Side:Norges land og folk - Smaalenenes amt.djvu/217

Fra Wikikilden
Hopp til navigering Hopp til søk
Denne siden er ikke korrekturlest

Smaalenenes amt 177 bene er kanalen af megen betydni.ng, da de tidligere maatte anløbe den saakaldte Værlebrygge i Ryg e straks i s. for byen, og dette under stærk paalands vind oftere var î). n ’ Endelig maa omtales ha deh us et ved Vær-len, byggetKpaa aktier og i sin tid Kristianiafio1—dens saagodtsom eneste søbad, hverv Moss blev til et i sommermaanedeme meget søgt badested Badet har nu kun interesse for byens egne indbyggere. “ — Stadens havn er i Mossesundet; den er sikker og i regelen isfri. Værlebugten er aaben mod s.v. og benyttes kun som red, men har for øvrigt god ankerbund. Havneterritoriets kyststrækning er 12“ km., hvoraf 5 paa landets grund (Jeløen). Udseilingen fi-a Vær-len til Færder er 25 kvm.; ud Mossesundet og rundt J eløen er den 35 ’kvm. ’ “, Byens hjemmehørende folkemængde var.i 1875 5 080, den til- stedeværende 5 1 I 7; for nærværende (1885) kan folkemængden ansættes til noget over 6 00O. A.ntal1etaf beboede huse var 485, hvoraf 432 al- mindelige vaaningshuse. Den samlede brandtaxtværdi „ var .i 1880 kr. 4 583 l20 Og i l884 kr.“ 5 218 650. . i s Staden har en byfoged, som tillige er magistrat,’ og en politi- mester; desuden findes en stadsingeniør, som tillige er branddirektør og bestyrer af gasværket. Kommunebestyre1sen tæller 6 formænd og 1 8“ repræsentanter. Antallet af de stemmeberettigede borgere var i no- vember 1 884: 25O. I forening med Drøbak sender staden en repræsen- tant til Storthinget. — . „ W ï i p “ “ W I kirkelig henseende udgjør byen hoveddelen af Moss præstegeld, hvortil ogsaa hører Moss 1anddistrikt med 7 79 g indb. Dissenternes an- tal vari1875: 14, men er siden betydeligt tiltaget. Der findes nu en methodistmenighed og en frimenighed, hver med sit bedehus. Angaa- ende Skolevæsenet henvises til § 12. Den kommunale middelskole (med latin— og engelsklinie) havde i 1880“; 7 faste lærere og 2 hjælpe1ærere. .Af andre indretninger til fremme af oplysning findes foruden den i § 12 nævnte pigeskole en haandgjerningsskole samt et almuebiblio- thek. Af foreninger har byen en arbeiderforening med tilhørende understøttelsesforening, en haan d1værkerforening, en sømandsforening samt et klubselskab. Fremdeles er der et par good-templarforeninger samt et i 1 883 oprettet brændevinssamlag. Byen har et syg-ehus og et apothek. — g p V D ’ — r Moss er en handelsby med betydelig fabrikvirksomhed samt adskil- ligt skibsrederi og skibsfart “ l Haandværksdriften beskjæftigede.ip1875: 165 personer med 182 svende og drenge, ialt 347. Den betegnes i femaarsberetningen for 1876—80 som temmelig indskrænket Z 1 “ Fabrikdriften sysse1satte i 1883: 876 arbeidere’ved 36 for- skjellige anlæg-. I modsætning til amtets øvrige byer er det her ikke træ1asten,— der danner hovedgjenstanden“ for fabrikvirksomheden, idet dennes vigtigste branche er formaling af korn. — — Beliggenheden ved en elv med betydelige fossefald lige inde-“i byen gjorde allerede meget tidlig stedet til en efter ældre forhold ikke uvigtig

— C

Z) Allerede i 1642 (22 ja-n.) gav Kristian IV ste-thol(;?r He-nnibal Sehested, som dengang op- holdt sig i Danmark, ordre til straks, naar han om til Norge, at forfare, —hvorledes og med hvad bekostmng og til hvad nytte det sted ved Moss. kaldet Vedelen (ɔ= Værlen), l§1î1higi4eånem gi-aves. med hvis videre derhos kan være at oonsiderereC. N. Rigsregistr. Norges land og folk. I. 12