Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/259

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

252 XL Stavanger amt. skolehuse haves l5 (næsten alle med værelse og kjøkken for læreren), hvoraf to paa klokken-gaarden Brueland samt et paa hver af efter- nævnte gaarde: Lure, Some, Malmeim, Skjæveland, Kvaal, Høiland, Braastein, Tveiden, Sviland, Sporeland, Hane, Haga og Gramstad. Tre lærer-inder holder smaabørns- og haandgjerningsskoler paa Omgang i bygden, hvorhos en af almueskolens lærere har en haandgjernings- skole for gutter. Paa en i 1871 indkjøbt anpart af gaarden Some er der for kommunens regning oprettet en fattiggaard, hvor i løbet af de 14 aar 1873–86 ialt 223 fattiglemmer har nydt forpleining. Paa bruget, der er skyldsat til mk. 4,26, nnderl1oldtesi 1873 l hest, 5 kjør og 10 faar, hvorhos der blev av1et 1O tdr. byg og 70 tdr. poteter. Nu er besætningen 3 heste, 18 storfæ og 10 faar, og den aarlige avling omtrent 1O0 tdr. havre, 15 tdr. byg., 1O tdr. rug, 110 tdr. poteter og 2OO tdr. tnrnips. – Et børnehjem traadte i virksomhed paa gaarden Stangeland i juli maaned 1886 med en be- styrerinde og 6 pigebørn. Det er oprettet ved frivillige bidrag og agtes underl1oldt paa samme maade. Høilands sparebank, oprettet i 1858, forvaltede i 1886 et beløb af kr. 497,272, hvoraf kr. 454,]98 var indskud, fordelt paa 1144 indskydere. Resten, kr. 43,074, var sparebankens formue, hvoraf kr. 74O0 anbragt i en banken tilhørende, lidt søndenfor Sandnes beliggende bygning, der tillige afgiver lokale for herreds- styrelsen, ting1oka1e m. v. Jæderens bra11dforsikringsforening for bygninger, stiftet 1857, har sit sæde i Høiland, men virker saavel i dette herred som i Gjesdal. Dens forsikringssum var ved udgangen af l885 kr. ],442,000, hvoraf kr. 1,166,000 iførstnævnte og kr. 276,000 i sidstnævnte berred. Endelig maa blandt offentlige ind1–etninger nævnes den Ve km. søndenfor ladestedet liggende Sand nes plantesko1e, der begyndte sin virksomhedi 1868 og er landets ældste og største anlæg af denne art. Til dens oprettelse var der af stortinget bevilget kr. 3300, hvoraf noget under halvdelen anvendtes til indkjøb af et 8 maal stort jordstykke under gaarden Sandve, resten til det egentlige anlæg. Da arealet meget snart viste sig utilstrækkeligt, er det efterhaanden bleven udvidet ved tilkjøb af gaardene Brueland og Austraatt, saa at det nu omfatter 46 maal, alt under intensiv dyrk- ning. Der er i de senere aar fra planteskolen bleven solgt aarlig ca. Ve 1nillion planter af ca. 5O forskjellige sorter, omtrent åja bar- trær (forskjellige gran- og furusorter samt lærketræ), resten løvtrær samt hegn- og Zirbuske. En væsentlig del heraf er benyttet ved Statens ovenfor omtalte skovanlæg. resten solgt til de forskjellig-ste dele af landet, tildels ogsaa til udlandet. Anlægget, der staar under bestyrelse af statens forstvæsen, havde alene i de første 3 aar til- skud af offentlige midler. Senere har det baaret sine udgifter, og selv udvidelser og nybygninger er bekostede af dets driftsoversknd. I driftsaaret 1883–84 var indtægterne kr. 5467, udgifterne kr.