Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/248

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest


Time herred. 241 station paa Bryne. Desuden findes et godt net af bygdeveie med en samlet længde af ca. 7 O km.; blandt disse kan nævnes den saa- kaldte »øvre Jæder-vei(, der efterat have forladt hovedveien ved Vigre i Haa kommer ind i herredet ved Garborg og fører videre over Mossige, Time kirke, Njaa og Kverneland til nordenden af Frøilandsvandet, hvor den træder ind i Klep for ved Aase i Høiland atter at støde til hovedveien. Herredets postaabneri, oprettet i 1858, er nu paa jernbanestationen, hvor der tillige er telegrafstation. Time kirk e, der er hovedkirke i Lye prestegjæld og beliggende paa gaarden Times gi-und., 2 km. vestenfor prestegaarden, under 58“’ 43‘ 3O “ n. br. og 5 C 1‘ 44 “ v. f. Kristiania, er en lang- kirke med taarn, opført af tømmer i 1859, efterat den ældre, i 1829 byggede kirke var nedbrændt ved lynild den 7 oktober l858. Den eies siden 1815 af menigheden og har ingen formue eller faste indtægter udenfor kr. 2,ss i tiende af gaarden Nedre Time, som i 1815 var presteenkesæde og ikke deltog ikirkens kjøb. Den gamle altertavle, der reddedes fra den forrige kirke, bærer aarstallet l666. I nærheden af jernbanestationen blev der 1ste pintsedag 1878 ind- viet et smukt og rummeligt bedehus. –- I henseende til det almin- delige skolevæsen er herredet delt i9 kredse med 6 lærere og 3 lærerinder samt 7 skolehuse, nemlig paa Bryne, Haugland, Time, Tuneim, Eigeland, Høiland og Frøiland. 2 kredse har omgangsskole. - Siden 1883 har der paa gaarden Aasland været i gang en saa- kaldet »praktisk jenteskole« (jfr. side 83). Herredets private brandforsikringsforening, approberet i l856, havde i 1885 forsikret husebygninger for kr. 435,000. I 1886 oprettedes en »privatbank«, der for tiden har en forvaltnings- kapital af ca. 50,000 kr. De –kommunale udgifter var i gjennemsnit for aarene 1884–86 kr. ll,429, hvoraf kr. 5421 til fattigvæsenet og kr. 3105 til skolevæsenet, medens den udlignede herredsskat androg til kr. 9642. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. ]0,960, hvoraf kr. 6356 paa indtægt efter forholdet kr. 3,–to pr. 1OO skat- bare kr. Kom1nunens gjæld var s. a. kr. 1716, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. l,605,000. Antallet af fattig- understøttede hovedpersoner var i 1niddeltal for 1876–84 aarlig 69, svarende til 28 pro mille af folketa1let i 1875. Herredsstyrelsen tæller 4 formænd og 12 repræsentanter. Antallet af stemmeberettigede i Lye prestegjæld (altsaa ibereg- net Gjesdal) var i 1882 269 og i l885 35l. – Ældre inddeling. I judiciel henseende hørte tidligere, vistnok allerede i middelalderen, 2 af herredets sydligste gaarde til Kvie og 4 gaarde ved nordgrænsen til Klep skibrede, medens resten af heri-e(let var delt mellem Haugland og Haug skibreder. Ved res. 12 nov. l850 tilveie- b1–agtes Overensstemmelse mellem den judicielle og geistlige inddeling der-igjennem, at det af Time og Gjesdal sogne bestaaende Lye prestegjæld blev gjort til et eget, Lye, tinglag. Sognene har altid udgjort egne her- reder (jfr. res. 13 okt. 1851), og ved res. 18 mai 1876 blev de ogsaa egne tinglag. Norges land og folk. XL I6