Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/360

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Sj ernerø herred. 3 å g Jerstadvaagen. Hei-redets postaabneri, oprettet 1857, er i Rams- viken. – Sjernerø annekskirke ligger paa gaarden Eiks grund paa Kirkeøen, 11 a 12 km. fra Nerstrand hovedkirke. Den er en lang- kirke uden taarn, bygget af tømmer omkring midten af det 17de aarhundrede, tilhører menigheden og eier en kapital paa kr. 72O. I henseende til skolevæsen er kommunen delt i 5 kredse. hvoraf to har faste skolehuse. nemlig paa Je1–stad (Ombo) og Noreim (Kirke- øen). 3 kredse har o1ngangsskole. Undervisningen besørges af 3 lærere- I herredet findes en sparebank, der er stiftet i 1850 og har en forvaltningskapital af kr. 60–70,000. Den er imidlertid ikke autoriseret. De kommunale ud gifter var i gjennemsnit for aarene 1884 -86 kr. 3440, hvoraf kr. 1376 til fattigvæsenet og kr. 13l4 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 298O. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 3359, hvoraf kr. 2693 paa indtægt efter forholdet kr. 6,so pr. 100 skatbare kr. Kommunen havde i samme aar ingen gjæld. Skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 605,000. Antallet af fattigunderstøttede hovedpersoner var i midde1tal for 1876–84 aarlig 30, svarende til 3,6 pct. af folketallet i 1875, altsaa et forholdsvis noget større antal end i amtets landdistrikter overhovedet. I de senere aar er det imidlertid gaaet betydelig ned. Herredsstyrelsen bestaar af 3 for1uænd og 9 repræsentan- ter. Om antallet af Stemmeberettigede haves kun opgave for det samlede Nerstrand prestegjæld (jfr. side 349). Ældre inddeling. Efter den gamle matrikul dannede herredet et eget, Sjernerø. tinglag. som dog ogsaa omfattede 1O paa Randø. Børøen (Bergøen), Byre, Bokn og I–Ialsnø liggende. under Hjelmeland presteg;jæld hørende gaarde. Middelalderens Sæbjár skipreiða faldt kun delvis sammen hermed (jfr. side 89). Det nuværende Nerstrand tinglag blev oprettet ved res. 11 aug. 1841 og det nuværende Sjernerø herred ved res. 2 noVbr. 1867. Fornlevninger. Foruden nogle gravhauger paa Noreim kjendes af fortidsminder fra hedensk tid endel bautastene hist og her, paa Jørstad, Løland. Hille, Helgø, Aubø og Neseim (paa den sidste gaard en 14 fod høi sten)– – Kun to oldsagfund er. saavidt vides. trufne, begge paa Noreim. Det ene er en vanlig stenøkse fra stenalderen. det andet en stor lerume fra den ældre jernalder, funden i et lidet grav-kammer og fyldt med brændte ben, blandt hvilke laa en baandformet fingerring af guld (Berg. mus.). Paa Finborg. en høi holme paa vestsiden af Kirkeøen. har været en bygdeborg. Paa l1olmens østsideɔ hvor den eneste opgang findes, har været opsat en svær mur, hvoraf endnu de underste lag er levnede; her har indgangen været ved fieldkollens nordøstre hjørne. og til den har en tildels ved kunst dannet vei ført op fra sundet paa østsiden. Længere i N ved sundet findes grundstene af 2 skibsnøster. Ogsaa paa en kort, nogenlunde tilgjængelig strækning paa vestsiden er der levninger af mur. Midtpaa toppen er en brønd eller rettere en cisterne, dannet ved en muret (læmn1ng ’).

=

C) Jfr. Aarsberetn. 1885, s. 5l-53. Norges land og folk. XL 23