Sydpolen I/1

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Jacob Dybwads Forlag (1s. 1-8).
„Gamle gode „Fram” har altsaa vist Norges flag baade længst nord — 85° 55’ — og længst syd — 78° 41’” (side 10).
„Gamle gode „Fram” har altsaa vist Norges flag baade længst nord — 85° 55’ — og længst syd — 78° 41’” (side 10).

N
år opdageren vender hjem med seir, jubler alle

ham imøte. Alle er vi stolte over den fuldendte dåd, på folkets vegne, på menneskehetens vegne. Vi synes vi har fåt en ny fjær i vor hat; og fåt den billig.

Hvormange av de jublende var med dengang det gjaldt rustningen til dåden, da det skortet på det aller nødvendigste, da tilslutning og støtte trængtes mest og sårest? Var det da noget stormløp for at komme først? Oftest stod nok lederen da nokså ensom, altfor tidt har han måttet sande, at de største vanskeligheter var de som måtte overvindes hjemme, før skuten la ut. Så var det med Kolumbus; så med så mange siden.

Så har det også været med Roald Amundsen, — ikke bare forrige gangen, da han drog ut med „Gjøa”, for både at utforske den magnetiske nordpol og seile gjennem Nordvestpassagen, men også nu sidst, da han i 1910 stevnet ut fjorden på sin store færd med „Fram”, for at drive tvers over Nordpolhavet. Hvad den mand har gjennemgåt av bekymringer, som kunde været spart, om forståelsen hadde været større hos dem som hadde magt til at lette. Og Amundsen hadde da vist hvad tømmer det var i ham: begge Gjøafærdens store mål var nådd. Han har altid nådd de mål han satte sig, han som seilte den vesle jagten sin over hele Ishavet, nordenom Amerika, den vei som i fire hundred år var søkt forgjæves. Satte han liv og evner ind, vilde det ikke da været naturlig om vi hadde været stolte av at ha en slik mand at støtte?

Var det så?

Længe slet han for at skaffe utrustningen færdig, trangt var og blev det om penger, og snaut var og blev det med interesse for ham og hans færd — utenfor de få som altid har hjulpet, så langt evnen rakk. Selv ofret han alt som hans var i denne verden. Men denne gang som forrige gang måtte han like fuldt sætte tilhavs tynget av bekymringer og gjæld, og nu som da drog han i stilhet en sommernat.

Det led på høsten. En dag kom et brev fra ham: For at reise pengene han ikke fik her hjemme til sin nordpolsfærd, gik han til Sydpolen først. Folk stod stille, — visste ikke hvad de skulde si. Dette var uhørt. At dra til Nordpolen om Sydpolen! At lægge noget så stort og nytt til planen uten at be om lov først! Nogen fandt det storslått, flere fandt det tvilsomt, men mange var de som skrek op og fandt det utilbørlig, illoyalt — ja, det var de som vilde ha ham stanset. Men det nådde ham ikke, ingenting av det. Han hadde styrt sin kos, slik som han selv satte den, uten at se sig tilbake.

Så blev det glemt efterhvert, og hver begyndte igjen på sit. Tåke dag efter dag, uke efter uke, små mænds velgjørende tåke, hvor alt som er stort, som rager op, blir borte.

Med ett skar en solblank vårdag gjennem skoddeheimen: Et nytt bud! Folk stanser igjen, ser op: Høit over dem lyser en dåd, en mand. — Det går som en brus av jubel gjennem sindene; — øinene skinner om kaps med flaggene.

Hvorfor? For de store geografiske opdagelser? For det vigtige videnskapelige utbytte? Å nei — det kommer siden, og til de få sakkyndige. Dette var noget alle skjønte: En mandeåndens og mandekraftens seir over naturvælde og naturkræfter, — et løft op og ut over hverdagens gråhet, — et syn ind over skinnende vidder, med skyhøie fjeld mot frostblå himmel, med brædækte lande av ufattelig utstrækning — et eventyr fra længst svundne istider — det levendes seir over dødens stivnede rike. Det klinger av stålsat, målbevisst mandsvilje — gjennem isnende kulde, og snefok og død.

For seiren skyldes ikke nutidens store opfindelser, og mange nye hjælpemidler på alle omraader; midlene er ældgamle, de samme som nomaden kjendte for tusener av år siden, da han jog frem over Sibiriens og NordEuropas snesletter. Men alt, stort og småt, var fuldt gjennemtænkt, — og planen blev ypperlig utført. Det er manden det kommer an på; her, som overalt.

Som alt stort ser det hele så simpelt og enkelt ut; en synes: Selvfølgelig, slik måtte det være.

Ser jeg bort fra forgjængernes opdagelser og erfaringer — som selvsagt var en nødvendig betingelse — kommer både plan og utførelse som en moden frugt av norsk liv og erfaring fra gammel og ny tid. Det er Nordmændenes daglige vinterliv i sneen og kulden, vor bondes stadige bruk av ski og skikjelke på fjeld og i skog, vore sjømænds årvisse fangstliv på Ishavet, vore opdageres færder i poltraktene, det er alt dette, forbundet med naturfolkenes bruk av hunden som trækdyr, som har underbygget planen og gjort utførelsen mulig ... da manden kom.

Derfor — kommer først manden, bærer det gjennem alle vanskeligheter, som om de ikke var til, hver én er forutset og gjennemlevet på forhånd. La ikke her nogen komme og snakke om lykketræf og slump. Amundsens lykke er den sterkes, den forutseendes.

