Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/300

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

RonnesO l1erre(l. 29 3 at omfattes med større interesse Der fandtes i 1887 2 land- han(llere. Fra hovedki1ken til Sørbø anneks fører en ridevei, der er omtrent 4 km. lang, men ikke rodelagt og kun af maadelig beskaffen- hed. Ellers er søen det naturlige sa1nfærdselsmidde1, og den meste trafik foregaar endnu med baad. Vigevaagen paa øens sydside ved Mastrafjorden anlebes dog flere gange ugentlig af dampskib fra og til Stavanger Sammesteds er ogsaa postaabneri, oprettet 1853. Nogen skydsstation findeS derimod ikke. Af herredets tvende kirker er Hausken l1ovedkirke en ny træbygning, opført i l857 som langkirke med et lavt taarn og beliggende paa prestegaa1–dens grund med en sjelden vakker udsigt over de omliggende øer og sund. Den forrige kirke, som i 1848 blev overdraget til 1nenigheden, var oprindelig en fuldstændig stave- kirke med sideskibe og svaler, af hvilken bygning dog-, efter den i 1755 foretagne udvidelse, kun koret stod tilbage –- Sørbø sogne- kirke, der ligger paa gaarden af samme navn paa øens nordside, 4 km. fra l1ovedkirken, er derimod meget gammel og bygget af huggen sten og i sedvanlig form„ men oprindelig med et taarn mod vest. Den er i rundbuet stil og saaledes Sandsynligvis ældre end aar 1200; senere har den faaet nogle tilsætninger i spidsbuestil. Kirken, der var viet til St. Peter og i 1308 nævnes som et af de 14 kongelige kapeller, blandt hvilke den var det 5te i ordenen, blev i l514 af kong Kristian den Anden skjænket til Utstein kloster (jfr. Nicolaysen, Norske fornlevninger, side 322–323). I ]828 blev den indkjøbt af sognets gaardbrugere. I tiendeafgift oppebærer hovedkirken omtrent 150 kr. og annekskirken omtrent 70 kr. Ingen af dem har for- 1nue. – I henseende til skolevæsenets ordning danner herredet en skolekommune med 5 kredse og 3 lærere (forude11 to, der er an- satte i Smaabørnssko1er). Skolehnse findes paa Hausken prestegaard og Hegland i hovedsognet og paa Rise i Søn-be a1meks. Sammen med naboherredet Mosterø har hei-redet 2de private brandforsikringsforeninger, hvis planer er approberede ved res. 21 aug. ]852 og 31 juli 1868, og som ved udgangen af 1885 forsikrede l1enholdsvis l1usebygninger for kr. 483,78O og løsøre for kr. 77,000, samt endvidere en liden, i 1878 oprettet skibsassu- ranceforening, hvori der er indmeldt fartøier med en samlet for- sikringssum af kr. l08,50O (1885). Ligeledes findes der en mindre, paa aktier grundet sparebank, som dog ikke har approberet plan. De ko1nmuna1e udgifter var i gjennemsnit for aarene 188–l-86 kr. 5554„ hvoraf kr. 2397 til fattigvæsenet og kr. ]215 til skolevæsenet. medens den udlignede herredsskat and1–og til kr. 46–5:3. Særskilt for 1886 blev der Som skat udlignet kr. 5924, hvoraf kr. 4739 paa indtægt efter forho1det kr. ?.,12 pr. 10O skat- bare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. 142], medens Skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. l,151,000. Antallet af fattig- understøttede hovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig 33, svarende til 3O pro mille af folketallet i ]87:3.