Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/246

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Time her-red. 239 Fjermestadvand (0,s-1 km2), og løber mod V ud i nordenden af det 7 a 8 km. lange og indtil 1 km. brede, i grænsen mod Klep liggende Frøilands- eller Serikstadvand (5,–1s km9), hvis sydlige ende elven forlader for, efter paa et stykke at have dannet grænsen mellem Time og Klep, helt at træde ind i sidstnævnte herred. Ogsaa Figg ja berører herredet, idet den paa en kort strækning danner dets grænse mod Høiland. Foruden de allerede nævnte vande kan endvidere merkes Oslandsvandet (I,19 km9), som dog for- størstedelen tilhører Bjerkrein1 og gjennem 0slands- eller Moi- aaen (jfr. side 205) har afløb til det-te l1erreds hovedvasdrag. Det samlede areal af ferskvande udgjør 1l,v-1 km9. De største myr- strækninger findes under gaardene Aasland, Fjermestad og Lende; ogsaa Hellands-, Netlands- og Njaamyrene er betydelig-e. Den hjemmehørende fo1kemængde var i l8Ol: l290; ]825: 1758:, l84‘5: 2103; l865: 2376 og l875: 2400, hvilket sidste tal giver en gjennemsnitlig befolkning af l3 mennesker pr. km2. Tættest befolket er slettelandet sønden- og vestenfor kirken; i det østlige aaspa1–ti er bebyggelsen mere spredt. Udvandringen har i den senere tid været meget betydelig Herredets n1atrikul om- fatter 64 gaarde (matr.–no.) med en samlet skyld af mk. 986,s9 (urev. dlr. 494. 2. 16). De enkelte brug er gjennemsnitlig noget mindre end i Klep, men adskillig større end i amtet overhovedet. Middelprisen pr. Skylddaler i Time og Gjesdal tinglage har man for I852–8O beregnet til kr. 2230. Om jordfællesskabet gjælder, hvad der er bemerket under Klep. Herredets største udelte gaard er L ye prestegaard (udta1es Lye; i middelalderen skrevet á Lýgi), en temmelig betydelig, til mk. 29,92 skyldsat eiendom, beliggende 6 km. østenfor jernbane- stationen, med god, dog stenet og tildels vandsyg jordvei, hvorpaa (iberegnet 6 underliggende husmandspladse) avles omtrent 20 hl. rng, 55 hl. byg, 200 hl. havre og 225 hl. poteter samt fødes 10 heste., 44 fækreaturer og 26O–28O faar. Af herredets øvrige større gaarde kan nævnes Vest-Lye, l9,9s, Time W(þimin), øvre, 16,vs, Nor- eim, 15,sv, Bryne, 15,os, Re, 26„2s, Haugland.. nedre, 14,26, og- øvre, 28,e-1, Garborg, 30,oå, Mossige, 32,ss, Grødeim, 16,–19, Hognestad, 26,92, Fosse, 22,ss, Herikstad, 19,21, Fotland (opr. Fossland), ]8,46, alle beliggende i den flade bygd vestenfor og søndenfor kirken og prestegaarden, østenfor hvilken merkes Høilan d, 18,–:1, Eige1and, 2O,s6, Lende, 24,ss, Taksdal, 19,24, Aare- stad, 30,o-1, Tnneim, 38,12, Undeim, store, 42,64, og lille, 13,6o, og endelig i herredets sydøstlige udkant Kartevold, 15,46. I dets nordlige del ligger Njaa, –12,4s, Frøiland (Frøylan(l), 37,81, Kal- berg, søndre, 15,65, og nordre, I1,17, samt Aasland, 26,79. J ordbrug og fædrift, der on1trentlig er herredets eneste nær-ingsveie, indtager noget nær det samme standpunkt som i Klep; dog er paa grund af det store faarehold, især i den øvre del af bygden, kvægavlen af forholdsvis meget større betydning. Af havre sælges i almindelige aar antagelig mindst 150O a 2000 bl. og af poteter