Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/226

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

1 86 Smaalenenes amt. fra Bjørnestadbryggen ved Femsjøens jernbanestation. Dette anlæg er dog uden synderlig vigtighed for dette herred. Dampskibsfart foregaar paa Iddefjorden og paa Ørsjøen. Statens telegrafledning gaar uden stationer gjennem herredet, hvor der imidlertid ved jernbanestationerne undtagen Aspedammen er telegraf til almindelig afbenyttelse. Postaabnerier findes ved Præstebakke og Kornsjø. . Mærkelige gaarde og stederI). A.’ Hovedsognet: I d kirk e, 5Zf2 km. fra Fredrikshald, paa gaarden Hove gr1md paa Idde- sletten, er en gammel graastensbygning fra —den katholske tid uden særhg mærkelighed. Paa kirkegaarden ɔ er den tapre klokker Ole §vendsen Bakke begravet (falden i én træfning i Enningdalen 1716 som veiv1ser for en norsk afdeling). Kirken har en gammel døbefont af klebersten. O Id præstegaard (det o rindelige navn skal være Mellem Hede), 131s-1 mká, er en god gaard med 1Iornøden skov, jordveien 21,ɔ ha., 2 husmands- pla se. Paa Iddesletten: Risum, .23,ea mk., hvoraf 11 u ligger til kom- mandantskabet paa Fredriksten, medens resten er udparce1leret til bv- løkker; gaarden har nogen skov, og i den under Fredriksten omtalte Risum- myr har et aktieselskab drevet torvskjær, men med tab; si udmarken mærker efter Svenskernes leirplads„e m. m.“ Ri sha gen (urigtigt: Rishaugen) er delt i flere brug og tilhører eiere udenfor bondestanden. Hol m, st. og l., 26,«0, var tidligere sædegaard, men er udstykket. Nu tilhører hovedgaarden Storeholm med en del af Rishagen og Lundsholtet (ialt 18,81 mk.) konsul A. M. Wiel i Fredrikshald. Ø de b e r g, 12,91ɔ tilhører konsul T. M . Wiel. V old, 4 brug, Bergen 3 do., Aas, s. og n., mange brug, tils. 26,os, Hov. ø. og v., 31,e2 i 10 brug, hvoraf V. Hov 13,oT, Tor-p, 2 brug, N ordby, 23,s1, 4 brug, hvoraf de to 10ɔ31 og 9.—1s. Bø. flere gaarde i 15 brug, hvoraf Søndre Bø 24,—1e, og Herr eh ø, nu udstykket, men tidligere sædegaard, som 1648 eiedes af jomfru Margrethe “Nettelhorst, senere af Mette Meng, og som ved dette aarhundredes begyndelse var en af de mange gaarde, som tilhørte familien Wie11; paa gaarden var i forrige aarhundrede en fajance— eller porcellænfabrik. Stumberg 21,1e. forhenv. sædegaard, som i det 17de aarh. tilhørte familien RosenkrantZ, senere eiere: foged Felt- mar“, rektor Frølich og nu dennes svigersøn, Overlærer Andersen. H e i er (§ecðar). 2 brug, Ystehede 2 brug, henhv. 17,1s og 7,o-:, Sne1kketorp, 4 rug. — n Paa Iddesletten findes gravhauger flere steder, i størst antal paa Vold. Af helleristninger er der nogle paa Bø og paa Hov. Mellem Iddesletten og Iddefjorden: Knardal, laa tidligere under Fred- rikstens kommandantskab, men tilhører nu konsul T. Stange enke; fi-a gaar- dene have er smuk udsigt over Fredrikshalds havn og omegn, omkring den mægtige egetræer. E s k ev i k e ni 20,61, paa sydsiden af Fredrikshalds havn, er bekjendt i byens krigshistor1e og har efterhaanden været gi de større fredrikshaldske familiers hænder. Den til gaarden hørende Sauø (127 indb.) med nu nedlagt skibsværft er tilligemed strandretten bleven solgt til Fred- rikshalds Sagbrugsforening. . P P Paa Lil1e ld samt ved Femsjøen og Stenselven= Ve vlen, 10,eo, laa tid-

I) Som regel er medtaget brug og gaarde med en skyld af 10 mark og derover. Mindre „ brug eller andre steder ere kun anført-e. „ forsaavidt som —der ved samme er en eller anden 1nærkehghed. Matrikulskylden er anført for alle gaarde med over 20 mk. og for alle brug med over 10 mk.; hvor gaardene skyld væsentlig falder paa hovedbruget, er kun dettes skyld anført. — — Af forkortelser “mserkes: — W “ . n. nordre øv. øvre l s. søndre nd. nedre ’ ø. østre g 1n. indre v.Vvesåre y. ytre ni me em st. store . nv. nordvestre —1l. lille o. s. v. “ mk. skyldmark.