets skyld.
Naar’n blonker litt, er det for fædrelandets skyld.

Naa ska sjøgutta faa høre litt, hvordan
Vi har hat det oppi land.
Mye bra og lite granne som var slemt,
Men det lille har vi glemt.
Nu gaar det jo frem med kurs imot dem,
Som venter langt borte der i vort hjem.
Du store isflak, som ligger der bak,
Tak skal du ha, for at ei du sprak.
Men jeg sier det blot: Det er for fædrelandets skyld,
Ja, at det ikke sprak, det var for fædrelandets skyld.


Vintern blev naa brukt til rusk med noe a’ hvert;
Maake snø, det har vi lært.
Sove, saa vi var om morran halvveis dau;
Spise, ja det gjorde vi au.
Moss hermetik i bokser av blik,
vi hver enda middag fik;
Faar uti kaal, carry og aal,
alt efter den gata, han Lindstrøm gaar.
Men jeg sier det blot o. s. v.

September kom, og vi drog ut paa vores tur,
Men den jobben blev litt sur:
Kuldegrader vanket i halvhundrevis,
Brændevinet, det fraus til is.
Slikt er ikke sundt, vi snudde helt rundt,
Ret hjem til stua, hvor det var lunt.
Det gik i et raus, som fanden var laus,
Hæler og fingrer og fjæs vi fraus.
Men jeg sier det blot: o. s. v.

Sola steg saa smaat, og varmen kom med den.
Fem mand drog avsted igjen.
Slik en tur, den vil jo altid bli litt stram,
Men den gangen kom de fram.
Vi vet det idag som en avgjort sag:
Sydpolen bærer det norske flag!
Hurra for ham, som førte dem fram!
Skaal, skaal, den skaalen var go, nam, nam!
Men jeg sier det blot: o. s. v.

Det merkedes snart paa flere maater, at vi var kommet op paa bredder, hvor tilværelsen artet sig helt anderledes, end den hadde gjort søndenfor den 66de grad. En velkommen forandring var temperaturstigningen; kviksølvet entret, omend smaat, forbi nulpunktet, og de mere eller mindre skindbetrukne individer ombord skilte sig ved de sidste rester av polarhabitten for igjen at gaa over til lettere og bekvemmere antræk. De som drøiet længst med at skifte ham, var de som kom fra overvintringen. De som indbilder sig, at et længere ophold i arktiske egne skal gjøre en mand mindre kuldskjær end andre dødelige, er fuldstændig paa vildspor. Det stik motsatte vil gjerne være resultatet. En mand, som holder til paa et sted, hvor temperaturen til dagligdags er nede i de femti og derunder, vil ikke bekymre sig stort om det, saalænge han har en hensigtsmæssig og god skinddres. La den samme mand tilrigget i civiliserte klær pludselig bli sat paa gaten i Kristiania en vinterdag med 15 à 20 kuldegrader, — stakkaren vilde komme til at hakke tænder, saa de faldt ut av munden paa ham. Saken er, at paa en tur til polaregnene beskytter man sig effektivt mot kulden; naar man kommer tilbake og skal vise sig med det værn, som bydes av en overfrak, stivetøi rundt halsen og en snau hat paa hodet, ja, saa blir det frysing.

En mindre velkommen følge av forandringen i bredden var det begyndende nattemørke. La gaa, at stadig dagslys kan være ubehagelig i længden, naar man befinder sig paa landjorden; ombord i en skute vil sikkerlig en evigvarende dag bli foretrukket, om saa skulde være. Selv om vi nu kunde anse os for færdig med hovedmassen av den antarktiske is, maatte vi fremdeles regne med dens ubehagelige utposter — isfjeldene. Det er tidligere omtalt, hvordan en øvet utkiksmand i mørke paa lang avstand kan se blinket av et større isfjeld; men naar der er tale om mindre knoller, hvorav bare en ubetydelig del raker op over vandflaten, findes der ingen slik lysning og dermed intet varsel. En slik liten klump er likesaa farlig som et stort fjeld; man løper den samme risiko ved en kollision — at slaa et hul i baugen eller at seile riggen overbord. Paa disse overgangsstrøk, hvor vandtemperaturen altid vil være meget lav, er ogsaa den veiledning, man kan ha av termometret, noksaa tvilsom.

