Side:Træk af den norske Bondestands Udvikling.djvu/157

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

I57 For at være rigtig fuldstændige skulde saadanne undersøgelser ogsaa forbindes med arkivstudier, da der nemlig i gamle regnskaber, retsprotokoller, skifteproto- koller og lignende findes en mængde oplysninger, som derved kunne komme tilgode. Paa grundlag af disse kan der engang leveres en fuldstændig oversigt over livet baadei de borgerlige huse i stæderne og i bøn- dernes huse gjennem de aarhundreder-, der nu maa be- tegnes som den norske hi:=tories mørke periode. Men dette maal ligger endnu mere fjemt, da der her er en mængde undersøgelser, som maa anstilleS, inden der kan blive haabe om at løse opgaven paa“ en aldeles tilfredsstillende maade. Længe, forinden det var gaaet op for mig, hvilken betydning der laa i at faa indsamlet saadanne gjen- stande, som jeg nu arbeider paa at redde, havde jeg op- mærksomheden henvendt paa. hvor meget der kunde udrettes for det samme øiemed gjennem arkivstudier. Allerede tidlig optegnede jeg baade i norske og danske arkiver alt, hvad jeg leilighedsvis stødte paa, der kunde kaste lys over gamle dages folkeliv baade i by og bygd, og paa grundlag af disse optegnelser skrev jeg i I87I et lidet foredrag, som jeg først holdt paa Asker Seminarium, og senere lod trykke i »Folkevennens« ude bind, S. ro1 flg. –Man vil ogsaa paa flere steder i disse forelæsninger kunne se, at jeg har støttet mig til-1undersøgelser i arkiver. Desværre har jeg ikke endnu kunnet fortsætte med at levere saadanne mindre bi- drag til at fremstille enkelte punkter af vort ældre folkeliv paa grundlag af arkivernes rige Skatte Af megen betydning for disse studier ere de siden r87o af professor Dr. L. Daae samlede og udgivne