Hvor likt ham og færden er ikke telegrammet hjem. Så enkelt og endefram, som gjaldt det en påsketur tilfjelds. Det taler om det som er vundet, ikke om det de har slitt. Hvert ord mandig. Slik måtte den rette være; stilfarende og sterk.

Endnu er det for tidlig at måle rækkevidden av de nye opdagelser. Men allerede telegrammet har løftet skodden så vidt at omridsene begynder at ta form. Det holder på at stige frem av skoddeheimen, dette isens eventyrland, så forskjellig fra alle andre lande.

I denne underlige isverden har Amundsen fundet sin egen vei; fra først til sidst har han og hans fæller fart

gjennem helt ukjendte strøk på sine ski; og ikke er det
ROALD AMUNDSEN<br >i polardragt.
ROALD AMUNDSEN<br
>i polardragt.

mange opdagerfærder i historien som har lagt så lang en ubetrådt, av menneskeøie uset, strækning under mandefot. Folk mente det var selvsagt at han vilde styre mot Beardmore-Bræen som Shackleton hadde opdaget, og ad den vei søke op på den høie snevidden nær polen, for der kunde han være sikker på at finde fremkomst. Vi som kjendte Amundsen, syntes det vilde ligne ham mere netop at søke bort fra der hvor folk hadde tråkket før. Heldigvis fik vi ret. Ikke på noget punkt falder hans vei sammen med den engelske — før på polen selv.

Dette er en stor vinding for forskningen. Når vi om et år har kaptein Scott velbeholden tilbake med alle hans opdagelser og observationer fra den anden rute, vil Amundsens resultater stige sterkt i værd, fordi forholdene da blir belyst fra to sider. Netop det samtidige fremstøt mot polen fra skilte utgangspunkter var det heldigste som kunde hænde for videnskapen. Det gjennemforskede område blir så meget større, opdagelsene så mange fler, og betydningen av observationene blir mer end fordoblet, ofte mangedoblet. Ta f. eks. de meteorologiske forhold: en enkelt observationsrække fra et sted har vistnok sit værd, men kommer det en samtidig række til fra et andet sted i samme strøk, blir værdien så meget større, fordi det gir muligheten for forståelse av atmosfærens bevægelser. Og likedan med andre undersøkelser. Scotts færd vil sikkerlig bringe et rikt og vigtig utbytte på mange områder, men også værdien av hans iagttagelser vil økes ved sammenstilling med Amundsens.

Et vigtig tillæg til Amundsens polfærd danner løitnant Prestruds og hans to kammeraters slædereise østover til det ukjendte Edward VII’s land, som Scott opdaget i 1902. Det kan se ut som at dette land hænger sammen med de landmasser og mægtige fjeldkjeder Amundsen fandt nær polen. Vi ser nye problemer dæmre frem.

Men det er ikke bare disse færdene over ismarker og høifjeld som er mesterlig gjennemførte. Vor taknemlighet søker også kaptein Nielsen og hans mænd; de førte Fram frem og tilbake, to ganger, gjennem disse sydlige isfyldte farvand, som flere sakkyndige tilmed holdt for så farefulde at Fram ikke skulde kunne klare dem. Og begge ganger med en hurtighet og en sikkerhet som et skib i fast rute. Frams bygmester, den prægtige Colin Archer, har grund til at være stolt over hvorledes hans „barn” har løst også denne opgave — den skuten som har

FLAGET HEISES

været længst nord og længst syd på vor klode. Men kaptein Nielsen og hans folk ombord i Fram har gjort mer, de har utført et forskningsarbeide som i videnskapelig værd kan sidestilles med det kammeratene utrettet i den ukjendte isverden, — skjønt de fleste ikke vil kunne se det. Mens Amundsen og hans fæller tilbragte vinteren i syd, har Nielsen med Fram gjennemforsket havet mellem Syd-Amerika og Afrika. Ikke mindre end seksti stationer med en mængde temperaturer, vandprøver, plankton prøver, tok de i dette lite kjendte havområde ned til 1000 m. og dypere. Slik har de gjort de to første tversnit, som overhovedet er tat av Sydatlanteren, og har lagt nye dele av de ukjendte havdyp ind under menneskelig viden. Frams snit er de fuldstændigste og længste som er kjendt fra nogen del av verdenshavet.

Vilde det været urimelig om de som har slitt så meget og nådd så meget, nu var vendt hjem for at hvile? Men Amundsen peker videre: Nu er dette gjort, nu gjælder det det egentlige mål. Næste år bærer det gjennem Beringstrædet ind i is og kulde og mørke nordpå, for at drive tvers over Nordpolhavet, mindst fem år. Det synes næsten overmenneskelig; men han er mand også for det. Fram heter skuten, „fram” er hans valgsprog, og fram kommer han. Hovedfærden, den han nu skal ta fat på, vil han utføre like støtt som den han kommer fra.

Men mens vi venter, glæder vi os over det som alt er nådd. Vi vil følge det smale kjelkespor som de små svarte prikkene av hunder og mænd har trukket over den endeløse hvite flate der sydpå — som en forskningens skinnegang ind i hjertet av det ukjendte. Vinden arbeider i sit evige jag hen over disse spor gjennem sneørkenen. Snart er alt slettet ut.

Men videnskapens skinnegang er lagt, vor viden er blit rikere.

Og av dåden lyser det til alle tider.

Lysaker, 3 mai 1912.

Fridtjof Nansen.

>