Sydpolen I/2

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (1s. 9-26).

DEN FØRSTE BERETNING[rediger]

D
en 10. februar 1911 begyndte vi at arbeide os

sydover for at nedlægge depoter og fortsatte til den 11. april. Vi oprettet 3 depoter og nedla 3000 kg. levnetsmidler, deri iberegnet 1 100 kg. sælkjøt. Da der ikke fandtes landemerker, maatte vi betegne depotenes beliggenhet ved flag som blev anbragt i 7 kilometers avstand i østlig og vestlig retning. Den første barriere var bedst at komme frem over, og særlig vel skikket for hundekjørsel. Saaledes kjørte vi den 15. februar 100 kilometer paa slæde. Hver slæde veide 300 kg., og vi hadde 6 hunder for hver. Den øverste barriere („surface barrier”) var jevn og fin. Der var enkelte lokale revner, men vi fandt dem bare farlige paa et par punkter. Barrieren gik i lange, jevne bølger. Veiret var udmerket, med stille eller svak vind. Den laveste temperatur ved denne station var ÷45° C,

som maaltes den 4. mars.
HYTTEN PAA FRAMHEIM BYGGES

Da vi vendte tilbake til vinterkvarteret fra en første utflugt den 5. februar, fandt vi, at „Fram” allerede hadde forlatt os. Med glæde og stolthet hørte vi av de tilbakeværende, at det var lykkedes vor kjække kaptein at seile baaten længer mot syd end noget tidligere skib. Gamle gode „Fram” har altsaa vist Norges flag baade længst nord og længst syd. Den største sydlige bredde som „Fram” naadde, var 78° 41'.

Før vinterens komme hadde vi 60 000 kg. sælkjøt i vort vinterkvarter. Det var nok for os og vore 110 hunder. Vi hadde bygget 8 hundehus, endel forbindelsestelter og snehytter. Da vi hadde sørget for hundene, tænkte vi ogsaa paa os selv. Vor lille hytte var næsten helt dækket av sne. Først i midten av april besluttet vi at skaffe os kunstig lys i hytten. Det skedde ved hjælp av en Luxlampe paa 200 normallys som gav et ypperlig lys og holdt temperaturen indendørs hele vinteren igjennem paa

omkring 20 grader celsius. Ventilationen var udmerket og
FRA DEN STORE ISBARRIERE
„Den 10 febr. 1911 begyndte vi at arbeide os sydover for at nedlægge depoter” (side 9).

vi fik tilstrækkelig frisk luft. Hytten stod i direkte forbindelse med det hus, hvor vi hadde vort verksted, matbod, lagerrum, kjelder og desuten et enkelt badeværelse og observatorium. Saaledes hadde vi alt inden døre og let tilgjængelig, hvis veiret skulde være saa koldt og stormfuldt, at vi ikke vilde vove os ut.

Solen forlot os den 22. april, og vi saa den ikke igjen før fire maaneder efter. Vi tilbragte vinteren med at omarbeide hele vor utrustning, som under vore depotture hadde vist sig at være for tung og klumpet for den jevne indlandsis („surface barrier”). Ved siden derav utførte vi alle de videnskabelige arbeider som der var anledning til. Vi gjorde endel forbausende meteorologiske

observationer. Der var meget litet sne, skjønt der var aapent
PINGVINER
PINGVINER

vand i nærheten. I løpet av vinteren hadde vi ventet at observere høiere temperatur, men den holdt sig meget lav. Paa fem maaneder blev der observert temperaturer, som varierte mellem ÷50 og 60° C. Den laveste hadde vi den 13. august. Den var ÷59°. Veiret var rolig. Den 1. august hadde vi ÷58° med 6 meters vind. Middeltemperaturen for aaret var ÷26°. Vi ventet orkan paa orkan, men hadde bare to moderate storme. Vi gjorde mange udmerkede observationer av sydlys i alle himmelstrøk. Sundhetstilstanden var den allerbedste hele vinteren igjennem. Da solen vendte tilbake den 24. august skinnet den paa mænd, som var friske paa sjæl og krop og stod færdige til at ta fat paa den opgave,

