Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/62

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Næringsveie. å å tider afgivet de stadigste og bedste pladse. Sjeldnere har silden trukket sig længere ind i Boknfjorden. Om fiskets udbytte findes for tidligere aar kun høist usikre angivelser. Først fra 1852 af, da opsyn ved vaarsildfisket i henhold til lov af 24 Septbr. 1851 traadte i kraft, har man angaaende fangsten noget paalideligere meddelelser, ifølge hvilke det gjennemsnitlige aarsudbytte i søndre distrikt, der omfattede Stavanger og Søndre Bergenhus amter, kan -anslaaes til 582,000 tdr. i aarene 1851–55, 300,000 tdr. i 1856–60 og 414,000 tdr. i 1861–65. Hvormeget heraf falder paa Stavan- -ger amt alene, kan derimod ikke opgives, og til bedømmelse deraf har man heller ingen veiledning iudførse1sopgaverne for amtets byer. Thi dels omfatter disse indtil og med 1859 ikke blot vaarsild men ogsaa sommersild og brisling, dels maa det antages, at en ikke ringe -del af den vaar-sild, der er fanget i Stavanger amt„ er kommen til “eksport andetstedsfra, ligesom det omvendt er utvilsomt, at en meget betydelig del af vaarsildfiskets udbytte udenfor amtet er bleven udskibet -over Stavanger, hvis l1ande1smænd havde mange og store salterier ikke blot- i Søndre Bergenhus, men ogsaa i Sønd- og Nordfjord. Kun for -de allersidste aar af den gamle vaarsildperiode, nemlig fra .]866 indtil 1874, da opsynet blev hævet, indeholder den officielle Statistik føl- .–gende opgave over udbyttets fordeling paa de tvende amter: Stavanger amt. S. Bergenh. amt. Ialt søndre distrikt l8öö B63,o0o tdr. 27,000 mr. a9o,ooo 1–. 1867 96,ooo » v4,o0o » 170,000 » l868 3åo,ooo » l85,000 » s3å,ooo » 1se9 290,O40 » l69,000 » 4s9,o-O » l870 ðä,ooo – » ås,ooo » l87l 10,000 » 4,000 » 14,ooo » .l872 – » l4,000 =ɔ 14,000 » 1sTs 1l,000 » B,ooo » 14,000 » 1sv4 4,ooo » – » 4,00o « I disse tal er fangsten af den saakaldte blandsild eller nysild, ‘der optraadte i store mængder som forløber for vaarsilden navnlig i 1869 og 187O, ikke medregnet; dette fiske, som i sidstnævnte aar gik op lige indtil ]50,000 tdr., faldt dog hovedsagelig paa høiden af Bergen og vedkommer saaledes ikke Stavanger amt. Som det af tabellen sees, kan det gamle vaarsildfiske ialfald for søndre distrikts vedkommende ansees afsluttet med 187O, saameget mere som de -ringe mængder, der fiskedes i de nærmest følgende aar, neppe var -ublandet vaarsild af den gamle sort. I aarene efter 1875 tog imid- lei-tid fisket atter noget opsving. og fangsten steg efterhaanden, indtil -den i 1879 naaede 84,000 hl.; i 1880 blev den derimod kun fi2,000 111., î l881 84,000 111., l882 45,000 h1., 1883 24,ooo hl., l884 120,000 hl., l885 lO0,000 bl. og 1886 63,000 bl. Haabet -om et større og regelmæssigere fiskes tilbagevenden er saaledes sta- dig bleven skuffet, indtil udbyttet i indeværende aar (1887) er gaaet op til omtrent 260,000 hl., samtidig med at sildens forekomst idet-