Det farvand, vi befandt os i, er endnu ikke mer kjendt, end at man ogsaa maa regne med muligheten av at træffe land. Kaptein Colbeck, som førte et av de undsætningsskibe, der blev sendt sydover under Scotts første ekspedition, løp helt uforvarende mot en liten ø østenfor Kap Adare. Øen blev siden opkaldt efter kaptein Scott. Da kaptein Colbeck gjorde sin opdagelse, befandt han sig omtrent i den rute, som vanligvis er blit fulgt av de fleste skibe, hvis maal laa indenfor Rosshavets grænser. Der er fremdeles mulighet for, at man ved en frivillig eller ufrivillig sving paa veien kan finde flere øgrupper dernede.

I det sydlige Stillehav er der paa de karter, som er i handelen, avmerket flere øgrupper og øer, hvis beliggenhet eller endog eksistens er noksaa tvilsom. En av disse, Emeraldaøen, skulde efter opgavene ligge omtrent midt i den vei, vi hadde at følge for at naa op til Hobart. Kaptein Davis, som førte Schackletons skib „Nimrod” hjem til England i 1909, seilte imidlertid ret over det punkt, hvor Emeraldaøen efter kartet skulde findes, uten at se noget til den. Hvis den overhodet eksisterer, er den ialfald feilagtig avlagt. For at undgaa dens naboskap og endnu mer for at komme mest mulig vestover, inden vi kom op i det egentlige østenvindsbelte, maset vi og stred en drøi uke eller kanske nærmere to; men en ustanselig nordvest syntes i lang tid at levne os bare de to ubehagelige muligheter, enten at drive av østover eller ogsaa at havne nede i drivisen nordenfor Wilkes land.

Disse uker var nok en ganske drøi taalmodighetsprøve for de mange ombord, som brændte av længsel efter at komme tillands med vore nyheter og kanske ogsaa efter at faa nogen til gjengjæld. Da de tre første uker av februar var gaat, var vi ikke stort mer end halvveis; under nogenlunde gunstige forhold burde vi ha været fremme paa den tid. Optimistene trøstet stadig med, at før eller senere maatte der bli en forandring til det bedre, og den kom da ogsaa. En bra slump gunstig vind kjørte os i et ryk godt til luvart av baade den tvilsomme Emeraldaø og den nordenfor liggende autentiske øgruppe Macquarie. I forbigaaende kan nævnes, at paa en av disse Macquarieøer fandtes paa den tid, vi passerte dem, verdens sydligste station for traadløs telegrafi. Anlægget henhørte under dr. Mawson’s antarktiske ekspedition. Dr Mawson medbragte ogsaa apparater til anlæg av en station paa selve det antarktiske fastland; men, saavidt vites, kom der ingen forbindelse istand det første aar.

Vi var under det sidste heldige ryk fremover kommet saapas langt vest, at kursen til Hobart nærmet sig sterkt henimot retvisende nord. Derved skulde vi ha utsigt til med fordel at kunne gjøre bruk av vindforholdene i vestenvindsbeltet. I disse er der liten forandring fra aar til andet, og vi fandt dem omtrent som vi før hadde været vant til: hyppige, sterke kulinger fra nordvest, som gjerne holdt sig en 12 timers tid, for siden at springe om til en vestlig eller sydvestlig kompasstrek. Saalænge nordvesten stod paa, var der intet andet at gjøre end at ligge bi for smaa seil; naar vindforandring indtraadte, fulgte saa nogen timers fremkomst i den rigtige retning. Paa den maate krøp vi skridtvis nordover mot maalet. Smaat gik det ganske vist; men kursstreken paa kartet øket dog litt for hver dag, og henimot februar maaneds slutning var avstanden til Tasmaniens sydspids svundet ind til meget beskedne dimensioner.

Med den stadige høie vestlige dønning og letlastet som „Fram” var, overgik hun dennegang sig selv i slingring; og det vil sandelig si meget. Rullingen skaffet os et litet havari paa riggen, idet storseilets gaffel knak; den affære stoppet os imidlertid ikke stort. Den tapte erstattedes i en fart med en reservegaffel.

Vore forhaabninger om at række frem inden februar maaneds utgang røk overende. Der gik med en fjerdepart av mars ogsaa.