som skulde løses.
PAA SÆLJAGT
PAA SÆLJAGT

Allerede dagen i forveien hadde vi bragt slædene frem til startpladsen for marsjen sydover. I begyndelsen av september steg temperaturen, saa der blev tale om at paabegynde reisen. Den 8. september drog 8 mand med 7 slæder og 90 hunder, forsynt med proviant for 90 dager avsted. Terrænget var udmerket og temperaturen ikke værst. Men den næste dag viste det sig, at vi hadde begyndt for tidlig. Da faldt temperaturen og holdt sig de følgende dager paa mellem 50 og 60 kuldegrader. Personlig led vi intet, da vi hadde godt skindtøi. En anden sak var det med hundene. De blev for hver dag slunknere, og vi merket snart, at de ikke vilde holde ut med dette i længden. Ved vort depot paa 80° blev vi enige om at vende tilbake og oppebie vaarens komme. Efterat vi hadde gjemt vor proviant, gik vi tilbake til hytten. Med undtagelse av tapet av nogen hunder og et par frosne hæler var alt udmerket. Først i midten av oktober viste vaaren sig for alvor. Sæl og fugler blev synlige. Temperaturen holdt sig jevnt mellem 20 og 30 kuldegrader.

Imidlertid hadde vi forlatt den oprindelige plan om at alle skulde gaa sydover. Fem mand skulde gjøre dette, mens tre andre skulde gjøre en utflugt østover for at besøke Kong Edward VII’s land. Denne tur var ikke medtat i programmet; men da englænderne ikke naadde dette land ifjor sommer, som det hadde været meningen, blev vi enige om, at det vilde være bedst at foreta ogsaa denne reise.

Den 20. oktober drog sydpartiet avsted. Det bestod av 5 mand med 4 slæder og 52 hunder, og hadde med proviant for fire maaneder. Alting var i udmerket orden, og vi hadde bestemt os til at ta det med ro paa den første del av turen, for at vi og hundene ikke skulde bli altfor utslitt, og vi bestemte os derfor til at gjøre en liten stans ved det treogtyvende depot, som laa paa 80° sydlig bredde. Vi gik imidlertid feil paa grund av tæt taake, men efter en 2—4 kilometers marsj fandt vi stedet igjen.

Da vi hadde hvilt her og git hundene saa meget sælkjøt som de orket at spise, startet vi igjen den 26. Temperaturen holdt sig stadig mellem ÷20° og 30°.

I begyndelsen hadde vi været bestemt paa ikke at kjøre mere end 20—30 kilometer om dagen; men dette viste sig at være forlitet, takket være vore sterke, villige dyr. Ved 80° begyndte vi at bygge snevarder av omtrent en mands høide for at vise os hjemveien.

Den 31. naadde vi depotet paa 81°. Vi stanset for én dag og matet hundene med pemmikan. Den 5. november naadde vi depotet paa 82°, hvor hundene for sidste gang fik saameget at spise som de kunde orke.

Den 8. drog vi atter sydover og gjorde nu en daglig marsj paa 50 kilometer. For at lette de tunge slæder, nedla vi depoter for hver grad vi naadde. Reisen fra 82° til 83° blev en ren fornøielsestur paa grund av terrænget og temperaturen, som var saa heldig som man kunde ønske sig. Alting gik som en dans til den 9., da vi fik øie paa Syd-Victorialand og fortsættelsen av den bjergkjede, som Shackleton paa sit kart angir løpende mot sydøst fra Beardmore Glacier. Den samme dag naadde vi den 83° og nedla her depot nr. 4.

Den 11. gjorde vi den interessante opdagelse, at Rossbarrieren endte som en høide mot sydøst, dannet mellem en fjeldkjede, som løp sydøstover fra Syd-Victorialand, og en fjeldkjæde paa den motsatte side, som gaar sydvestover i fortsættelsen av Kong Edward VII’s land.

