Side:Om Myrdyrkning.djvu/91

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses

Fjerde Stykke.Om Udgifterne ved Myrdyrkningen.

I et Land, der har saa store og saadanne Vidder som vort, og hvor Tilstandene, Næringsveiene, samt Priserne paa alle Levnetsmidler og Arbeidslønnen er saa ulige paa forskjellige Kanter af Landet, i den afsides Fjeldbygd, paa de store Slettebygder, i Kystegnene samt i Byerne og omkring disse, — der er det naturligviis meget vanskelig, ja næsten umuligt at gjøre et Overslag over Omkostningerne ved Arbeidet, som kan passe efter de Priser, der paa en Viis gjælde overalt i Landet. Jeg har derfor fundet det bekvemmest at beholde de Arbeidspriser, hvilke den svenske Forfatter Indebetou i sit lille Skrift har anført fra de Egne af Sverrig (Nykøpings Lehn), som han nærmest har havt for Øie. Siden denne Udregning blev gjort, ere vistnok Arbeidspriserne saavel der som her stegne meget betydeligt, og af den Grund tænkte man først at gjøre det hele Overslag om, efter norske Priser og Tilstande, men da det af de Grunde, som ovenfor ere anførte, er umuligt bestemt at sige hvad der hos os betales som noget Almindeligt, eller rettere sagt, da der hverken gjælder eller kan gjælde en lige stor Arbeidspriis over hele Landet, saa har man beholdt de oprindelige svenske Priser, og blot omsat dem i norske Penge. Men Overslaget indeholder desuagtet den fornødne Veiledning; thi enhver norsk Landmand kan naturligviis let slaa over, hvad det vil koste ham, naar han lægger de Priser, han i

Myrdyrkning.
5