Den 4de om eftermiddagen fik vi det første glimt av land; men litet sigtbart som veiret var, og da der ikke hadde været en paalidelig længdebestemmelse at faa i de sidste par døgn, var vi i uvisshet om, hvilken pynt av Tasmanien vi hadde for os. Til forklaring av situationen skal jeg gi en liten beskrivelse av den kyststrækning, vi var oppe under. Det sydlige hjørne av den store ø Tasmanien løper ut i tre odder; utenfor den østligste av disse, kun skilt fra den ved en ganske trang rende, ligger en steil og — som det syntes — utilgjængelig klippeø, som kaldes Tasman Island. Adkomst var der dog, for paa toppen av øen — 900 fot over havflaten — stod der et fyrtaarn. Den midterste odde kaldes Tasman Head og mellem denne og den østligste har vi den saakaldte Storm Bay, som danner indløpet til Hobart; her laa altsaa vor vei. Spørsmaalet var nu, hvilken av de tre odder vi hadde faat isigte. Det var vanskelig eller rettere umulig at avgjøre, utvisket og utydelig som landets omrids viste sig i

den disige luft; fuldstændig ukjendt var vi ogsaa, idet
HOBART

ingen av os tidligere hadde været ved dette hjørne av verden. I mørkningen satte det ind med styrtregn, og uten at kunne se det aller ringeste laa vi der og famlet hele natten.

Samtidig med dagslysets indtræden kom en frisk sydvest og feiet væk det meste av regntykken, saa vi igjen kunde skimte landet. Vi fandt ut, at det vi saa var den midterste odde Tasman Head, og satte freidig kursen — som vi trodde — indover Storm Bay. Med den hurtig økende bris gik det strykende, og muligheten av at naa ind til Hobart om nogen faa timer hadde begyndt at anta formen av skraasikkerhet. Med denne behagelige følelse hadde vi netop bænket os om frokostbordet i forsalongen, da døren blev revet op paa en som det syntes unødig haardhændt maate, og vagtchefens fjæs viste sig i aapningen. „Vi er paa den gælne siden av odden!” lød den usalige melding, og fjæset forsvandt. Farvel smukke planer, farvel frokost! I en fart kom vi alle mand op paa dæk og det viste sig kun altfor vel, at den bedrøvelige underretning var sandfærdig. Vi hadde tat feil i regntykken. Vinden, som nu var øket til stiv kuling, hadde jaget regnskodden væk fra fjeldtoppene, og paa den pynt vi hadde tat for Tasman Head, fik vi se fyrtaarnet. Det var følgelig Tasman Island, og istedenfor at være i Storm Bay var vi ute i aapne Stillehavet, langt i læ av den infame odde.

Der var intet andet for end at gaa baut og gjøre et forsøk paa igjen at arbeide os op til luvart, skjønt vi visste det vilde bli omtrent faafængt stræv. Kulingen øket til storm og istedenfor at vinde noget op var der al utsigt til at drive grundig ned i læ; det var gjerne resultatet, naar vi skulde forsøke at krydse med „Fram”. Litt sinte som vi var, bestemte vi os til at gjøre hvad gjøres kunde, og med hver kvadratfot seil strakt stampet „Fram” ivei utover kloss bidevind. Til en begyndelse saa det ut som vi holdt stoppen nogenlunde; men eftersom avstanden fra land øket, og vinden fik mere magt, viste snart peilingene, at det gik den vei hønen sparker. Ved middagstider gik vi rundt og stod indover mot land igjen; like efter vendingen kom en voldsom byge, som flænget yttre klyver i stumper og stykker; derved var vi ogsaa nødt til at berge gaffelstorseil, ellers hadde der temmelig fort været bak seil og dermed yderligere ramponering av takkelagen. Med de seil som nu stod igjen, var ethvert videre forsøk unyttig; der stod intet andet tilbake end at klore os mest mulig op under læ land og ved maskinens hjælp prøve paa at holde os nogenlunde paa flækken, indtil veiret bedaget sig. Som det blaaste den eftermiddag! Det ene vindkast værre end det andet kom dansende utover fjeldskrentene og rusket og slet i riggen, saa hele skuten dirret. Stemningen ombord var, som ventelig kunde være, litt lummer, og følelsene ga sig luft i diverse mindre lempelige uttryk. Baade veir, vind, skjæbnen og livet i det hele tat fik undgjælde. Det hjalp imidlertid litet. Halvøen, som skilte os fra Storm Bay, laa der like tryg og urokkelig, og kulingen drev paa, som den aldeles ikke hadde noget hastverk med at slippe os rundt. Hele dagen gik, og mesteparten av natten gik, uten at der indtraadte nogen forandring. Først om formiddagen den 6te begyndte utsigtene at bedres. Vinden løiet og drog sig mere sydlig; det var rigtignok den vei vi skulde, men ved at holde os kloss oppe under stranden, hvor vi hadde fuldstændig smult vand, lykkedes det at arbeide os nedover til Tasman Island inden mørket faldt paa. Natten bragte vindstille, og dermed hadde vi vor chance. Maskinen arbeidet alt hvad remmer og tøi kunde holde, og en smule gunstig strømsætning gjorde sit til at hjælpe os paa vei. Ved daggry den 7de var vi langt inde i Storm Bay og kunde endelig med god grund anse os for at være situationens herrer.

