Side:Norges land og folk - Stavanger amt.djvu/228

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Ogne herred. 2 2 1 indenfor det paa nordsiden af Ognebugten liggende farlige skjær Raunen, hvor der ikke sjelden indtræffer strandinger, siden 18ð5 været en redningsstation med raketapparat paa gaarden Kvalbein. Ogne annekskirke er en gammel graastensbygning fra mid- delalderen med hjerner samt dør- og vindusindfatninger af klæbe1–- sten, oprindelig med aflang-firkantet form. I 1596 blev den restau- reret med nyt loft og sidevinduer, og i 1839 tilbyggedes taarn og kor af træ, efterat den østre væg, hvori fandtes to spidsbuede vin- duer, var borttaget. Det gamle vestportal, ornamenteret med seiler og bladkapitæler i engelsk spidsbuet stil fra det l3de aarhundrede, er endnu beva1–et. Kirken, der siden sidstnævnte aar eies af menig- l1eden, ligger paa gaarden 0gnes grnnd, l9 km. fra prestegaarden ved Egersund. Den er tvende gange i begyndelsen af indeværende aarhundrede, nemlig i l814 (eller 1815) og ]819, rammet af lynild uden dog at lide synderlig skade. – I henseende til skolevæsen er hei-redet fra nytaar 1888 delt i 5 kredse med 3 lærere og skole- l1use paa Vatnemoholmene, Ogne, Kvalbein og Fuglestad, 111edens 1 kreds, omfattende nogle heigaarde, har omgangsskole. De kom munale ndgifter var i gjenne1nsnit for aarene l884–86 kr. 4427, hvoraf kr. 2109 til fattigvæsenet og kr. 1475 til Skolevæsenet, medens den udlignede l1erredsskat androg til kr. 417l. Særskilt for 1886 blev der som skat udlignet kr. 4315, hvoraf kr. 2090 paa indtægt efter forl1oldet kr. 10,oo pr. 100 skat- bare kr. Kommunens gjæld var s. a. kr. I940, medens skatteydernes samlede formue blev anslaaet til kr. 385,600. Antallet af fattig- understøtte(le hovedpersoner var i middeltal for 1876–84 aarlig 46, svarende til 38 pro mille af folketallet i 1875. HePre dsstyre1sen tæller 3 formænd og O repræsentanter. Med hensyn til antallet af Stemmeberettigede se under Eger- Sund ladested, side 100. .Eldre inddeling. I judiciel henseende hørte Ogne Sogn (herred) tidligere til Valle tinglag (i middelalderen Vallar skipreiða, benævnt efter gaarden Vold i Varhaug sogn), som derhos omfattede 1O gaarde i Eger- sund sogn og den største del af Var-haug Sogn af Haa prestegjæld. Ved res. 12 nov. 1850 besluttedes sognet henlagt til Egersund tinglag. hvilket dog først blev gjennemført ved res. 23 jan. 1869. efterat Dalenes soren- skriveri var oprettet fra begyndelsen af samme aar. Imidlertid vedblev sognet at høre under Haa lensmandsdistrikt. indtil den gamle lensmand John Johnsen Haar afgik ved døden i 1880 efterat have indehavt sin bestilling i 63 aar (han var nemlig ansat 1817). I formandskabsinstitu- tionens allerførste aar havde Ogne fælles herredsstyrelse med Egersunds landdistrikt; siden 1839 har det været eget herred. Fornlevninger m v. Nogle gravhauger findes paa Ogne og Hy1land, en stor haug paa Kvalbein og en mængde hauger paa begge sider af elven paa Kvasseim, dels nedei stranden, dels paa bakken oven- for. Efter et kart af I. Anda var der paa denne gaard for faa aar siden 68 hauger søndenfor elven og ligesaa mange nordenfor. Blandt de her gjorte oldsagfund er for stenalderens vedkommende at merke verksted- fund fra 0gnesanden og fra Sirevaag samt et my1–fund af flintsager fra Ogne (en dolk, en spydspids og to halvmaaneformede skrabere. bevarede dels i Bergens, dels i Stavanger musæum). Fra den ældre jernalder kan