Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/4

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Forord. Idet beskrivelsen over Stavanger amt med nærværende heite afsluttes, skylder jeg at nævne følgende herrer, som har ydet bistand Ved udgivelsen: Amtsagronom i Stavanger amt Ingb. Amia, for- henværende landbrugsskolebestyrer Budde, sekretær N. R Bull, professor Collett, ingeniør B. Geelmuyden, forstmester Gløersen, professor A. Helland, forhenv. professor E. HertZberg, arkivfuld- mægtig Huiffeldt-Kaas, kapteini n1arinen .]uel, direktør A. N. Kiær, professor Mohn, professor O. Rygh samt oberstløitnant i generalstaben de Seue. Desuden har en stor del af amtets embeds- og bestillinge- mænd saavelsom andre, til hvem korrekturark er blevne sendte til gjennemsyn, givet værdifulde raad og oplysninger. Til alle disse udtaler jeg herigjennen1 en ærbødig tak. D “ Fra enkelte af ovennævnte medarbeidere forelaa der ved min oVertagelse af verket mere eller mindre fuldstændig udarbeidede manuskripter til visse partier af beskriVelsens almindelige del. Disse manuskripter er dog for den væsentligste del alene benyttede som grundlag for den i bogen givne fremstilling, for hvilken jeg altsaa selv alene bærer ansvaret. Det var oprindelig min tanke i disse forord tillige at give en udførlig redegjøre1se for den ved arbeidet fulgte plan, navnlig forsaavidt den har været afvigende fra den, der ligger til grund for den tidligere udgivne beskrivelse over Smaalenenes amt. Efterat imidlertid verkets videre fortsættelse nu er standset, tror jeg at kunne indskrænke mig til i heromhandlede henseende at henvise til mine udtalelser i de stortinget forelagte dokumenter. Slutte1ig bemerkes, at naar dette hefte først nu udkommer, er grunden den, at jeg, foranlediget ved sidste stortings beslutning om bevilgningens inddragelse, fra indeværende budgetaars begyndelse af er traadt tilbage til det statistiske centralbureau. Var dette ikke skeet, vilde bogen have været færdig i juli maaned. A Kristiania i november l888. Boye Strøm.