Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/54

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

TnoMsø BY. 49 arbeide for, var landdistrikternes bedre “forsyning med billigt mel og andre fornødenhedsartikler til billig pris. Vistnok fastsatte loven, at de russiske fartøier, som vilde drive handel paa —noget kræmmerleie søndenfor Tromsø, skulde først falholde sine lad- ninger paa Tromsø; men denne bestemmelse havde ikke den til- sigtede virkning; thi naar r11sseren var bestemt paa at afgaa til et handelssted i distriktet, kunde han under sit ophold i Tromsø stille sine priser saaledes, at der ikke blev nogen handel af. Det blev paa Tromsø draget i tvil, om loven havde de gavnlige følger for landdistrikterne, som man havde ventet. I ethvert fald medførte den af og til, at toldsvig fandt sted. Opfatningen inden Tromsø handelsstand var ugunstig mod loven, da man havde sikkerhed for, at byens handel led skade ved den, og tvil om dens virkelige ophjælp af landdistrikterne (cfr. bind I, pag. 448). Byens handelsomsætning med sit opland antagesi 1846 at have beløbet sig til omtrent kr. 836 OOO; i 1850 naaede den op til ca. 1 million, og i 1855 til 1 36O OO0 kr. I 1867 var det uaar, der ogsaa rammede Tromsø bys han- delsstand. Dens udestaaende fordringer, der ved dette tidspunkt angives at have udgjort omtrent 2.4 millioner, sank paa en gang næsten ned til værdiløshed, og dette aar bragte ogsaa store tab paa udskibningen. Det heldige storsildfiSke i Malangen, der indtraf i 1868, og de stigende fiskepriser paa de udenlandske markeder bragte imid- lertid nyt liv i handelen. Toldindtraderne, der i aaret 1866 udgjorde omtrent 168 0O0 kr., sank efter uaaret ned til 128 000 kr., men hævede sig igjen i 187O til det tidligere beløb. .]2.(?.IigP—§t9rsi1d.fi8JS61:iGP i Wb9gYIl(Ä—„§1S2D— .af.ZIma=m-11.Ø.iþPäxg’üe IîV og bevægelse i byens handel. Ekspeditioner blev udrustede, der gjordes anlæg paa forskjellige steder i kystdistrikterne; ikke faa fartøier, notbrug og baade anskaffedes. Samtidig hermed slog torskefiSkerierne ogsaa nogenlunde godt til. Kapitaler anvendtes paa stor-sildtrafiken, og folk fra andre distrikter flyttede ind til byen og fandt der lønnende beskjæftigelse paa forskjellige maader. Men der kom snart et tilbageslag; storsilden blev borte, an- læggene og udrustningerne blev omtrent uden værdi. Forpligtelser, indgaaede i haab om rige fiskerier, kunde ikke fyldestgjøres. Byen led følelige tab, der lammede dens handel i mange aar. I Tromsø og over hele Nordland virkede de feilslagne storsildfiskerier uhel- digt paa forretningslivet og handelsforholdene i det hele, og med- førte for fleres vedkommende økonomiske tab, som fremtiden ikke kunde erstatte. Værdien af de til byen indførte varer var i begyndelsen af .80—aarene noget over 1 million kroner —— 1881 1 133 2O0 4 — Tromsø amt. II.