Det var en solskinsdag, og ansigtene skinnet omkap med solen; ingen skulde længer kunne se det ringeste spor av de to sidste dages fortrædeligheter. Snart begyndte „Fram” at skinne ogsaa. Hvitmalingen paa dækket fik sig en ordentlig overhaling med saapevand av allersterkeste sort. Ripolinen blev igjen like blank som før. Efter denne sjau begyndte ogsaa menneskenes ydre at gjennemgaa en iøinefaldende forandring. De islandske trøier og „uldtæppekostymene” fra Horten hadde veket pladsen for „kisteklær” av de forskjelligste snit, stasgreier, som var halt frem efter to aars hvile; barberkniver og haarsakser hadde gjort en rik høst; bundtmaker Rønnes modeluer av vindtøi figurerte paa de fleste hoder. Selv Lindstrøm, som til dato hadde holdt stillingen som landpartiets tungeste, tykkeste og — svarteste medlem, gjorde umiskjendelig indtryk av at ha været i berøring med vand.

Imidlertid nærmet vi os lodsstationen, og en liten geschaftig motorbarkasse svinget op langs skutesiden. „Want a pilot captain?” Vi formelig rykket til ved lyden av den første fremmede, menneskelige stemme. Forbindelsen med utenverdenen var igjen etablert. Lodsen, en rask og letvint gammel mand, saa sig forbauset omkring, da han var kommen sig op paa vort dæk. „Jeg hadde aldrig indbildt mig, at det var saa rent og pusset ombord i en polarskute,” sa han, „heller ikke hadde jeg trodd, at folk saa slik ut, naar de kom fra Antarktika. Det ser ut til, at dere har hat det bare godt.” Det kunde vi ogsaa forsikre ham om, men forøvrig var det endnu ikke vor agt at la os „pumpe”, og det fik nok gamlingen forstaaelsen av. Han fandt sig villig i, at vi „pumpet” ham. Noget særlig stort lager av nyheter hadde han forresten ikke. „Terra Nova” hadde han ikke hørt noget til; derimot kunde han fortælle os, at dr. Mawson’s skib „Aurora” under kaptein Davis kommando var ventende til Hobart med det allerførste. „Fram” hadde de gaat og kikket efter siden begyndelsen av februar; nu hadde de forlængst

opgit os. Saa det var jo en overraskelse.
FRA HOBART

Vor gjest hadde øiensynlig ingen lyst til at stifte bekjendtskap med vort kjøkken; han avslog ialfald meget energisk vor indbydelse til at spise frokost. Formodentlig var han ræd for at bli trakteret med bikjekjøt eller lignende originale retter. Derimot satte han meget stor pris paa vor norske tobak. Han hadde sin haandkuffert saa temmelig fuldpakket, da han forlot os.

Byen Hobart ligger ved bredden av Derwent River, som munder ut i Storm Bay. Omgivelsene er ganske vakre, og jordbunden øiensynlig overordentlig frugtbar; men skog og mark var omtrent avsvidd ved vor ankomst; en langvarig tørke hadde herjet og gjort det av med alt som het grønt. For vore øine var det imidlertid en ublandet fryd at se en græsvold og et skogholt, selv om

farvene ikke var saa absolut friske. Vi var saamen ikke
„FRAM”-MÆNDENE PAA LANDTUR I TASMANIEN

forvænte i den retning. Hobart er nærmest et ideal av en havn; stor, rummelig og udmerket beskyttet. Da vi nærmet os byen, kom hele det vanlige optog av havnekaptein, læge og toldere ombord. Lægen blev i en fart klar over, at der i hans branche ingen ting var at gjøre hos os; toldfunktionærene blev ogsaa letvint overbevist om, at vi var fri for smuglegods. Ankeret faldt, og adgangen til land var fri. Jeg kunde ta mappen med telegrammene og følge havnekapteinens baat indover mot byen.

