Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/318

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Avaldsnes herred. 31 1 med mk. 203,sv, tilsammen i herredet altsaa 78 gaarde, skyldsatte til mk. 996,29 (urevid. dlr. 617. 4. 7). Eiendommene er sterkt ud- ñstykkede. omend den gjennemsnitlige skyld pr. brug er adskillig større end i det sydlige naboherred. Ved dei 1852–8O stedfundne salg opnaaedes en gjennemsnitspris af kr. 1736 pr. skyldda1er. Jordfællesskab er endnu ikke paa langt nær ophævet, men udskift- ningsarbeidet er i god gang. Alene i sidste femaar blev der ud- skiftet 52 brug med en skyld af 75 dlr. Herredets største brug er Avaldsnes prestegaard, belig- gende paa Karmsundets vestside henimod grænsen af Torvestad, af skyld mk. 26,e4, foruden det til mk. 4,s9 skyldsatte underbrug Vorme- dal paa den anden side af sundet. Den har en god jordvei;“ om- fattende ca. 2O ha. indmark, hvorpaa avles omtrent 40 hl. byg og 110 hl. poteter og fødes 3 heste og 25 kjør. Til gaarden hører 3 husmandspladse foruden underbruget, der ogsaa er bortsat som saa- dan; deres samlede avl beløber sig til 7O å 75 hl. korn og 80 hl. poteter, hvorhos de under-holder en kreaturbesætning af 1 hest, 10 -storfæ og 45 faar. Skov mang1er, men paa“den eiendommen tillig- „gende Bukkø i Karmsundet har forstvæsenet i l885 begyndt med plantning. Ifølge res. 11 febr. 1888 skal gaarden indskrænkes ved bortsalg af underbruget, 2 husmandspladse og en væsentlig del af hovedbø1et; dette vil da faa tilbage omtrent l6 ha. indmark og 41 ha. havnegang og føde 3 heste, l0 kjør og endel smaaf. – For- uden prestegaarden kan blandt hovedsognets gaarde merkes Ve1le, nordre og søndre, 23,92–, Vaage (»Vaaje«), 23–,94, Skeie (i ‘S’keidi), 48,ss, Hinderaaker, 20,1s, Visnes (Vigsnes eller Viksnes), 26,oo., Land e, l1,ss, Uvik (alm. skr. Utvik), 24,14, samtlige vestenfor kirken paa det foran nævnte Landeeid, søndenfor hvilket, langs Karmsundet, er Ko1stø, 22,s2, Haavik, 22,o9, Au“stevik, ]3,:ɔs. Vaar-e. 2l,98, og Bygnes (alm. Bjugnes), I3,ss, og paa Karmøens vestside Kvalevaag (Hnalavágr), 15,sa. Paa fastlandet -er Tuestad, 2O,ss, Myl(je (alm. skr. Mygge), l6,5s. Myklebo- stad, 18,vo, Aksnes, 16,–1s., Førde, 27.1s, Nodland (Notuland, alm. skr. Nøde1and)., 12,1s, Stakkestad, 15,6v, Aksdal, I7,19, Kallevik, 27,sv, Hauge (udt. Haaje, alm. skr. Høie), I7,31, og -Gismarvik, 23,o1., alle omkring og indenfor Førdefjorden, hvorimod Fosen, 28,u, og Vaage (»Vaaga»), 20,9v, tilligemed tvende andre gaarde udgjør øen Fosen. I Kopervik annekssogn er Stokke (‘S’tok- kar), nordre, 16,so, midtre, 18,s4, og søndre, 28,42, Stangeland, 32,42, hvoraf den gamle skibrede havde navn, Austreim, 20,26ǫ samt Eide, indre, midtre og ytre, tils. 43,ss, de tre sidste belig- gende paa landtungen mellem Eidsbotn og Veavaagen, de vigtigste gaarde. Jordbrug og kvægavl er i forbindelse med fiskeri og søfart herredets vigtigste næringsveie, hvorhos henved V4 af hovedsognets befolkning har sin indtægt af Visnes verk. Naar undtages en liden

grænd omkring selve Avaldsnes, hvor a ge rbr ug og f æ dri ft i de

senere aar har taget kraftigt opsving, er imidlertid disse erhvervs-