Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/328

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


“ Torvestad l1erre(l. 3 2 1 havde aarstallet 1656,– eiedes tidligere af private og blev indkjøbt af menighedeui 1864. Kirken har ingen formue, men oppebæreri tiende af sognet ca. kr. 300. Utsire annekskirke er ligeledes en langkirke af tømmer, men uden taarn, opført paa gaarden Nord- vik og, ifølge en inskription paa en over prestens stol ophængt mar- mortavle, indviet i 1735. Den eies siden 1865 af menigheden og har en formue af kr. 7 a 800; fisketiendegodtgjørelsen er omtrent kr. 24O og tienden af menigheden ca. kr. 40. I henseende til skolevæsen bestaar l1erredet af 5 kredse, af hvilke de 4 har egne sko1el1use, nemlig paa gaardene Torvestad, Nor- eim, Fæøen samt paa Breidablik paa Utsire. Undervisningen besør- ges af 3 lærere og 2 lærerinder. Af andre offentlige indretninger haves en gjensidig brandfor- sikringsindretning, hvis plan er approberet ved res. 17 marts 1885, og som ved udgangen af S. a. forsikrede værdier, næsten ude- lukkende l1use, til et beløb af kr. 161,800, samt endvidere eni 1881 oprettet hesteassuraneeforening. Torvestad sparebank har sit sæde i Haugesund og er omtalt side 179. De kom 1nunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. 8789, hvoraf kr. 4390 til fattigvæsenet og kr. 2542 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 6293. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 735O, hvoraf kr. 4962 paa indtægt efter forholdet kr. 3,41 pr. 100 skat- bare kr. Kommunens gjæld var S. a. kr. 9173, medens skatte- ydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 994,700. Antallet af fattigunderstøttede hovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig .51, svarende til 28 pro mille af folketallet i 1875. Saavel fattigvæsen som skolevæsen er særskilt for hvert af l1erredets tvende .sogne. Herredsstyrelse11 tæller 3 fo1–mænd og 9 repræsentanter-, hvoraf 1 formand og 3 repræsentanter fra annekssognet. Antallet af Stemmeberettigede var i 1882 76 og i 1885 85. . Ældre inddeling. I geistlig henseende foretoges ved res. 21 juli 1879 den forandring, at Skaare med kjøbstaden Haugesund, der tidligere havde været annekssogn under Torvestad prestegjæld. blev udskilt for at danne et eget prestegjæld. hvorhos det samtidig blev bestemt, at Torve- -stad og Utsire sogne indtil videre skulde betjenes af en dertil af biskopen med kirkedepartementets godkjendelse antagen geistlig Ved res. 21 juni 1881 blev derpaa Skaare eget herred, hvorefter Torvestad og Utsire ved res. 26 novbr. 1887 gjordes til eget sogneka1d. Hvad det judiciel1e angaar, laa det nuværende ’1’orvestad heri-ed indtil res. 11 aug. 1841 under Avalds- nes skibrede. I middelalderen har der været kirke paa gaarden Bø. som -omtales med egen prest i 1301 (D. N. IV. side 58). For11levninger m. v. Her kjendes gravhauger paa de allerfleste gaarde i hovedsog11et; paa flere steder forekommer tillige bautastene. De fleste hauger findes paa Øvre Hauge, Store og Lille Sund. Gunnarshaug, Nor-dbø, Bø og Noreim *). Særlig kan fremhæves en anselig haug paa Store

.
  • ) llaugerne paa den bekjendte Blohei eller B1oteig i gi-ænsen mod Avaldsnes er omtalte

under dette herred side 3l5. Norges land og folk. XL 2I