Den 13. naadde vi 84°, hvor vi nedla et depot. Den 16. naadde vi 85°, hvor vi atter nedla et depot. Fra vinterkvarteret „Framheim” hadde vi hele tiden marsjeret ret sydover.

Den 17. november paa 85° kom vi til et sted, hvor landbarrieren skar vor rute, uten at dette foreløbig voldte nogen vanskelighet. Barrieren stiger her bølgeformig omtrent 300 fot høit, og nogen faa store sprækker betegner dens grænser. Her nedla vi vort hoveddepot. Vi tok forsyning for 60 dager paa slæderne og lot tilstrækkelig proviant for 30 dager bli igjen.

Det land, som vi nu laa under, og som vi skulde
BETTYS TOPP 85° 7' SYDL. BREDDE
„Den næste dag begyndte vi at „klyve” (side 17).

angripe, saa ganske umulig ut, med topper langs barrieren, som hævet sig fra 2000 til 10,000 fot høit. Længere syd saaes nye topper paa 15,000 fot eller høiere.

Den næste dag begyndte vi at klyve. Den første del av arbeidet var let, da grunden hævet sig svakt med jevne fyldinger under fjeldsiden. Det tok os ikke lang tid at arbeide os opover disse paa grund av vore villige hunder.

Ved det næste punkt møtte vi nogen smaa, meget bratte isbræer, og her maatte vi spænde 20 hunder for hver slæde og ta de fire slæder i to vendinger. Nogen steder var det saa brat, at det var vanskelig at bruke vore ski. Dype kløfter tvang os flere ganger til at vende om.

Den første dag kløv vi 2000 fot. Den næste dag passerte vi smaa isbræer og slog leir i en høide av 4500 fot. Den tredje dag blev vi nødt til at gaa ned ad den store Axel Heibergs isbræ, som skiller kystfjeldene fra fjeldene længere syd.

Dagen efter begyndte det længste avsnit av vor klyvning. Mange omveier maatte gjøres for at undgaa brede sprækker og aapne kløfter. De fleste av dem var fyldt, da bræen efter al sandsynlighet alt for længe siden hadde ophørt at bevæge sig, men vi maatte allikevel være meget forsigtige, da vi aldrig kunde vite, hvor dypt snelaget dækket dem. Vor leir den nat laa i meget maleriske omgivelser paa omtrent 5000 fots høide.

Isbræen blev her klemt sammen mellem to 15000 fot høie fjeld, som vi har kaldt Fridtjof Nansens og Don Pedro Christophersens fjeld.

Ved bunden av bræen saa vi Ole Engelstads store snekegle hæve sig 18 500 fot i veiret. Bræen var meget sønderbrutt i dette trange pas. Mægtige sprækker syntes at skulle hindre os i at gaa videre, men det var heldigvis ikke saa alvorlig som det saa ur.

Vore hunder som i de sidste dager hadde tilbakelagt en distance av 700 kilometer, ydet et meget godt arbeide denne dag, idet de tilbakela 35 kilometer med en stigning op til en høide av 5600 fot. Det var en næsten utrolig rekord. Det tok os kun fire dager fra barrieren og til vi var oppe paa det uhyre indlandsplataa. Vi slog leir i en høide av 7400 fot. Her maatte vi dræpe 24 av vore kjække hunder og beholdt bare 18 tilbake, — 6 foran hver av vore tre slæder. Vi stanset her i fire dager paa grund av daarlig veir. Den 25. november blev vi kjed av dette ophold og drog avgaarde igjen. Den 26. blev vi overfaldt av en rasende snestorm. I det tætte snedrev kunde vi absolut intet se; men vi følte at vi i motsætning til hvad vi hadde ventet — nemlig videre stigning — nu gik raskt

ned ad bakke. Hypsometeret viste den dag en
DEPOT PAA 84° SYDL. BREDDE
„Den 13.nov. 1911 naadde vi 84°, hvor vi nedla et depot”(side 16)
nedstigning paa 600 fot. Vi fortsatte vor marsj den næste dag

