Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/40

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Befolkning- 33 sidste 30 aar været jevnere i Jæderen og Dalene end i det af silde- fisket mere afhængige Ryfylke, hvis folketal i aarene 1871–75 endog gik adskillig tilbage. I begge fogderier Samler befolkningen sig mere og mere i den ytre mod havet liggende del. Vestenfor den ovenfor omtalte grænselinie er saaledes folketallet i 180l-75 steget fra 24,46O til 82,092, altsaatil mere end det tredobbelte, medens det østlige strøg kun viser en tilvekst fra 16,674 til 31,583, altsaa neppe 9O pct. g For de enkelte hei-reder og byer vi1folketallet og dets tilvekst fra 180l til 1875 sees af den Side 34 meddelte tabel. Fødte og døde. Det aar-lige antal af levende fødte og døde i Stavanger amt var i de sidste 2O aar: Fødte. Døde- l866 gjennemsnitlig 3476 1722 l87l – 343l 2044 1876 –- 3825 2085 188l –Ö 3765 2l2O n For den hele periode bliver det aarlige gjennemsnit 3624 fødte og ’I993 døde Gaar man nu ud fra, at indvaanertallet ved udgan- gen af 1875 kan betragtes som den midlere folkemængde i den samme aat-række, Saa kommer man til det resultat, at det aarlige antal af født-e og døde forholder sig til middelfolketallet l1enholdsvis som 327“: l0,000 og 180: l0,000, medens de tilsvarende propor- tionstal for det hele rige var 310 fødte og 173 døde pr. 10,000 indb. I forhold til folketallet havde altsaa amtet i dette tyveaarige tidsrum et høiere antal baade af fødte og af døde end riget overhovedet, men overvegten var dog støi-st, forsaavidt angaar antallet af fødte, og overskuddet af fødte over døde bliver saaledes forholdsvis noget større i Stavanger amt end i landets øvrige egne. Af de levendefødte børn var antallet af negte fødte i aar- ligt gjennemsnit: 1866–-7O 152, 1871–-75 l44, 1876–80 152 og 1881–85 161. Middeltallet for alle tyve aar bliver 152., hvilket svarer til 4,2 pct. af samtlige leve11defødte, medens gjennemsnits- forholdet for det hele land er 8,s pct.,y altsaa omtrent dobbelt saa mange. Temmelig nær det samme forhold fremkommer, naar man sammenholder antallet af negte fødte med antallet af ugifte kvinder i alderen 15–45 aar. Man vil nemlig da for den samme periode finde, at der paa hvert. tusinde kvinder i riget overhovedet faldt omtrent 2], i Stavanger amt derimod kun 11 uegte fødsler. I denne henseende er saaledes forholdet inden Stavanger amt, ligesom i den sydvestlige del af landet idethele, overmaade gunstigt. Den ringe t-ilveksti flere af amtets bygder hidrører fra den oversøiske udvandring, som idethele har været meget betydelig og større end i de fleste “a11(11–c dele af landet. Det var ogsaa i dette amt, at emigratiohen i sin tid tog sin begyndelse, idet en mand fra Stavanger ved navn Eleng Person skal have været den første nordmand, som reiste ud for at søge sin lykke l1insides At- Norges land og folk. XL 3