Hopp til innhold

Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/256

Fra Wikikilden
Denne siden er ikke korrekturlest

l3ALSFJORDEN HERRED. 249 Da der paa stedet ikke fandtes nok foder for rensdyrene, blev markedspladsen flyttet til Skibotn i Lyngen. Den første mand, som ryddede paa Markenes, var en fin, der nedsatte sig der aar 1732 uden nogen tilladelse, da pladsen laa øde og uryddet. . Markenes havde da tilstrækkelig skog. Senere nedsatte der sig en kvænfamilie paa Markenes. Den første mand, som nedsatte sig paa Svartnes, var ogsaa en fin. Nogen tid senere nedsatte der sig paa Svartnes en « over- løbere fra Sverige ». Middag.9ne.s er ogsaa ryddet af en fin; det er en af de aller- ældste rydningspladse i Balsfjord. Den blev skyldsat den 23de august 1723. Sletten, der oprindelig kaldtes Sletnes, er først ryddet af en nordmand ca. 1715. En Stor sten, den saakaldte Nor-Ola-Sten, ligger udenfor gaarden Skjevelnes, ganske nær fjæren; det er et stort klippe- stykke, der med den ene ende hviler paa fjeldet og med den anden paa en stor rund kampesten. Sagnet siger, at en af de første rydningsmænd i Balsfjorden, Nor-0la, her havde indrettet sig en jagt— og fiskerhytte ved at løfte klippestykket op, medens hans hustru har stukket den runde kampesten under. Gjennemsnitsværdien af skyldmarken er lO32 kr. Eiendomme, der er indkjøbte af de til ordningen af forholdet mellem flytfinnerne og de fastboende i Tromsø amt bevilgede midler. Laksvatn ytre, af skyld mark 1.34. Laksvatn ytr(), af skyld mark 1.91. Laksvatn ytre, af skyld mark l.31. Postdalen, af skyld mark O.52. Andre eiendomme under departeme11tet for det indre er omtalt under Maa-lselvenS herreds beskrivelse (pag. 209). Balsflordens præstegaard, Tennes ytre, ha-r ikke været gjen- stand for reduktion efter lov af 19de juni 1882. Gaarden be- staar af 2 brug med en samlet skyld af mark 6.87. Da den i 1859 blev indkjøbt for oplysningsvæsenets fond, var den bort- bygslet til 3 forskjellige personer, og først i 1898 har sogne- præsten faaet brugen af den samlede gaard. Denne opgives at have følgende arealer: dyrket mark . . 1.68 ha. udyrket eng ..... . 2O.98 » havn og skog ....... 12.24 » tun, have og impedimenter . . 3Ë19 » tilsammen 38.09 ha.