under sterk vind og i tæt snedrev. Vi forfrøs vore ansigter slemt. Nogen fare var der ikke; men vi kunde absolut intet se. Vi naadde den dag efter vore beregninger til 86°. Hypsometeret viste et fald paa 800 fot. Næste dag gik paa samme maate. Veiret klarnet ved middagstid op, og for vore forbausede øine viste nu en mægtig fjeldkjede sig i øst for os ikke langt borte. Men synet varte kun et kort øieblik, saa forsvandt det igjen i tæt snedrev. Den 29. blev veiret roligere og solen skinte, — en behagelig overraskelse. Vor kurs gik over en stor isbræ, som gik i sydlig retning. Paa dens østre side var en fjeldkjede, som gik mot sydøst. Over dens vestre del hadde vi ingen utsigt, da den blev borte i en tæt taake. Ved foten av Djævlebræen blev der nedlagt et depot paa 86° 21' sydlig bredde, beregnet paa seks dager. Hypsometeret viste 8000 fot over havet. Den 30. november begyndte vi at bestige bræen. Den nedre del var meget opreven og farlig, og de tynde snebroer over revlerne brast hyppig under os. Den aften hadde vi fra vor leir en glimrende utsigt over fjeldene i øst. Helmer Hansens top var den mest bemerkelsesværdige av dem alle, — den var 12 000 fot høi og dækket av en saa opreven isbræ, at man efter al sandsynlighet ikke vilde kunne finde fotfæste. Her laa ogsaa Oskar Wistings, Sverre Hassels og Olav Bjaalands fjelde vakkert belyst av solens straaler. I det fjerne og kun synlig fra tid til anden gjennem den drivende taake saaes Th. Nielsens fjeld med tinder, som naadde op til 15 000 fots høide.

Vi kunde bare se de deler av dem, som laa os nærmest.
ANKOMSTEN TIL POLEN<br >Olav Bjaaland med sit hundespann (side 24).
ANKOMSTEN TIL POLEN<br
>Olav Bjaaland med sit hundespann (side 24).

Det tok os tre dager at komme over Djævlebræen, idet veiret var usedvanlig taakefuldt.

Den 1. december forlot vi med begeistring isbræen. Den var sønderrevet av utallige revner og huller. Høiden gik op til 9100 fot. I taaken og snedrevet saa det ut som en frossen sjø; men det viste sig at være et heldende isplataa, opfyldt av smaa isblokker. Vor spadsertur over denne frosne sjø var ikke behagelig. Grunden under os var aabenbar hul, og det lød som om vi gik paa tomme tønder. Først faldt en mand igjennem, og derpaa et par hunder; men de klarte sig op igjen. Vi kunde selvfølgelig ikke bruke vore ski paa denne blankpolerte is; men med slæderne gik det forholdsvis bra. Vi kaldte dette sted for Djævelens dansesal. Denne del av vor marsj var den mest ubehagelige paa hele turen. Den 2. december naadde vi vor største høide. Ifølge hypsometeret og vort aneroidbarometer var vi paa 10 750 fots høide — det var 87° 51’ sydlig bredde. Den 8. december ophørte det daarlige veir, og solen smilte paany til os og paany kunde vi ta vore observationer. Det viste sig at observationerne og vore beregninger av den tilbakelagte distance gav nøiagtig samme resultat, nemlig 88° 16’ sydlig bredde. Foran os laa der et absolut flat plataa, kun avbrutt av smaa revner. Om eftermiddagen passerte vi ved 88° 23’ Shackletons sydligste punkt. Vi slog leir paa 88° 25’ og oprettet vort sidste depot — nummer 10. Fra 88° 25’ begyndte plateauet at synke jevnt og meget langsomt. Vi naadde 88° 29’ den 9. december. Den 10. december 88° 56’, den 11. december 89° 15’, den 12. december 89° 30’, den 13. december

89° 45’.
PAA POLEN DEN 14. DECBR. 1911
„Vi tok observationer — ialt 24” (side 24)

Indtil dette øieblik hadde observationerne og vor distanceberegning stemt forbausende godt. Vi beregnet at vi skulde være paa polen den 14. december. Om eftermiddagen den dag hadde vi et straalende veir. En svak vind fra sydøst med en temperatur av minus 23 grader, slæderne gled udmerket. Dagen gik uten nogen nævneværdige begivenheter og klokken tre om eftermiddagen gjorde vi holdt, idet vi da efter vore beregninger hadde naadd vort maal.

