Side:Om Myrdyrkning.djvu/138

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Det oppsto et problem da denne siden skulle korrekturleses
112
Om Myrjordens Brug

bør siden — som altid — sammentrykkes med en tung Rul eller Vælt (Tromle) for at den ikke skal blive endda tørrere ved den Myrjord, der er ført paa den, efter at denne nemlig ved Plov eller Harv er bragt ned i Sandjorden. Ved at blandes vel med Lerets sammenhængende Dele, gjør den dette skjørere, bedre, mere frugtbart og lettere at arbeide. Efter Jordens forskjellige Tilstand kan man føre 50-80 Læs Myrjord paa Maalet. Til dette Brug bør man vælge den mest raadnede og sorte Myrjord, som kan findes. Den brune eller den mindre raadnede kan man bruge til at strø under Kreaturerne.

Dersom der er Myrjord nok at faa, er det meget gavnligt og nyttigt at kjøre hjem paa Gaarden saameget, at man altid har tør Myrjord til at opfange Gjødselens flydende og flygtige Dele. Men det, som skal bruges til Blandingsgjødsel eller Kompost af Gjødsel eller Kalk, bør kjøres lige bort paa den Mark, hvor Blandingen skal bruges, og der maa man følgelig ogsaa møde med Gjødselen eller Kalken, naar Blandingsdyngerne skal lægges op. Findes der endda mere Myrjord, og man rækker at kjøre den frem, bør den bredes lige paa Marken; thi ogsaa da fremmer den Frugtbarheden og gjør god Virkning.

Paa hvilken af disse Maader, som her ere omtalte, man bruger Myrjorden, bør den altid have ligget i Hobe eller lange Oplægninger, saaledes at Luften og dens Suurstof har kunnet virke paa den i længre Tid; thi dette er, som ovenfor er omtalt, nødvendigt for at den skal kunne opløses og raadne, samt fra suur Muld gaa over til mild og frugtbar.


5. Myrjordens eller Tørvjordens Brug til Brændsel eller Brændetørv.

Det er temmelig almindelig bekjendt, at der af en Deel Myrjord kan skjæres Tørv, som paa mange Steder bruges til Brændsel. Hvor Brændetørven ligger paa godt Leer, og hvor der er godt Fald, der kan den største Deel af Myren tages bort til Brændetørv, og Resten bliver siden bedre at dyrke, deels fordi det da er nærmere Leret, som ved Udveiting kan tages op og blandes med Myrjorden, deels fordi Væxternes Rødder kunne trænge ned til Leergrunden og hente Næring. At der af Tørv kan brændes et Slags Kul er mindre bekjendt. Det er især i