Sang ved sankthans- eller julaften paa „Framheim”

23/6 1911.

Melodi: Holmenkolrendet 1905.

Seks maaneder er nu gaat siden vi kom hit tillands.
I almanakken staar der jo, at det er Sankte Hans.
I samme boka staar det og, at sola har naadd baann,
og derfor feirer vi ikveld en liten jubalon.

Naar vi nu ser tilbake og betænker stort og smaat,
saa er vist alle enig i, at vi har hat det godt.
Jeg altid har hørt skrik, at mørketia den er ram,
men synes jeg er like rund, naar sola titter fram.
Jøs for et liv!
Det gaar som det var smurt, den tia løper fort,
og endnu har vi mye mere, som vi skal ha gjort
med prøving og med pakking og med patent den og den,
her blir nok ingen arbeidsløs den tid, som staar igjen.

I erindringen jeg leter og jeg husker da en da’,
ved slutningen av sommern, at kapteinen vor han sa:
„Kom la os drive paa naa, boys, mens veiret det er bra,
et depot nedpaa noen og otti grader ska vi ha.”
Saa pakket de sin slæde og fik alting gjort istand
og kjørte over barrieren stolte med sitt spann,
mens jeg gik bare foran som en anden visergut,
og sjangla gjennem taaka, mens han Helmer han sang ut
Jøs for et liv!
Da gjaldt det om at passe rigtig paa kompasset,
for ellers hadde’n snart en diger iglukniv paa lasset.
Nei, stop naa lite gran, det her gaar aldrig an,
at sola staar i vest, og det er midt paa dan’.

Vi rak til to og otti, men vi stanset ei med det,
og dro’ ivei til „otti”, det var reise nummer tre.
Den turen den var snodig, men den holdt paa at bli lei,
for der var mye skodde, og vi kom litt galt paa vei.
Fra gammelruten vor vi kort og godt os rent gik væk,
og endte i et fillehul, hvor der var spræk i spræk.
To bikjer dat igjennem, for den brua var for vek,
vi kunde ikke se dem, men vi hørte, at de skrek.
Jøs for et liv!
Jamen var de vække, paa bunden av en sprække,
de bikjer var naa heldig, for de slap jo mer at trække.
Med ett dem borte blev; vi saa dem aldrig mer,
ja, guderne maa veta aa’n „Imil” dalte ner!


Da vi saa vel var kommen hjem, vi fandt paa den ideen,
at grave vors i kilometervis indunder sneen.
Ideen den var go, ja det er baade visst og sandt,
for hver mand fik sit eget hus, og det var brilliant.
Han Jørgen staar og tæljer kasser trufast hele da’n,
mens Bjaaland i det samme rummet „tumla seg” med sla’n
Det sis, at Jørgen synes denne jobben er litt sen.
Sørj bare ikke du, min ven, ta freidig fat igjen”.
Jøs for et liv!
Se i krystalpaladset, Johansen med sin kasse
ved siden av en Bradbænk, ja jeg syns det navn er passe.
Du Wisting, hør naa far, du er jo Hortens kar,
se derfor just dit hus det fine navnet har.

En morgen, da han Wisting og han Helmer Perigord,
som vanlig til geschæften bord Bradbænken de gaar.
Just i det samme øieblik at døra op de faar,
en snurrig lugt med engang op i næsen paa dem slaar.
„Aa, død og pine, Wisting, fly lil’n Lindstrøm efter vand,
saasandt jeg heter Perigord, Bradbænken staar i brand;
de’r rart, at slikt kan hænde i et hus, som er av is,
men lampa varmte’n op, saa den tok fyr naturligvis.”
Jøs for et liv!
Den skrækken den var go, med den saa slap vi jo,
litt svid blev kun en kasse, hvor no’n instrumenter stod.
Ja, vor theodolit den berget vi saavidt,
en almanak fik høl, og det var fuldt av køl.