Side:Norges land og folk - Tromsø amt 2.djvu/165

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


158 TROMSØ AMT. med sine 3 arme: Østerflord, TorskenZjord eller Skibsjj“ord og GrylleJfford. Bergsjfforden er omtrent 17 km. lang, paa sydsiden staar den ved et omtrent 6O m. bredt sund i forbindelse med Strøm“9botn. Der gaar strøm ind og ud ved flod og fjære. Andre fjorde nordlig i Berg er: ErsJfford med Steinflord og endelig Mejfford, 14 km. lang, ca. 3 km. bred. Havne. De arbeider, som er udført af havneVæsenet i Østj)“ordvær, Tor-sken-, Me;flordvær, Hopen, Hol1menv(er, Ørja, Lang- værene, Svellingerne, Halvardsø, er før omtalte. Der er strømhaardt ved kysten. I regelen gaar strømmen ud og Vest. Jordbund. Jordsmonnet er idethele daarligt; under- grunden er sten og sand; den ler, som findes, ligger i fjæren; det er gjennemgaaende Skr-ind jord i Berg. . Der er endel dyrkbar jord igjen paa myr. Korn dyrkes saagodtsom ikke; udsæden angiVes i 1890 til 4 hl. byg. Klimatet er for raat. Der er noget jordbrug langs fjordene, og udsæden af poteter var i 1890 72O hl. Havedyrkning er indskrænket til nogle flekker med gule- rødder, næper, ræddiker. Arealet er saaledes udnyttet: Ager ..... O.2 km.2 W Eng . . . 3.2 » Ager og eng ........... 3.4 km.2 Skog ............ 4.0 » Udmark, snaufjeld, indsjøer, myr, sne . . . 601.6 » — 609.0 kI11.2 Udsæd og aVl af poteter for ma-alet kjendes ikke. Agerflek- kerne ligger spredt i smaa strimler hist og her mellem berg- knauserne og har ikke været maalt. Foldigheden kan gjennem- snitlig sættes til 6. Udsæd af korn Var i 1886—1891 aarlig 7 hl., af poteter 72O hl. Der er opryddet kun ubetydeligt nyland i senere tid. Der er ingen landbrugsmaskiner. Herredsstyrelsen har angivet værdien af 1 maal jord til 5O kr., og omkostningerne ved dyrkningen af 1 maal til 4O kr.