Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/375

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

368 XI. Stavanger amt. stængt fra denne ved en af et fjeldskred efterladt 60 m. bred ur, mellem hvis stene det dog staar i forbindelse med fjorden. Det samlede areal af herredets ferskvande er 6,ss km2. – Fjeld- grunden bestaar hovedsagelig af grundfjeld og granit, men ovenpaa disse bergarter breder dog lerglimmerskiferen (»illegrødsten«) sig over store strækninger saavel i høiderne som navnlig (saaledes paa Heb- neset, i Jelsebygden og paa 0mbo) nedi1nod havets niveau. Jorde- monnet bestaar af sandblandet muldjord, dels mere grusfyldt, dels paa 1erholdig undergrund. De frugtbareste strøg er paa Hebneset og Jelsegaardene, hvor lerjorden er kalkholdig. Idethele er hei-redet en heldig beliggende egn med meget afvekslende sitnationer. Blandt dets smukkeste strækninger maa navnlig fremhæves bygden omkring Jelse kirke, Repsbygden, Erfjord og Lovredalen. – Folkemængden var i 1801: l207; 1825: 1667; 1845: 2245; 1865: 2606 og 1875: 2584 (llV01’af 1747 i hovedsognet og 837 i annekset). Paa hver km2 boede der saaledes i sidstnævnte aar 10 mennesker. Den tætteste bebyggelse findes, naar man bortser fra Jelse-gaardene, Hebneset og enkelte andre mindre grænder, i Repsbygden samt i det indre af Ex-fjord, navnlig paa eidet mellem denne fjord og Bogsfjorden. Matrikulen tæller ialt 76 numere (gaarde) med en samlet skyld af mk. 6ll,14 (urevid. dlr. 365. 2. 21), hvoraf 51 numere med mk. 422,“19 i hovedsognet og 25 numere med mk. 188,6s i Ei-fjord annekssogn. Der findes temmelig mange smaa- brug, men ogsaa’forholdsvis ikke faa større eiendomme, saa at den gjennemsnitlige matrikulskyld pr. brug er vel saa stor som i amtet overhovedet. Middelprisen pr. Skylddaler var i 1852–80 kr. 1642. Ved udgangen af 1885 havde 10 gaarde med 30 brug fællesskab i indmark, og 23 gaarde med 76 brug fællesskab i udmark. En fler- hed af disse fællesskaber er egnede for udskiftning. De fleste bo- steder ligger kun lidet over havets niveau; alene et par gaarde ved Natlandsvandet gaar op til 25O a 300 m. o. h., og graden er her enkelte aar udsat for ikke at blive moden. Blandt herredets gaarde er J else prestegaard, af skyld 27,oo (urevid. 1I. 2. 18), egentlig bestaaende af to matrikulnumere, nemlig den oprindelige prestegaard, Berge med Naad1and (urevid. skyld 8. 1. 6) og Sandene med Asseim (urevid. skyld 3. 1. 12), der er indkjøbt af det offentlige i 1849, men tidligere (ligefra 1723 af) overgik fra formand til eftermand i kaldet mod en vis bestemt kjøbe- sum, en af de største Den er lunt og smukt beliggende ved Jelse- vigen og har (iberegnet underbruget) omtrent 20 ha. god og vel- dyrket jordvei, hvorpaa aar om andet avles vel 70 h1. havre, 8 a10 l1l. byg og 140 bl. poteter, medens der i almindelighed fødes 2 heste, 18 kjør, 4 a 5 ungfæ samt 6O a 7 O faar. Til gaarden hører en meget værdifuld skov (306 ha.), der er undergivet forstvæsenets be- styrelse, samt 5 husmandspladse (deri iberegnet en til klokkergaard bortfæstet plads), hvilke tilsammen avler aarlig 16 tilh18 hl. korn, hovedsagelig havre, og 80 til 100 hl. poteter samt fader 9 storfæ og 30 a 40 faar, hvorhos der paa gaar-dens grund bor flere (ialt 9)