Side:Om Myrdyrkning.djvu/66

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
40
Om Markens Tilstand.

fra Myren givet Afløb en 8 Dage før jeg var der, og der var allerede indtraadt en øiensynlig Synkning i Midten af Myren af 5 à 6 Fod. Da denne Myr bestaar af noget mere forraadnet Masse, saa kan der være Haab om, at Arbeidet vil lønne sig. Paa Veien op til denne Myr kom vi forbi og tog i Øiesyn en liden Plads, som dyrkes af John Johnsen Mjerskougen, og fik et fornyet Beviis for, hvormeget der kan udrettes med Flid og Arbiedsomhed, idet denne allerede gamle Mand har opdyrket, især af Myrjord, en stor Vidde, og finder, at det anvendte Arbeide svarer god Regning. Fremdeles besaa jeg, efter Opfordring, en anden liden Opsidders Myrdyrkning, nemlig Henrik Larsen Stokkerud, under Gaarden Brevig i Enebak. Dette er noget af det mest Tænksomme Arbeide jeg har truffet paa, baade hvad Afgrøftning og øvrige Fremgangsmaade angaar, og da Manden er ung og kraftfuld, saa vil han sikkert arbeide sig frem, ved sin hæderlige Virksomhed, naar han vedbliver med samme Kraft og Udholdenhed som hidtil. Hvis dette bliver Tilfældet, som der ingen Grund er til at betvivle, saa vil det være retfærdigt mod Manden og gavnlig for Exemplets Skyld, hvis der om nogle Aar kunde tildeles ham, paa en eller anden Maade, en passende Anerkjendelse.“

Tredie Stykke.Forskjellige Fremgangsmaader ved Myrdyrkningen.

1. Markens Inddeling.

Sommeren efter at Afløbsrenderne ere optagne, lader man Marken hvile, forat Jordsyrerne kunne trækkes ud; imidlertid er det nyttigt at dele den ind i større Ruder, som stilles fra hverandre ved Veiter eller Grøfter, der dog ere mindre end Hovedveiterne eller Afledningsrenderne, thi dette gjør meget til at Marken tørkes. Disse Ruder komme siden til at blive deelte i mindre Dele, der i forskjellige Egne kaldes Duge eller Reiter, og det er derfor nødvendigt at udstage Ruderne eller Skifterne saaledes, at de igjen