Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/158

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

158 »Norske bygdesagn», der indeholde mange vigtige træk af vor bondestands ældre kulturudvikling, og ved hvilke skrifter der er aabnet nye og tidligere saagodtsom upaa- agtede kilder for en fremstilling af gamle dages folkeliv.“ Men endnu er neppe tiden kommen til at give en saadan samlet oversigt. I Danmark og Sverige have i den senere tid enkelte forfattere paataget Sig at levere saadanne arbeider; men uagtet ialfald enkelte dele af disse maa erkjendes at være fortjenstfulde, tør det dog være, at de netop have leveret beviser for, at der endnu maa ventes en tid, inden opgaven kan blive løst, saa- ledes som den bør. Kulturhistorien er tildels endnu et bam mellem de forskjellige grene af den historiske videnskab, og grunden hertil er netop for en stor del at søge deri, at der endnux ikke er foretaget en tilstrækkelig under- søgelse af de detaljer, paa hvilke de almindelige over- sigter maa bygges. At male de Store træk, naar man ikke kjender de smaa, er ikke altid saa let, og netop paa dette skjær have mange kulturhiStorikere lidt skib- brud. Men til underbygningen for en fremtidig behand- ling af den norske kulturhistorie kunne vi alle være med paa at yde bidrag, og navnlig tror jeg, at den af mig ledede indsamling kan.faa en vigtig understøt- telse fra mange kanter, hvis enhver i sin kreds var opmærksom paa alt, som der fandtes, og Som han troede kunde have nogen kulturhistorisk bet-ydning. Alle SamfundsklaSser kunne her yde sin hjælp, og hvis der blot hos almenheden vaagner den rette for- StaaelSe af hvad det her gjælder, tvivler jeg ikke om, at sagen skal gaa, og at ikke kommende slægter skulle