Vi samledes alle om det norske flag, et vakkert silkeflag — som vi alle i fællesskap tok og plantet og gav det uhyre plataa, som polen ligger paa, navnet Kong Haakon den VII’s plataa.

Det var en uhyre slette av samme karakter i alle retninger mil efter mil. Om eftermiddagen gjennemstreifet vi leirens omgivelser og den følgende dag, da veiret var fint, tilbragte vi med fra klokken 6 formiddagen til 7 eftermiddagen at ta en række observationer, som ga os 89° 55' som resultat. For at kunne ta observationer saa nær polen som mulig drog vi sydover saa nær sand syd som mulig de resterende 9 kilometer. Den 16 december slog vi leir i straalende solskin med den bedste anledning til at ta observationer. Fire av os tok observationer hver time paa dagen — ialt 24. Resultaterne av disse vil bli underkastet de sakkyndiges undersøkelser.

Vi har altsaa tat observationer saa nær polen som det stod i menneskelig magt at gjøre det med de instrumenter, som stod til vor raadighet. Vi hadde sekstant og artificiel horisont beregnet paa 8 kilometers radius.

Den 17 december var vi færdige. Vi reiste paa stedet et litet rundt telt og omgav det med norske flag og „Fram”s vimpel. Den norske leir paa Sydpolen fik navnet Polheim. Avstanden fra vort vinterkvarter til polen var omkring 1400 kilometer, saa vi tilbakela gjennemsnitlig 25 kilometer om dagen.

Vi paabegyndte hjemreisen den 17. december. Veiret var usedvanlig gunstig, og dette gjorde tilbaketuren betydelig lettere end vor marsj mot polen. Vi ankom til vort vinterkvarter Framheim i januar 1912 med 2 slæder og 11 hunder, — alle i god behold. Paa hjemveien tilbakela vi gjennemsnitlig 36 kilometer om dagen. Den laveste temperatur, som vi observerte paa denne tur, var ÷31° og den høieste ÷5°.

Hovedresultatet er — ved siden av at polen er naadd — bestemmelsen av utstrækningen av Rossbarrieren og dennes karakter. Dernæst opdagelsen av en forbindelse mellem Syd-Victorialand og sandsynligvis Kong Edward VII’s land gjennem deres fortsættelse i mægtige fjeld, som løper mot sydøst og som blev set saa langt mot syd som 88° 8', men som efter al sandsynlighet fortsætter tvers over det antarktiske kontinent. Hele kjeden av disse nyopdagede fjeld i en længde av omkring 850 kilometer gav vi navnet Dronning Mauds fjeldkjede.

Ekspeditionen til Kong Edward VII’s land under kommando av løitnant Prestrud har opnaadd udmerkede resultater. Scotts opdagelse blev bekræftet og den undersøkelse av Hvalbugten og isbarrieren, som er gjort av partiet, er av stor interesse. Gode geologiske samlinger fra Kong Edward VII’s land og Syd-Victorialand er tilveiebragt.

„Fram” ankom til Hvalbugten den 9. januar, idet den var blit opholdt ved „Roaring Forties” paa grund av østlig vind.

Den 16. januar ankom den japanske ekspedition til Hvalbugten og landet ved barrieren nær vort vinterkvarter.

Vi forlot Hvalbugten 30. januar. Det blev en lang reise paa grund av motvind.

Vi har det alle udmerket.

Hobart, 8. mars 1912.

Amundsen,Roald-Sydpolen I-1912-p039.jpg