Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/201

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


194 THoMSø AMT. gere og tildels græsklædte skraaninger, medens paa sydsiden uren fortsættes næsten helt ned til dalbunden. Kun paa et smalt stykke af nordsiden er der en med ur opfyldt revne i hatten, der til- lader at bestige— toppen, hvilket dog er vanskeligt. — Den 527 m. høie Rengjerdstind paa grændsen af Balsfjord er bevokset med skog og græs. Tamokdalen er en trang fjelddal, der stiger jevnt op fra Maalselvda1en. Den er tæt bevokset med birkeskog, gjennem- strømmes af en temmelig stor elv og har paa begge sider høie snedækkede fjeld. ‘ W Høiset og Olsrød er de eneste beboede gaarde i Tamokdalen. Den del af Maa1selven herred, som begrændses af Tamokelven i vest og Rostae1ven i syd, støder mod øst til rigsgrændsen og mod nord til Balsfjorden herred. Vestligst ligger her det svære Rostajjeld (tr. p.) 1558— meter. Rostafjeld har to toppe, forenede ved en kun faa fod bred ryg med steile styrtninger til begge sider. Den østlige top, der har høiden af 1558 m., er en stor kuppel, hvis øverste del dækkes af en bræ. Paa nordsiden af den ryg, der forener de to toppe, ligger en uhyre botn med steile, græsklædte skraaninger. Mod syd falder fjeldet meget steilt, men græsklædt af mod litle Rosta- vatn; fjeldets nedre del har godt græs og birkeskog. Øst for Rosta- fje1d ligger litle og store Bratlijjel(l; det første er goldt øverst, men forøvrigt græsbevokset, medens det sidste er græsklædt lige til toppen, skogbevokset i sin lavere del og helt op dækket med et dybt jordlag, saa fast fjeld kun paa faa steder er at se. Tre sidedale kommer ned paa nordsiden af Rostadalen: Reiersdalen, Trolddalen og öVievöasvagge; de er temme1ige brede og bevoksede med græs og har sammen med fjeldene gode ren- beiter, der benyttes af finnerne, navnlig om høsten, naar de kom- mer tilbage efter myggetidens slutning. Før begyndelsen af august maaned kan de neppe bruges til renbeiter, da græSset først i slutningen af juli begynder at spire i den østlige del. Skog er kun i den nedre del af Reiersda1en og i Rostadalen. Ved rigsgrændsen hæver sig Moskovarre til omkring 125O m.; den er græsklædt især paa østsiden. ’ Fjeldet langs rigsgrændsen er ikke nøgent, men her gror rensdyrmosen overalt tyk og frodig, og kuer andre planter, saa at det her er en Sjeldenhed at se et græsstraa. Snedækket er i regelen enhver flad fjeldtop, der naar 12OO meter og derover; der er nogle mindre snebræer, men ingen større. Evig is og sne er der paa følgende toppe: Jiednjagaissa og Rosta fjeld . . . 1.4 km.2 Ala-ppen ....... . 2.3 Istind. . . . . . 1.6